Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 0986.386.648.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  0986.386.648

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------o0o------

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ THIẾT LẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ (ICP)

 Số         /ICP/….. - MINHKHUELAW

 

Hợp đồng dịch vụ pháp lý này được lập và ký vào ngày ______ tháng______năm  20.... giữa các bên dưới  đây:

1.  BÊN YÊU CẦU DỊCH VỤ:

CÔNG TY ……………………………………………………

Đại diện          :           …………………………………………

Chức vụ          :           …………………………………………

Địa chỉ            :           …………………………………………

Điện thoại      :           …………………………………………

Fax                  :           …………………………………………

(Sau đây gọi là “Bên A”)

(Sau đây gọi là 'Bên A')

2.      BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Đại diện          :           Ông Lê Minh Trường

Chức vụ          :           Giám đốc.

Điện thoại        :           84.4-39916057

Email              :           lienhe@luatminhkhue.vn       

Webs              :           http://www.luatminhkhue.vn

(Sau đây gọi là 'Bên B')

 

Xét rằng:

Bên A có nhu cầu xin Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet tại Sở văn hoá Thông tin Thành phố Hà Nội và tại Cục Báo Chí thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

Bên B là một Công ty dịch vụ pháp lý có khả năng và điều kiện tiến hành các thủ tục nói trên;

Sau khi thoả thuận và thống nhất ý kiến, hai bên cùng xác lập hợp đồng như sau:

Điều 1:            Phạm vi công việc

Bên A uỷ quyền cho Bên B chuẩn bị các tài liệu cần thiết và tiến hành các giao dịch trước các cơ quan chức năng của Việt Nam liên quan đến công việc xin Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet đối với Website: http://www..............

Điều 2:            Nghĩa vụ của Bên B.                                                   

2.1  Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để tiến hành xin Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet tại Sở văn hoá Thông tin thành Phố Hà Nội và tại Cục Báo Chí thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

2.2  Nộp đơn và theo dõi quá trình xin Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet và thông báo cho Bên A biết các vấn đề liên quan đến yêu cầu của công việc này. Bổ sung các tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Bên A hoặc của các cơ quan chức năng có liên quan đến công việc này.

2.3  Nhận kết quả từ Sở văn hoá Thông tin thuộc thành phố Hà Nội và Cục Báo Chí thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông, thông báo và chuyển đầy đủ cho Bên A.\

2.4   Thời gian thực hiên dịch vụ được tính từ khi Bên A hoàn chỉnh toàn bộ mọi tài liệu, hồ sơ theo quy định của pháp luật và theo sự hướng dẫn của Bên B cho đến khi được cấp giấy phép mới là ...... (...... ngày) ngày làm việc. Trong khi bên B thực hiện dịch vụ, nếu phát sinh những tình tiết mới, những vấn đề phức tạp thuộc về nguyên nhân khách quan thì thời hạn trên có thể được kéo dài thêm nhưng thời hạn kéo dài thêm đó không quá ...... (....... ngày).

Điều 3:            Nghĩa vụ của Bên A

3.1 Cung cấp cho Bên B những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của bên B và của các cơ quan chức năng có liên quan đến công việc xin Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet. Chi tiết như sau:

-         Giấy giới thiệu (cho nhân viên Bên B đến làm việc với Cục Báo Chí thuộc Bộ Thông Tin và Truyền Thông);

-         Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (2 bộ);

-         Bản sao giấy chứng nhận đăng ký tên miền;

-         Bản chụp trang chính của website: www………….. (2 bộ)

-         Sơ yếu lý lịch và bản sao (có chứng thực) của người chịu trách nhiệm chính về nội dung và các thành viên phụ trách việc cung cấp thông tin có chứng nhận của cơ quan nơi có hộ khẩu thường trú (2 bộ);

-         Soạn thảo bản đề án hoạt động, kế hoạch chi tiết của việc cung cấp thông tin trên Internet như: thông tin giới thiệu sơ lược về Công ty ……….., quá trình hình thành và phát triển, sơ đồ và chức năng nhiệm vụ, năng lực công nghệ (giới thiệu về các công nghệ phần mềm nền, cơ sở dữ liệu, phần mềm Website…) theo sự hướng dẫn của bên B (02 bộ).

3.2 Thanh toán đầy đủ cho Bên B theo các điều kiện và điều khoản quy định tại Điều 4 dưới đây.

Điều 4:            Giá trị hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán

4.1       Giá trị hợp đồng

Với các nội dung công việc nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này, Bên A đồng ý trả thù lao dịch vụ cho Bên B số tiền là: ......000.000 (............ đồng) Chi phí này chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) tính trên mức phí nói trên.

 

4.2       Phương thức thanh toán

            Bên A thanh toán 50% tổng thù lao cho Bên B ngay khi ký bản Hợp đồng này số tiền là. ......000.000 đồng (............. ngàn đồng) Số còn lại Bên A sẽ thanh toán hết cho Bên B cùng ngày khi Bên B hoàn thành dịch vụ pháp lý của mình theo Hợp đồng đã ký kết.

4.3       Hình thức trả thù lao cho Bên B

-           Bên A thanh toán tiền thù lao dịch vụ pháp lý cho Bên B với phương thức trả trực tiếp bằng tiền mặt (bằng tiền Việt Nam).

Điều 5:            Hiệu lực, điều kiện sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

5.1       Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

5.2       Hợp đồng này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thoả thuận của các bên và việc sửa đổi hoặc bổ sung phải được lập thành văn bản.

5.3       Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau:

    (a)   Hai bên hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng này;

    (b)  Hai bên thoả thuận kết thúc trước khi các công việc được hoàn thành. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thoả thuận bằng văn bản về các điều kiện cụ thể liên quan đến kết thúc Hợp đồng.

(c)   Khi bên A nhận được Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet từ bên B.

    (d)    Hoặc các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Điều 6:            Bảo mật

Các giấy tờ, tài liệu, thông tin trao đổi giữa Bên A và Bên B được xem là thuộc quyền sở hữu đương nhiên của hai bên. Hai bên có trách nhiệm giữ bí mật các giấy tờ, tài liệu, thông tin đó và chỉ được tiết lộ cho người khác nếu được sự đồng ý trước bằng văn bản của phía bên kia.

Điều 7:            Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hoà giải giữa các bên. Nếu tranh chấp không giải quyết được thông qua hoà giải thì các bên nhất trí rằng một trong các bên có quyền đưa vụ vệc ra giải quyết tại Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật.

 Điều 8:           Văn kiện Hợp đồng

Hợp đồng này gồm (3) trang, được lập thành hai (04) bản bằng tiếng Việt, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.

     Đại diện Bên A                                                                                  Đại diện Bên B

(ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                                    (ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;