Phụ lục I

(Kèm theo Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ)

BẢNG TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CÓ GIÁ TRỊ

STT

Tiêu chí

Điểm

Điểm tối thiểu đạt

1

Giá trị nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan

100 điểm

50 điểm

a

Tiêu biểu cho một loại hình kiến trúc, phong cách kiến trúc.

01 đến 20 điểm

10 điểm

b

Giá trị nghệ thuật kiến trúc của bản thân công trình và tổng thể không gian trong phạm vi khuôn viên công trình.

01 đến 40 điểm

20 điểm

c

Giá trị gắn liền với cảnh quan, đóng góp vào cảnh quan chung đô thị, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên.

01 đến 30 điểm

15 điểm

d

Giá trị về kỹ thuật, công nghệ xây dựng, sử dụng vật liệu xây dựng.

01 đến 10 điểm

05 điểm

2

Giá trị lịch sử, văn hóa

100 điểm

50 điểm

a

Tiêu biểu cho giai đoạn lịch sử.

01 đến 40 điểm

24 điểm

b

Gắn với đặc điểm, tính chất tiêu biểu về văn hóa của địa phương.

01 đến 40 điểm

24 điểm

c

Niên đại xây dựng, tuổi thọ công trình:

- Công trình có niên đại ≥100 năm:

- Công trình có niên đại ≥ 75 năm và <100 năm:

- Công trình có niên đại ≥ 50 năm và <75 năm:

01 đến 20 điểm

11 đến 20 điểm

06 đến 10 điểm

01 đến 05 điểm

02 điểm

Phụ lục III

(Kèm theo Nghị định số: 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ)

Mẫu số 01

Đơn đề nghị công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mẫu số 02

Đơn đề nghị cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mẫu số 03

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mẫu số 04

Đơn đề nghị công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mẫu số 05

Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Mẫu số 01

TÊN TỔ CHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......., ngày ... tháng ... năm ......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Tên tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo:................................

...............................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

...............................................................................................................

Quyết định cho phép thành lập số:..................................................... ngày cấp..............

Cơ quan cấp:.................................................................................................................

Quyết định phê duyệt/ban hành điều lệ hoạt động:...........................................................

Số:............................ ngày cấp........................................... Cơ quan cấp:.....................

Mục đích, lĩnh vực hoạt động:.........................................................................................

Phạm vi hoạt động:........................................................................................................

Số lượng thành viên:......................................................................................................

Đề nghị công nhận là tổ chức đủ điều kiện thực hiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

(Tên tổ chức) chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc./.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
(Ký, họ và tên, đóng dấu)

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

............. , ngày........ tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1. Họ và tên:..................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................

3. Quốc tịch: .................................................................................................................

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân:

Số............................. ngày cấp:............................. nơi cấp...........................................

5. Địa chỉ thường trú:......................................................................................................

6. Số điện thoại:......................................... Địa chỉ Email:..............................................

7. Đơn vị công tác:.........................................................................................................

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành):................................................................

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề: .......................năm.

10. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ:.............................. ngày cấp........................... nơi cấp:...........................

Lĩnh vực hoạt động:.......................................................................................................

11. Quá trình hoạt động chuyên môn kiến trúc:

STT

Thời gian công tác (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập (Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

1. Tên Dự án/đồ án:..........................

Nhóm dự án/:....................................

Loại công trình :................................

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện:........................................................

2…………………………………………..

2

...

12. Quá trình phát triển nghề nghiệp liên tục (điểm CPD)*

STT

Thời gian

Hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục

Điểm CPD

Ghi chú

1

Năm……

Viết bài trên tạp chí kiến trúc số.......

01

2

Năm.......

Tham gia học cao học

01

. . .

.............

.........

...

Tổng số điểm CPD tích lũy

20

Đề nghị cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề:.............................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề kiến trúc theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.


XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC**
(Ký, đóng dấu)

Tỉnh/thành phố, ngày..../.../.....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

* Trường hợp xin cấp chứng chỉ không kê khai mục này.

** Cá nhân tham gia hành nghề độc lập không phải lấy xác nhận này.

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

............. , ngày........ tháng …… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1. Họ và tên:..................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................

3. Quốc tịch:..................................................................................................................

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân:

Số............................ ngày cấp:................................... nơi cấp.......................................

5. Địa chỉ thường trú:......................................................................................................

6. Số điện thoại:.................................. Địa chỉ Email:......................................................

7. Đơn vị công tác:.........................................................................................................

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành):................................................................

9. Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ:..................................... ngày cấp....................... nơi cấp:.........................

