Luat Minh Khue
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2019

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế, hoàn thuế, kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2019

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của mỗi cá nhân khi tham gia quan hệ lao động hoặc khi phát sinh thu nhập không thường xuyên. Các nhân có quyền tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân hoặc ủy quyền cho công ty, tổ chức (đại lý thuế) thay mặt mình để tiến hành thủ tục quyết toán thuế TNCN.

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN NĂM 2018

Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn Mẫu số: 01/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in (Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài ...

Hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân theo quy định mới và mẫu đơn đăng ký mã số thuế cá nhân

Luật Minh Khuê hướng dẫn cách tự đăng ký mã số thuế cá nhân theo quy định mới và cung cấp mẫu đơn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân để quý khách hàng tham ...

Mẫu thư xác nhận thu nhập mới nhất (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC)

Luật Minh Khuê xin gửi đến các bạn mẫu thư xác nhận thu nhập số 20/TXN-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Dịch vụ nổi bật