Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

----------------------------------------------------------

[TÊN ĐƠN VỊ]

Số: [SỐ QĐ]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUYẾT ĐỊNH

­­Về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật Ông (bà) [TÊN]

[CHỨC DANH] [TÊN CQ]

- Căn cứ quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập cơ quan Nhà nước (nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  do Quốc hội thông qua ngày [NGÀY]);

- Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ - CP ngày 17 - 11- 1998 của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức;

- Xét đề nghị của Ông (bà) [CHỨC DANH] và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay xoá bỏ hiệu lực kỷ luật [HÌNH THỨC KỶ LUẬT]

Ông (bà): ……………………………Chức vụ :..............................................................

Đơn vị công tác:................................................................................................................

Kể từ ngày [NGÀY]

Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng công tác, hạ cấp bậc kỷ luật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết dịnh này được hưởng lương như thế nào và bố trí công tác gì)

Điều 3. Các Ông (bà) Vụ trưởng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, [CHỨC DANH] [TÊN ĐƠN VỊ] và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                                          THỦ TRƯỞNG

 

 

-------------------------------------------------