>> Tải mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự của tổng giám đốc

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

----------------------------------------------------------------------------------------

         DOANH NGHIỆP.....                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 _______                                                                              Độc lập – tự do – hạnh phúc

           Số …./QĐ – DN                                                                                        _______

……, ngày… tháng… năm…

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

Về việc bổ nhiệm nhân sự

____________

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

 

- Căn cứ Quyết định của….số…/QĐ - …ngày…tháng…năm….về việc thành lập………;

- Căn cứ Quyết định của….số…/QĐ - …ngày…tháng…năm….về việc………

- Xét nhu cầu công tác công và năng lực nhân sự;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông (Bà)………., giữ chức vụ………kể từ ngày……… tháng………năm……..

Điều 2 : Ông (Bà) được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ…………kể từ ngày….. tháng…..năm……

Điều 3: Ông (Bà) …………..và trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

- Như điều 3.                                                             (ký tên, đóng dấu)

- Lưu: TCNS (02)                                                            Họ tên đầy đủ

 

 

---------------------------------