Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.1940.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

---------------------------------------------------------------------- 

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị: ...........

Mã số thuế: .......

Địa chỉ trụ sở chính: ........

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

Chỉ tiêu ....: .........

 

 

Chỉ tiêu ....: .........

 

 

 

 

 

Đơn vị cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Cấp... Chương ..   Loại..  Khoản  ...  

                                        ......, ngày.....tháng..... năm ......

                                                     LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

                                                       

 

 

Tải Mẫu: 08-MST