Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

--------------------------------------------------------------------

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TÊN LOẠI VĂN BẢN

………………….. (1) …………………..
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ- ngày ….. tháng ….. năm 20…… của …….)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1................................................................................................

...........................................................................................................

Điều 2................................................................................................

.......................................................................................................... ;

Chương …

………………………………………

Điều ..................................................................................................

.......................................................................................................... ;

Chương …

………………………………………

Điều ..................................................................................................

........................................................................................................... ;

Điều ..................................................................................................

.......................................................................................................... ;

 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A

 

Ghi chú:

(*) Mẫu này áp dụng đối với các văn bản được ban hành kèm theo quyết định (cá biệt), bố cục có thể bao gồm chương, mục, điều, khoản, điểm. 

(1) Trích yếu nội dung của văn bản.