Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ………..

Địa danh, ngày  tháng  năm …

 

 

BÁO CÁO

VỀ NHẬP KHẨU VÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU NĂM……….

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố
(nơi có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu);
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố
(nơi có cửa khẩu nhập khẩu phế liệu);
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố
(nơi có cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu);
- Sở Công Thương tỉnh/thành phố
(nơi có cửa khẩu nhập khẩu phế liệu).

 

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu:

1. Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu:...........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................................

3. Tên và địa chỉ các cơ sở sản xuất trực thuộc có sử dụng phế liệu nhập khẩu:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

4. Loại sản phẩm sản xuất ra từ nguyên liệu là phế liệu nhập khẩu:........................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

5. Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu, sử dụng phế liệu số…………ngày cấp: …………………..Cơ quan cấp:............................................................................................................................

6. Tên người liên hệ khi cần: ....................................................................................

..................................................................................................................................

Chức vụ:...................................................................................................................

Điện thoại: …………………. Fax:..........................................................................

E-mail:.......................................................................................................................

II. Báo cáo về nhập khẩu, sử dụng phế liệu đã nhập khẩu trong năm

STT

Loại phế liệu nhập khẩu

Số lần nhập khẩu trong kỳ báo cáo

Tổng lượng đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo

Số lượng đã sử dụng trong kỳ báo cáo

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất đã sử dụng phế liệu nhập khẩu

1.

 

 

 

….

.…

 

 

 

 

 

….

 

III. Báo cáo về công tác bo vệ môi trường và kiến nghị:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA THƯƠNG NHÂN