CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN

(Số: ......./20..../SHCN-MKLAW- ......)

 

Hợp đồng dịch vụ  tư vấn này được lập và ký vào ngày .... tháng .... năm 20.... giữa các bên dưới  đây:

CÔNG TY ........................................................................................................

Đại diện          :           Ông ....................             Chức danh : ..........................

Địa chỉ             :           ………………………………………………………………… 

Mã số thuế                  :           …………………

Điện thoại       :           (04)…………….                      

Email               :                                                 Website         :          

(Sau đây gọi là “Bên A”)

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Đại diện          :           Ông Lê Minh Trường             Chức danh    :           Giám đốc.

Địa chỉ trụ sở  :           Số nhà: 120/A4, ngõ 126, đường nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.  

Điện thoại       :           (84.24) 3 991  6057                     Fax : (84.4) 3 551 0350

Email               :           lienhe@luatminhkhue.vn           Website : http://www.luatminhkhue.vn

 (Sau đây gọi là “Bên B”)

 

Xét rằng

Bên A là một công ty có nhu cầu đăng ký bảo hộ đối với ….. nhãn hiệu  ……..” thuộc….  nhóm sau:

Nhóm ….. : …………………………………………………………………………………………

Nhóm ….. : …………………………………………………………………………………………

 

Sau khi thoả thuận và thống nhất ý kiến, hai bên cùng thoả thuận như sau:

Điều 1:            Phạm vi công việc

Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện thủ tục liên quan đến hoạt động đăng ký bảo hộ đối với nhãn hiệu nói trên.

Điều 2:            Nghĩa vụ của Bên B

Bên B tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:

2.1:      Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để tiến hành đăng ký nhãn hiệu cho ....... nhãn hiệu cho các sản phẩm thuộc ....... nhóm trên.

2.2:      Nộp đơn đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu đối với những nhãn hiệu có khả năng đăng ký bảo hộ tại Cục SHTT Việt Nam.

2.3:      Nhận tờ khai đăng ký bảo hộ của nhãn hiệu nhãn hiệu tại Cục SHTT Việt Nam.

2.4:      Đóng phí nhà nước theo quy định hiện hành tại Cục SHTT cho nhãn hiệu.

2.5.      Bàn giao toàn bộ kết quả về việc đăng ký bảo hộ bao gồm: Tờ khai đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và biên lai thu phí của cục SHTT cho Bên A trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng này.

2.6      Thay mặt Bên A soạn thảo và giải quyết mọi vấn đề phát sinh đối với việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trên đến khi Bên A nhận được quyết định cuối cùng của Cục SHTT về việc cấp văn bằng bảo hộ.

Điều 3:    Nghĩa vụ của Bên

Bên A tại Hợp đồng này có các nghĩa vụ sau:

3.1:      Cung cấp cho Bên B những thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của bên B cho việc tra cứu và đăng ký nhãn hiệu hàng hoá chi tiết như sau:

- File ảnh mẫu nhãn hiệu (logo) đã được thiết kế;

- Giấy uỷ quyền (theo mẫu bên B cung cấp) cho bên B được thay mặt bên A tiến hành các công việc được nêu tại Điều 1 hợp đồng này.

3.2:      Thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 4 dưới đây.

 

Điều 4:    Giá trị hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán

4.1: Giá trị hợp đồng

- Tổng phí dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho dịch vụ trên là: .....000.000 VNĐ (bằng chữ: ....... triệu đồng chẵn). Phí dịch vu tư vấn chưa bao gồm 10 % thuế VAT. Trong đó:

+ Lệ phí tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là: ......000.000 VNĐ (bằng chữ: .......triệu đồng chẵn);

+ Lệ phí dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho....... nhóm dịch vụ là: .......000.000 VNĐ (bằng chữ: ..................... đồng chẵn)

Lưu ý: Lệ phí nhà nước (dự tính):...... nhóm x 660.000 VNĐ/01 nhãn  =  .....000.000 VNĐ  (bằng chữ: .................... đồng chẵn). Lệ phí nhà nước khách hàng đóng theo biên lai thu phí nhà nước của cục sở hữu trí tuệ.

4.2: Thời hạn và phương thức thanh toán:

 Chia làm 2 lần:

- Lần 1: Bên A thanh toán cho bên B số tiền là: .....000.000 VNĐ (bằng chữ: ......................đồng chẵn) tương đương với 100% lệ phí tra cứu sơ bộ và 50 % lệ phí dịch vụ đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu kể từ ngày hai bên ký hợp đồng;

-Lần 2: Ngay sau khi Bên B gửi thông tin kết quả đăng ký của từng nhãn hiệu, tờ khai đăng ký bảo hộ hợp lệ, biên lai thu phí nhà nước của Cục SHTT. Bên A thanh toán tiền phí dịch vụ còn lại cho Bên B. Hóa đơn tài chính sẽ được chuyển cho Bên A sau 05 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.

4.3:  Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc Chuyển khoản

Tên tài khoản: Công ty Luật TNHH Minh Khuê

Số tài khoản: ........................ tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thanh Xuân

 

Điều 5: Hiệu lực, điều kiện sửa đổi và chấm dứt hợp đồng

5.1:      Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

5.2:      Hợp đồng này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thoả thuận của các bên và việc sửa đổi hoặc bổ sung phải được lập thành văn bản.

5.3:      Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau:

(a) Hai bên hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng này;

(b) Hai bên thoả thuận kết thúc trước khi các công việc được hoàn thành. Trong trường hợp này, hai bên sẽ thoả thuận bằng văn bản về các điều kiện cụ thể liên quan đến kết thúc Hợp đồng.

(c) Hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

 

Điều 6:    Văn kiện Hợp đồng

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản bằng tiếng việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

                            Đại diện Bên A                                                                   Đại diện Bên B

 

 

-----------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền;

2. Đăng ký nhãn hiệu độc quyền;

3. Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

4. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ;

5. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Singapore;

6. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU;