Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại để giải đáp các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, đầu tư nước ngoài, thuế, đất đai tranh tụng tại tòa án. Thông tin pháp luật liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp:

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------

TÊN CỤC THUẾ................                                                          Mẫu số: 02GTTT3/001

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

                                                                                                                 Ký hiệu: 03AA/11P

                                                                                Liên 1: Lưu                 Số:         0000001

Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:...........................................................................................................................

MST:............................................................................................................................................

Địa chỉ:................................................................ Số tài khoản......................................................

Điện thoại:..................................    

Họ tên người mua hàng................................................................ ...... ....... ...................................

Tên đơn vị.....................................................................................................................................

MST:............................................................................................................................................

Địa chỉ................................................................ Số tài khoản.......................................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:  …...................................                                                                                  

Số tiền viết bằng chữ:.......................................................................................................

 

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu                     

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3: ...   

----------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: