Luat Minh Khue

Mẫu tờ khai thuế tài nguyên (Mẫu số 03/TĐ-TAIN)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu tờ khai thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (Mẫu số 03A/TĐ-TAIN)

Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu tờ khai quyết toán thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính

Dịch vụ nổi bật