Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

---------------------------------------------------------------------------

[TÊN ĐƠN VỊ]

Số: [SỐ QĐ]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH

­­Về việc xử lý kỷ luật Ông (bà) [TÊN]

[CHỨC DANH] [TÊN CQ] ]

- Căn cứ quyết định [SỐ QĐ], ngày [NGAY] về việc thành lập cơ quan Nhà nước (nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  do Quốc hội thông qua ngày [NGAY]);

- Căn cứ Nghị định số ...../20..../NĐ - CP ngày ..... – .....- 20....... của Chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức;

- Xét tính chất và mức độ vi phạm của Ông (bà) [TÊN] về việc [NỘI DUNG CÔNG VIỆC]

- Theo đề nghị của Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thi hành kỷ luật Ông (bà) [TÊN] là: [HÌNH THỨC KỶ LUẬT] vì vi phạm chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật của cán bộ công nhân viên chức Nhà nước.

Điều 2. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, trưởng (đơn vị, phòng, ban có nhân viên vi phạm) và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                         THỦ TRƯỞNG