.

Luật sư tư vấn luật thuế qua điện thoại gọi:  1900.6162

-----------------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

------------------------------

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

 

Ngày……… tháng……… năm………

 

Kính gửi:……………………………………………………………………

 

Tên tổ chức, cá nhân:.......................................................................................................

Mã số thuế:………………………………………………………………………………

 

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..

Phương pháp hủy hóa đơn:…………………………………………………………….

 

Hồi       giờ………ngày………tháng………năm………, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

Đến số

Số lượng

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày……… tháng………năm………

Người lập biểu

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

( Ký, ghi rõ họ tên)

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

---------------------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: