Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mẫu 01/ĐK-TĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 Thanh Xuân, ngày..........tháng.......... năm 2014

 

TỜ KHAI

Đăng ký sử dụng hình thức nhận thông báo từ cơ quan thuế qua thư điện tử

 

Kính gửi: Chi cục thuế quận Thanh Xuân

 

Tên người nộp thuế: .....................................................................................

Mã số thuế: ...................................................................................................

Địa chỉ:…………………………………………………………………….

 

Qua xem xét và nhận thấy chúng tôi có đủ các điều kiện sử dụng hình thức nhận các loại thông báo liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế từ Chi cục thuế quận Thanh Xuân qua thư điện tử.

Chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được nhận các loại thông báo về thuế từ  Chi cục thuế quận Thanh Xuân qua thư điện tử, cụ thể như sau:

- Địa chỉ thư điện tử: ...................................................................................

- Điện thoại:...................................................................................................

- Người liên hệ:.............................................................................................

Chúng tôi cam kết thường xuyên nhận, mở, xem, phản hồi lại với cơ quan thuế các nội dung liên quan do Chi cục thuế gửi cho chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử đăng ký trên

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên và thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế, pháp luật thuế có liên quan./.

 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

----------------------------------------------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN: