Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 0986.386.648.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  0986.386.648

----------------------------------------------------------------------------------------

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

*********

 

GIẤY CAM ĐOAN

 

Tên tôi là        :           …………………………….

Số CMTND    :           ……………do Công an …… ngày …

Sinh ngày        :           ……/……/……

Quốc tịch        :           Việt Nam

Nghề nghiệp   :           ……………………………………

Tôi cam đoan là tác giả của tác phẩm: “………………….”

Tôi đã sáng tạo phần mềm này theo thoả thuận giao việc/ nhiệm vụ của CÔNG TY...…, có địa chỉ tại …………………

Việc sáng tác trên hoàn thành vào ngày …….. tháng …… năm …………..

Tác phẩm được công bố lần đầu tại Việt Nam vào ngày ……. tháng ….. năm…..

Ngày…….tháng …… năm …

   Tác giả

                                                                                   (ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

CÔNG TY …………………………

Xác nhận: Ông ……. là cán bộ làm việc theo thỏa thuận giao việc của CÔNG TY ……. và chữ ký trên là của ông …….

CÔNG TY ………………….

Giám đốc

(ký, đóng dấu)

 

 

--------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN :
1. Bảo hộ bản quyền tác giả;

2. Tư vấn bảo hộ tác phẩm viết;

3.  Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả;

4. Tư vấn bảo vệ bản quyền nhiếp ảnh;

5. Bảo hộ bản quyền tác phẩm âm nhạc;

6. Đăng ký bản quyền tác phẩm báo chí;

7. Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính;

8. Đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình;