Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

------------------------------------------------- 

Mẫu: 08-MST

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

 

 Tên đơn vị/cá nhân:  …………………….

Mã số thuế: …………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………..

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

 

Chỉ tiêu

(1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

Ví dụ :

- Chỉ tiêu 4 : Địa chỉ nhận thông báo thuế

124  Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội

235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội.

                                                          Hà Nội, ngày       tháng      năm 20....

                                                                                                            Lãnh đạo đơn vị/cá nhân

                                                            (ký, ghi họ tên chức vụ đóng dấu)

                                                                                                                      Giám đốc

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN:

1.     Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.

2.     Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

3.     Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.

 

* Các chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế :

Chỉ tiêu 1.Tên chính thức

Chỉ tiêu 2. Tên giao dịch

Chỉ tiêu 3: Địa chỉ trụ sở;

Chỉ tiêu 4. Địa chỉ nhận thông báo thuế

Chỉ tiêu 5. Quyết định thành lập

Chỉ tiêu 6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chỉ tiêu 7. Đăng ký xuất nhập khẩu

Chỉ tiêu 8. Ngành nghề kinh doanh chính

Chỉ tiêu 9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu 10.Tổng số lao động

Chỉ tiêu 11.Vốn điều lệ

Chỉ tiêu 12.Tài khoản Ngân hàng, kho bạc

Chỉ tiêu 13.Loại hình kinh tế

Chỉ tiêu 14. Hình thức hạch toán về kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu 15. Năm tài chính

Chỉ tiêu 16. Thông tin về đơn vị chủ quản

Chỉ tiêu 17.Thông tin chủ doanh nghiệp

Chỉ tiêu 18. Các loại thuế phải nộp

Chỉ tiêu 19. Thông tin về các đơn vị liên quan

Chỉ tiêu 20. Thông tin khác

Chỉ tiêu 21.Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (Nếu có)