Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

-------------------------------------------

[TÊN ĐƠN VỊ]

Số: [SỐ QĐ]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động cán bộ

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

- Căn cứ vào quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGÀY] của [TÊN ĐƠN VỊ]  về việc (thành lập mới, tách ra, nhập vào…..) tại [ĐỊA CHỈ] ;

- Xét nhu cầu công tác của cán bộ;

- Theo đề nghị của ông (bà) [TÊN] chức vụ [CHỨC VỤ] và của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều động các cán bộ nhân viên [hoặc Ông (Bà)] có tên sau đây:

Ông [tên] chức vụ [CHỨC VỤ] công tác tại [TÊN CQ]

Bà [tên] chức vụ [CHỨC VỤ] công tác tại [TÊN CQ]

Đến nhận công tác tại [TÊN CQ] [TÊN ĐỊA PHƯƠNG] kể từ ngày [NGÀY].

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp khác của các cán bộ, nhân viên nói ở Điều 1 sẽ do [TÊN CQ] mới trả theo giấy thôi trả lương của [TÊN CQ] cũ kể từ ngày đến nhận công tác.

Điều 3. [CHỨC DANH] cơ quan (đơn vị) cũ và mới, các ông Trưởng phòng hành chính); Tổ chức cán bộ và các cán bộ, nhân viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

THỦ TRƯỞNG                                   

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Hồ sơ đương sự

- Lưu văn thư

 

-----------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động;

5. Luật sư tư vấn khởi kiện vụ án lao động tại toà án;

6. Luật sư tranh tụng tại tòa án và đại diện ngoài tố tụng;