Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

-------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------- 

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Hôm nay, ngày … /…/2013 chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:           ............................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................

Mã số thuế: ……………………………………………………….........……….

Người đại diện:………………....................   Chức vụ: …………..............….

BÊN BÁN:  ......................................................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Mã số thuế: ………………………………………………………….........…….

Người đại diện:………………....................   Chức vụ: ……….............….….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ số: ………... do ……………………..… phát hành ngày ……................…..

2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT    Tên hàng hoá, dịch vụ        Đơn vị tính    Số lượng      Đơn giá      Thành tiền

……………………………………………………………………………………..............………

                                                                                        Tổng cộng      ……….......……...

Thuế GTGT   ……………...

Tổng số          ……………...

(Bằng chữ:…………………………………………………)

3. Lý do huỷ hoá đơn: .............. ( ví dụ: Do ghi sai số …………… )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

 

 

----------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: