CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

GIẤY UỶ QUYỀN

 

Hôm nay, ngày ………….., tại địa chỉ : ……………… (địa chỉ công ty).

 

Bên ủy quyền:  CÔNG TY……………….............……..                                          

            Địa chỉ:……………………………………...……

            Điện thoại:…………………….. Fax:……………

            Đại diện:…………………………………………

            Chức vụ:…………………………………………

           (Sau đây gọi là Bên A)

 

Bên ủy quyền:  CÔNG TY…………………............…..                                          

            Địa chỉ:……………………………………..……

            Điện thoại:…………………….. Fax:……………

            Đại diện:…………………………………………

            Chức vụ:…………………………………………

           (Sau đây gọi là Bên B)

Hai bên thỏa thuận việc Bên A ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A thực hiện các thủ tục liên quan đến quá trình đăng ký bảo hộ phần mềm “………………” tại Cục Bản quyền.Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc đã ủy quyền cho Bên B.Bên B cam đoan sẽ thực hiện đúng nội dung công việc mà Bên A đã ủy quyền.

Giấy ủy quyền sẽ hết giá trị khi Bên A hoàn thành công việc mà Bên B ủy quyền

           Bên ủy quyền                                                             Bên nhận ủy quyền

               (Bên A)                                                                           (Bên B)

 

 

---------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN :
1. Bảo hộ bản quyền tác giả;

2. Tư vấn bảo hộ tác phẩm viết;

3.  Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả;

4. Tư vấn bảo vệ bản quyền nhiếp ảnh;

5. Bảo hộ bản quyền tác phẩm âm nhạc;

6. Đăng ký bản quyền tác phẩm báo chí;

7. Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính;

8. Đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình;

9. Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm kiến trúc;

10. Thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học;