>>  Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

------------------------------------------------------------

CÔNG TY……………………….

Số: ……………………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc
tăng lương cho Nhân viên


TỔNG GIÁM ĐỐC
Công ty …..

 


- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số…………ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty ……………….

- Căn cứ Điều lệ Công ty……………………..
- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty


 

                                                          QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).
Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.


 

Nơi nhận:

  • TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Như Điều 2
  • Lưu HS, HC

CÔNG TY………………………

Tổng Giám đốc

 

 

 

 

----------------------------------------