TỜ KHAI

GIA HẠN VĂN BẰNG BẢO HỘ

ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

    Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

                  386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ gia hạn văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp 

DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

                                                         CHỦ ĐƠN                                                                                                           

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu gia hạn VBBH)

Tên đầy đủ:                                                                                                                                              

Địa chỉ:                                                                                                    

Điện thoại:                                      Fax:                                         E-mail:     

ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN        

 

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                Fax:                                             E-mail:

                                ĐỐI TƯỢNG YÊU CẦU GIA HẠN

— Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

— Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

 

Số văn bằng bảo hộ:

 

 

                                                                       THỜI HẠN GIA HẠN

Đề nghị gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ thêm ………kỳ hạn,

từ ngày: ………………………                                      đến ngày:……………………..

 

 

 

   CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

 

 

PHÍ, LỆ PHÍ

Loại phí, lệ phí

Số đối tượng tính phí

Số tiền

— Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ

….nhóm sản phẩm/dịch vụ

.....phương án của từng sản phẩm

 

— Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn văn bằng bảo hộ

.....tháng nộp muộn

 

— Lệ phí công bố quyết định gia hạn văn bằng bảo hộ

 

 

Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

 

                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

             

— Tờ khai, gồm ……..trang 

— Bản gốc văn bằng bảo hộ (nếu yêu cầu ghi nhận gia hạn)

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng…….

— bản dịch tiếng Việt, gồm…….trang

— bản gốc

— bản sao ( — bản gốc sẽ nộp sau

                   — bản gốc đã nộp theo đơn số:……………… )

— Chứng từ phí, lệ phí

— Tài liệu khác, cụ thể:

    

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

—

 

 

—

—

CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Khai tại:      …        ngày …  tháng  …   năm …

                                                                                        Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                                                                                  (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

Chú thích: Trong trang này và các trang sau, chủ đơn/đại diện của chủ đơn đánh dấu “x” vào ô vuông — nếu các thông tin ghi sau các ô vuông là phù hợp.