.

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:   1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------------

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG

Ngày ………tháng………năm………

 

 

Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………

 

 

Đị chỉ:………………………………………………………..

Mã số thuế:…………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thuế GTGT

Thành tiền

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)

                     

 

---------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: