BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4338/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương, thù lao trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé
(Phường Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 142/CV-CBN , công văn số 143/CV-CBN ngày 10/11/2011 của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé về xây dựng đơn giá tiền lương, thù lao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 27/2010/TT-LĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì khi xác định đơn giá tiền lương, công ty được lựa chọn áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định, nhưng phải bảo đảm một trong các điều kiện là mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân. Trong quá trình thực hiện, nếu có các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, năng suất lao động của Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé thì Công ty báo cáo chủ sở hữu (Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn) xem xét, quyết định việc loại trừ các yếu tố khách quan làm căn cứ để xác định đơn giá tiền lương năm 2011 của Công ty cho phù hợp.

2. Theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Thông tư số 27/2010/TT-LĐTBXH nêu trên thì các thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên (trừ trường hợp Tổng giám đốc, Giám đốc là thành viên Hội đồng thành viên) hoặc Chủ tịch công ty không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách hưởng chế độ thù lao theo công việc và thời gian làm việc. Mức thù lao do chủ sở hữu quyết định, nhưng không vượt quá 20% tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Kiểm soát viên chuyên trách.

Vì vậy, trường hợp Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé có thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên là Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng thì hưởng thù lao do chủ sở hữu (Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn) quyết định theo quy định nêu trên và bảo đảm cân đối hợp lý tiền lương, thu nhập giữa các viên chức quản lý trong nội bộ Công ty, Tổng công ty.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé biết và thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- TCty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh