Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơn vi:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S02c1 – DNN

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Năm: ......................

Tên tài khoản: ........

Số hiệu: ..................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ ghi sổ

Diễn giải

Số hiệu tài khoản đối ứng

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

1

2

G

 

 

 

- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh tháng

x

 

 

x

- Số dư cuối tháng

x

 

 

x

- Cộng lũy kế từ đầu quý

x

 

 

x

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: ......

Ngày ....tháng ....năm ....

Người ghi sổ

(ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)