Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                        TP.HCM, ngày tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Tạm đình chỉ công việc ông Hoàng........)

 

- Căn cứ qui định tại Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Nội qui lao động Công ty cổ phần AA-TT.
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Tổng giám đốc công ty .
- Căn cứ dấu hiệu xác minh ban đầu của công ty.
- Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ........
QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH

Nay quyết định tạm đình chỉ công việc, tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Hoàng ........
Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh.
Thời gian tạm đình chỉ: 1 tháng (kể từ ngày ban hành quyết định này)
 

Điều 2: LÝ DO TẠM ĐÌNH CHỈ CÔNG VIỆC
Theo các nguồn tin tố giác, công ty đã xác minh và bước đầu kết luận như sau:
o Ông Hoàng ...... có dấu hiệu tham gia làm chủ một công ty có lĩnh vực kinh doanh trực tiếp cạnh tranh và trùng với hoạt động của công ty ...... – nơi ông .... là người trực tiếp quản lý bộ phận kinh doanh. Hành vi của ông Thanh có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động giữa hai bên, vi phạm cam kết của ông với công ty, vi phạm luật lao động.
o Ông Hoàng........... có dấu hiệu sử dụng phương tiện, tài sản, thông tin … của công ty để trục lợi cho cá nhân.
o Và nhiều dấu hiệu sai phạm khác cần phải tiếp tục xác minh hoặc chuyển qua cơ quan công an điều tra làm rõ theo qui định của pháp luật.
 

Điều 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA ĐƯƠNG SỰ
Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, mọi quyền lợi hợp pháp của ông....... đều được công ty bảo đảm theo đúng các qui định của pháp luật hiện hành.
Trong vòng 1 tuần đầu tiên kể từ ngày ban hành quyết định này, ông ........ tạm thời được phép không đến công ty nhưng khi công ty triệu tập (qua điện thoại, email …) thì ông ........ phải có mặt. Ông ......... có nghĩa vụ phải bảo đảm sự liên lạc với công ty (thông suốt về điện thoại, email …)
 

Điều 4: HIỆU LỰC THI HÀNH
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ......-....-20...., được công bố công khai và giao trực tiếp cho ông Hoàng .......
Cùng việc công bố quyết định này, công ty tiến hành kiểm tra, thu giữ tài sản, phương tiện công ty đang giao cho ông ......sử dụng - nhằm phục vụ cho việc điều tra, cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.
Ông Hoàng ......... và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện theo đúng quyết định này.

 

                                                   TM. CÔNG TY ......
                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                   (Ký tên, đóng dấu)

 

Nơi nhận


- Ông Hoàng ..........
- Ban giám đốc công ty (lưu).
- Phòng hành chính, nhân sự (lưu).
 

-----------------------------------------------------
 

Phân tích pháp lý :

1. Thời gian tạm đình chỉ không nên quá lâu (tối đa 1 tháng). Trong thời gian này, công ty phải khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ các sai phạm của người bị đình chỉ công việc.
2. Sau đó, công ty cần tiến hành phiên họp xử lý kỷ luật lao động …

-------------------------------------------------------------------