Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------

    BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN    
                                                            

Tháng..............Năm..............

                                                                        Tên cơ sở kinh doanh :............

                                                                       

Mã số :

Địa chỉ :..................................

 

                                                                        Địa chỉ nơi tổ chức thu mua :...

Người tổ chức thu mua :.........................................................

STT

Ngày tháng năm mua hàng

Người bán

Tên hàng

Số lượng

Đơn giá

Tổng giá trị thanh toán

Thuế GTGT được khấu trừ

Ghi chú

Tên người bán

Địa chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

Tổng giá trị hàng hoá mua vào :

Số tiền thuế GTGT tính  khấu trừ :

Ngày........Tháng...........Năm...........

Người lập

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)