PHIẾU ĐĂNG KÝ HÌNH THỨC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

 

 

Tên tổ chức, doanh nghiệp : …………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………

Địa chỉ Email để liên hệ:………………………………………………

 

Sau khi nghiên cứu và đối chiếu với quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ. Tổ chức, doanh nghiệp cho ý kiến về lựa chọn hình thức sử dụng hóa đơn kể từ ngày1/1/2011 như sau:

 

Hóa đơn tự in                                                                                

Hóa đơn điện tử                                            

Hóa đơn đặt in                                   

 

Tổ chức, doanh nghiệp có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.

 

Sau khi đăng ký về hình thức sử dụng hóa đơn, để nghị tổ chức, doanh nghiệp gửi phiếu này về Chi cục thuế quận……………………. ( Đội kiểm tra thuế số …..) trước ngày 30/08/2010 để cơ quan Thuế được biết có kế hoạch hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp

         NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

     CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP 

               ( Ký tên, đóng dấu)                                                     

 

 

 

 

Giải thích:

a/ Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ.

b/ Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông diệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

c/ Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho tổ chức, cá nhân.