Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 0986.386.648.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  0986.386.648

-----------------------------------------------------------------------------------

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------***----------

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

Kính gửi:    CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

                                             Số 151 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội  

 

1. Người nộp đơn tờ khai đăng ký:

Tên tổ chức nộp đơn: CÔNG TY …………..……..................……

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:……………............……

Cấp ngày          :           Ngày …. tháng ….. năm ….. tại sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Đăng ký thay đổi lần….. ngày ……/……/……

Địa chỉ              :           ………………………...............……………

Điện thoại         :           04-3………….         Fax      :  04-3………..

Nộp đơn đăng ký quyền tác giả cho : Ông /Bà…………............……

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm                   :            "........................................................................"

Loại hình                      :           Chương trình phần mềm máy tính

Thời gian công bố         :          ...............................…/…......../20.....….

Nơi công bố                 :           ……….........................................……..

Hình thức công bố        :           ……….........................................…….

Nội dung chính của tác phẩm: Tác phẩm là một chương trình phần mềm máy tính dùng cho ……………………………………………………

(Nội dung chi tiết tác phẩm xin xem trong bản mô tả gửi kèm đơn này)

Tác phẩm có ……. (……) tác giả.

3. Tác giả:

Họ và tên tác giả           :           Ông/Bà .........................  Giới tính : ……..……

Bút danh                       :           ……………..............................................……..

Sinh ngày                      :           ……. Tháng…...........…năm …...….tại …….....

Số CMND                   :           ……….do Công An …….. cấp ngày …/.…/…...

Quốc tịch                     :           ……………................................................……..

Địa chỉ thường trú        :            ………………............................................……

4. Chủ sở hữu quyền tác giả:

Tên tổ chức      :           CÔNG TY ………………...............................…………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: …………….............................………

Cấp ngày          :           Ngày ….tháng ….. năm ….. tại sở kế hoạch đầu tư thành phố …... Đăng ký thay đổi lần ….. ngày ……..

Địa chỉ              :           ………….....................................………………………

Điện thoại         :           ………..................…       Fax      : …....................……..                         

 

Cơ sở phát sinh quyền sở hữu tác phẩm: Công ty giao nhiệm vụ cho tác giả sáng tác tác phẩm, tác giả hưởng lương và các lợi nhuận khác theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động với công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai và tài liệu trên là đúng. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật     

Nơi nhận:

-         nt;

-         lưu VP- IP

Tài liệu nộp kèm theo:

- 01 Bản gốc Giấy cam đoan;

- 01 Giấy ủy quyền

- 01 Bản gốc Giấy phép kinh doanh

- 02 Bản mô tả tác phẩm.

- 02 tác phẩm đĩa CD

- 01 bản sao giấy CMND

Người nộp đơn

CÔNG TY …………

Giám đốc

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ LIÊN QUAN :
1. Bảo hộ bản quyền tác giả;

2. Tư vấn bảo hộ tác phẩm viết;

3.  Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả;

4. Tư vấn bảo vệ bản quyền nhiếp ảnh;

5. Bảo hộ bản quyền tác phẩm âm nhạc;

6. Đăng ký bản quyền tác phẩm báo chí;

7. Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính;

8. Đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình;

9. Dịch vụ đăng ký bảo hộ bản quyền tác phẩm kiến trúc;

10. Thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm văn học;