Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

------------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***----

 

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế:.....năm 20....

 

[02] Người nộp thuế:..........................................................................................................

CÔNG TY ………………………

[03] Mã số thuế: ……….....……. do Cụ thuế thành phố Hà Nội cấp ngày ..../...../20......

[04] Địa chỉ:  ……………………………………

[05] Quận/huyện:       ………..         [06] Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

[07] Điện thoại: …………….          [08] Fax: ……

[09] Email:     ……………….        

* [10] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

 

 

CHỈ TIÊU

VỐN ĐĂNG KÝ HOẶC THU NHẬP 01 THÁNG

BẬC

 MÔN BÀI

MỨC THUẾ

 MÔN BÀI

[11]

 

Người nộp thuế môn bài

CÔNG TY …………………

 

 

 

.................

 

 

 

 

 

 

[12]

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

.......................................................................

........................................................................

 

 

 

 

 

 

[13]

 

 

Tổng số thuế môn bài phải nộp:

 

 Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

      

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20.....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

 

                                                        Giám đốc Công ty

 

 

                                                      ..................................