Mẫu số:  07KPTQ

 

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

                                           (Dùng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)        Ký hiệu:..

                                                                    Liên 1: Lưu                                                       Số:0000001

Ngày........tháng.......năm 200....

Đơn vị bán hàng:.Công ty A....................................................................................................

Địa chỉ: Số 12 Lô A KCX C  ............................ Số tài khoản................................................

Điện thoại:..................................    MST:...................................................................................

Họ tên người mua hàng...................................................................... ...................................

Tên đơn vị...................................................................................................................................

Địa chỉ................................................................ Số tài khoản...................................................

Hình thức thanh toán:.................... MST:..................................................................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:                                        ..................................                                                          Số tiền viết bằng chữ:...............................................................................................................

 

                     Người mua hàng                                                                               Người bán hàng

                   (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                                 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu                      

- Liên 2: Giao người mua

- Liên 3:…