Luat Minh Khue

Mẫu giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam (Mẫu số 06/HTQT)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy đề nghị xác nhận cư trú của Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu hợp đồng ủy nhiệm thu thuế (Mẫu số 01/UNTH)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu hợp đồng ủy nhiệm thu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (Mẫu số 06/NDAN)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu giấy yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Dịch vụ nổi bật