PHỤ LỤC VII

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM.... 

TÊN DOANH NGHIỆP
MST

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số:

….., ngày …. tháng  năm 

 

TT

Tên doanh nghiệp

Giữn guyên

Thoái vốn

Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo

Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp ,thoáivốn

Kếhoạch

năm tiếp theo

Ghi chú

CPH

Các hình thức khác

Hoàn thành trong năm báo cáo

Chưa hoàn thành

Thành lập Ban Chỉ đạo

Đang xác định giá trị DN

Quyết định công bố giá trị DN

Quyết định phê duyệt phương án

ĐãIPO

Đại hội đồng cổ đông lần 1

Tên hình thức

Đã có quyết định phê duyệt

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

I

CÔNG TY MẸ TRONG NHÓM CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON (CẤP 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Các công ty liên kết (cấp 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

CÁC CÔNG TY TNHH MTV DO NN LÀM CHỦ SỞ HỮU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích:

(1) Tên Công ty: Tên gọi của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Từ (2) đến (10) và (12): Đề nghị tích dấu nhân (x) không viết hoa vào các ô tương ứng.

(11) Ghi rõ hình thức sắp xếp:

- Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

- Giao ;

- Giải thể;

- Bán;

- Phá sản;

- Chuyển cơ quan quản lý;

- Sáp nhập;

- Các hình thức khác (nếu có)

- Hợp nhất;

 

(13) Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn: Đề nghị ghi nêu rõ tỷ lệ cụ thể về mức cổ phần, vốn góp của Nhà nước sau khi thực hiện các biện pháp sắp xếp. Trong trường hợp chưa dự kiến được tỷ lệ cụ thể, đề nghị ghi: Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc dưới 50% vốn điều lệ...

(14) Ghi rõ hình thức sắp xếp dự kiến:

- Giữ nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Hợp nhất;

- Cổ phần hóa từ 50% vốn điều lệ trở lên;

- Giao

- Cổ phần hóa dưới 50% vốn điều lệ;

- Bán

- Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

- Chuyển cơ quan quản lý;

- Giải thể;

- Thoái vốn;

- Phá sản;

- Các hình thức khác (ghi cụ thể).

- Sáp nhập;