Lĩnh vực hoạt động:.......................................................................................................

Đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc với nội dung như sau:

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ:......................................................................................

󠅒 Chứng chỉ bị mất, hỏng, rách

󠅒 Sai thông tin trên chứng chỉ:

󠅒 Khác:...........................................................................................................................

Xin điều chỉnh thông tin ghi trên chứng chỉ:

..............................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề kiến trúc theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......, ngày ….. tháng ….. năm …….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1. Họ và tên:..................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................

3. Quốc tịch:..................................................................................................................

4. Hộ chiếu số:............................... ngày cấp:................... nơi cấp:................................

5. Số điện thoại:.............................................................................................................

6. Địa chỉ Email:.............................................................................................................

7. Đơn vị công tác:.........................................................................................................

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành):................................................................

9. Thời gian kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề (năm, tháng): ....................................

10. Chứng chỉ hành nghề số:.................................. ngày cấp:............... nơi cấp:.............

Lĩnh vực hoạt động:.......................................................................................................

11. Thời hạn:..................................................................................................................

12. Quá trình hoạt động chuyên môn kiến trúc:

STT

Thời gian công tác (Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/Hoạt động độc lập (Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Kê khai kinh nghiệm thực hiện công việc tiêu biểu

Ghi chú

1

1. Tên Dự án/đồ án:................................

Nhóm dự án:...........................................

Loại công trình :......................................

Chức danh/Nội dung công việc thực hiện: ……………

2............................................................

2

....

Đề nghị công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc với các nội dung sau:

Lĩnh vực hoạt động:.......................................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên và cam kết hành nghề kiến trúc theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......, ngày ….. tháng ….. năm …….

TỜ KHAI

Đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1. Họ và tên:..................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:...............................................................................................

3. Quốc tịch:

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân:

Số.............................. ngày cấp:.................................. nơi cấp.....................................

5. Địa chỉ thường trú:......................................................................................................

6. Số điện thoại:................................. Địa chỉ Email:.......................................................

7. Đơn vị công tác (Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở):...............................................................

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành):................................................................

9. Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ:................................. ngày cấp...................... nơi cấp:.............................

Lĩnh vực hoạt động kiến trúc:..........................................................................................

Đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề:.......................................................................................................

Địa điểm đăng ký sát hạch:.............................................................................................

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Phụ lục IV

(Kèm theo Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ)

DANH MỤC TRANG BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, CƠ SỞ NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

STT

Nội dung

Yêu cầu kỹ thuật

Số lượng

1

Khu vực chờ, hướng dẫn sát hạch

Đủ diện tích

01 khu vực

2

Bàn ghế, máy tính thực hiện sát hạch.

Đủ số lượng

10 bộ

3

Hệ thống đường truyền mạng Internet, máy tính được kết nối mạng nội bộ (LAN), mạng Internet

Bảo đảm ổn định, không bị gián đoạn trong quá trình thực hiện sát hạch.

01 Hệ thống

4

Máy in kết quả sát hạch

Hoạt động ổn định

02 cái

5

Hệ thống camera quan sát

Độ phân giải tối thiểu 1280 x 720 (720P), đảm bảo quan sát được khu vực thực hiện sát hạch và có khả năng lưu trữ dữ liệu trong thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ ngày tổ chức sát hạch

01 Hệ thống

6

Hệ thống âm thanh

Tối thiểu 01 bộ loa phóng thanh để thông báo công khai các thông tin về quá trình sát hạch

01 Hệ thống

7

Phần mềm sát hạch

Được Bộ Xây dựng chuyển giao, sử dụng thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

01 phần mềm

Ghi chú: Cơ quan tổ chức sát hạch có trách nhiệm bố trí đủ nhân lực phù hợp với yêu cầu vận hành thiết bị và công tác sát hạch.

Phụ lục V

(Kèm theo Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ)

............ (*)
TÊN TỔ CHỨC (**)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

CHỨNG CHỈ (HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN)

THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC LĨNH VỰC KIẾN TRÚC

Chứng nhận: ông/bà......................................................................................................

Sinh ngày:.../..../

Đơn vị công tác:.............................................................................................................

Đã hoàn thành chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục (***):

...................................................................................................

Từ ngày.................... tháng......... năm...., đến ngày............. tháng............ năm..............

PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nơi cấp, ngày …... tháng ….. năm ……
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Kích thước chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận: 19 x 27 cm - khổ ngang

(*) Ghi theo đơn vị chủ quản

(**) Tên tổ chức xã hội nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo thực hiện các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục lĩnh vực kiến trúc

(***) Ghi tên khóa học

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê