BỘ LUẬT HÌNH SỰ

CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Lời nói đầu

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, thểchế hoá đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mớicủa cách mạng, đã quy định "Nhà nước quản lý xã hội theo pháp luật vàkhông ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa".

Trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam, Luật hình sự có vị trí rất quan trọng. Nó là một công cụ sắc bén của Nhànước chuyên chính vô sản để bảo vệ những thành quả của cách mạng, bảo vệ chế độxã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệcác quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh chống và phòng ngừa mọihành vi phạm tội, góp phần hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng thànhcông chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bộ luật hình sự này kế thừa và phát triển Luật hình sự của Nhànước ta từ Cách mạng tháng Tám đến nay, tổng kết những kinh nghiệm đấu tranhchống và phòng ngừa tội phạm ở nước ta trong mấy chục năm qua và có dự kiếntình hình diễn biễn của tội phạm trong thời gian tới.

Bộ luật hình sự thấu suốt quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩacủa nhân dân ta do giai cấp công nhân lãnh đạo, thể hiện tinh thần chủ độngphòng ngừa và kiến quyết đấu tranh chống tội phạm; thể hiện chính sách của Đảngvà Nhà nước ta là xử phạt người phạm tội không chỉ nhằm trừng trị mà còn giáodục, cải tạo họ trở thành người có ích cho xã hội; thể hiện tinh thần nhân đạoxã hội chủ nghĩa và lòng tin vào khả năng cải tạo con người dưới chế độ xã hộichủ nghĩa.

Thi hành nghiêm chỉnh Bộ luật hình sự là nhiệm vụ chung của tấtcả các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và của toàn thể nhân dân.

PHẦN CHUNG

CHƯƠNG I

ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật hình sự.

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảovệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của nhândân, bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ các quyền lợi vàlợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa, chốngmọi hành vi phạm tội, đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật,đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luậtquy định tội phạm và hình phạt đối với người phạm tội.

Điều 2. Cơ sở của trách nhiệm hình sự.

Chỉ người nào phạm một tội đãđược Luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hình phạt phải do Toà án quyếtđịnh.

Điều 3. Nguyên tắc xử lý.

1- Mọi hành vi phạm tội phải đượcphát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật.

2- Nghiêm trị kẻ chủ mưu, cầmđầu, chỉ huy, kẻ ngoan cố chống đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm, kẻ biến chất,sa đoạ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, kẻ phạm tội có tổ chức, cố ýgây hậu quả nghiêm trọng. Khoan hồng đối với người tự thú, thật thà khai báo,tố giác đồng bọn, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặcbồi thường thiệt hại đã gây ra.

3- Đối với người lần đầu phạm tộiít nghiêm trọng và đã hối cải thì có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạttù, giao họ cho cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội hoặc gia đình giám sát, giáodục.

4- Đối với người phạt tù thì buộchọ phải chấp nhận hình phạt trong trại giam, phải lao động, cải tạo để trởthành công dân có ích cho xã hội. Nếu họ có nhiều tiến bộ thì xét để giảm việcchấp hành hình phạt.

5- Đối với người đã chấp hànhxong hình phạt thì tạo điều kiện cho họ làm ăn, sinh sống lương thiện; khi họcó đủ điều kiện do luật định thì xoá án.

Điều 4. Trách nhiệm đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.

1- Các cơ quan Công an, Kiểm sát,Toà án, Tư pháp và Thanh tra có trách nhiệm thi hành đầy đủ chức năng, nhiệm vụcủa mình, đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan khác của Nhà nước, các tổchức xã hội và công dân đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm, giám sát vàgiáo dục người phạm tội.

2- Các cơ quan Nhà nước và các tổchức xã hội có nhiệm vụ giáo dục những người thuộc quyền quản lý của mình nângcao cảnh giác cách mạng, ý thức bảo vệ và tuân theo pháp luật, tôn trọng cácquy tắc cuộc sống xã hội chủ nghĩa; kịp thời có biện pháp loại trừ nguyên nhânvà điều kiện gây ra tội phạm trong cơ quan, tổ chức mình.

3- Mọi công dân có nghĩa vụ tíchcực đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.

CHƯƠNG II

PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA BỘ LUẬTHÌNH SỰ

Điều 5. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành viphạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1- Bộ luật hình sự được áp dụngđối với mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam.

2- Đối với người nước ngoài phạmtội trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc đối tượng đượchưởng các đặc quyền ngoại giao hoặc quyền ưu đãi và miễn trừ về lãnh sự theopháp luật Việt Nam, theo các hiệp định quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam đã ký kết hay công nhận hoặc theo tục lệ quốc tế, thì vấn đềtrách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Điều 6. Hiệu lực của Bộ luật hình sự đối với những hành viphạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1- Công dân Việt Nam phạm tội ởngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị truy cứu tráchnhiệm hình sự tại Việt Nam theo Bộ luật này.

Quy định này cũng được áp dụngđối với người không quốc tịch thường trú ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam.

2- Người nước ngoài phạm tội ởngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có thể bị truy cứutrách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam trong những trường hợp được quyđịnh trong các hiệp định quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đãký kết hay công nhận.

Điều 7. Hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian.

1- Điều luật áp dụng đối với mộthành vi phạm tội là điều luật đang có hiệu lực thi hành khi hành vi ấy đượcthực hiện.

2- Điều luật quy định một tộiphạm mới hoặc một hình phạt nặng hơn không áp dụng đối với hành vi phạm tội đãthực hiện trước khi điều luật đó được ban hành, trừ trường hợp luật quy địnhkhác.

3- Điều luật xoá bỏ một tội phạmhoặc quy định một hình phạt nhẹ hơn được áp dụng đối với hành vi phạm tội đãđược thực hiện trước khi điều luật đó được ban hành.

CHƯƠNG III

TỘI PHẠM

Điều 8. Khái niệm tội phạm.

1- Tội phạm là hành vi nguy hiểmcho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực tráchnhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền,thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xâm phạm chế độ Nhà nước xã hội chủnghĩa, chế độ kinh tế và sở hữu xã hội chủ nghĩa, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ,danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của côngdân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa.

2- Tội phạm nghiêm trọng là tộiphạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối vớitội ấy là trên năm năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Những tội phạm khác là tội phạmít nghiêm trọng.

3- Những hành vi tuy có dấu hiệucủa tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phảilà tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.

Điều 9. Cố ý phạm tội.

Cố ý phạm tội là phạm tội trongtrường hợp nhận thức rõ hành vi của mình có tính chất gây nguy hiểm cho xã hội,thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hoặc có ý thức để mặc cho hậuquả xảy ra.

Điều 10. Vô ý phạm tội.

Vô ý phạm tội là phạm tôi trongnhững trường hợp sau đây:

a) Người phạm tôi do cẩu thả màkhông thấy trước khả năng gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấytrước và có thể thấy trước.

b) Người phạm tội tuy thấy hànhvi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quảđó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.

Điều 11. Sự kiện bất ngờ.

Người thực hiện một hành vi nguyhiểm cho xã hội do sự kiện bất ngờ, tức là trong trường hợp không thể thấytrước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịutrách nhiệm hình sự.

Điều 12. Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự.

1- Người thực hiện một hành vinguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làmmất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì khôngphải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với người này sẽ áp dụng biện pháp bắt buộcchữa bệnh.

2- Người phạm tội trong khi cónăng lực trách nhiệm hình sự, nhưng đã lâm vào tình trạng nói ở khoản 1 Điềunày trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.Sau khi khỏi bệnh người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

3- Người phạm tội do say rượuhoặc do dùng chất kích thích mạnh khác thì không được miễn trách nhiệm hình sự.

Điều 13. Phòng vệ chính đáng.

1- Phòng vệ chính đáng là hành vicủa người vì bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ lợi ích chínhđáng của chính mình hoặc của người khác, mà chống trả lại một cách tương xứngngười đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên. Phòng vệ chính đáng khôngphải là tội phạm.

2- Nếu hành vi chống trả rõ rànglà quá đáng, tức là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì người có hành viđó phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 14. Tình thế cấp thiết.

1- Tình thế cấp thiết là tình thếcủa người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe doạ lợi ích của Nhà nước,của tập thể, lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà không còn cáchnào khác là phải có hành động gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngănngừa. Gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là phạm tội.

2- Nếu gây thiệt hại rõ ràng làquá đáng, tức là vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người có hành viđó phải chịu trách nhiệm hình sự.

Điều 15. Chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt.

1- Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm,sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện cần thiết khác đểthực hiện tội phạm.

Người chuẩn bị phạm một tộinghiêm trọng phải chịu trách nhiệm hình sự.

2- Phạm tội chưa đạt là cố ý thựchiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ýmuốn của người phạm tội.

3- Đối với những hành vi chuẩn bịphạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định theo các Điềucủa Bộ luật này về các tội phạm tương ứng, tuỳ theo tính chất, mức độ nguy hiểmcho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiếtkhác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng.

Điều 16. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội.

Tự ý nửa chứng chấm dứt việc phạmtội là tự mình không thực hiện tội phạm đến cùng, tuy không có gì ngăn cản. Ngườitự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự về tội địnhphạm. Nếu hành vi thực tế đã thực hiện có đủ yếu tố của một tội khác thì ngườiđó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Điều 17. Đồng phạm.

1- Hai hoặc nhiều người cố ý cùngthực hiện một tội phạm là đồng phạm.

2- Người thực hành, người tổchức, người xúi giục, người giúp sức đều là những người đồng phạm.

Người thực hành là người trựctiếp thực hiện tội phạm.

Người tổ chức là người chủ mưu,cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kíchđộng, dụ dỗ, thúc đẩy người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo nhữngđiều kiện tinh thần hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

3- Phạm tội có tổ chức là hìnhthức đồng phạm có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

4- Khi quyết định hình phạt, phảixét đến tính chất đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từngngười đồng phạm.

Những tình tiết tăng nặng, giảmnhẹ hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự riêng cho người đồng phạm nào thì chỉ ápdụng đối với người đó.

Điều 18. Che giấu tội phạm.

Người nào tuy không hứa hẹntrước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện, đã che giấu người phạm tội,các dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện,điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chegiấu tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật này quy định.

Điều 19. Không tố giác tội phạm.

Người nào biết rõ tội phạm đangđược chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thìphải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm trong những trườnghợp mà Bộ luật này quy định.

CHƯƠNG IV

HÌNH PHẠT

Điều 20. Mục đích của hình phạt.

Hình phạt không chỉ nhằm trừngtrị người phạm tội mà còn nhằm cải tạo trở thành người có ích cho xã hội, có ýthức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ngănngừa họ phạm tội mới. Hình phạt còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng phápluật, đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.

Điều 21. Các hình phạt.

1- Đối với người phạm tội, chỉ ápdụng một trong các hình phạt chính sau đây:

- Cảnh cáo;

- Phạt tiền;

- Cải tạo không giam giữ; cải tạoở đơn vị kỷ luật của quân

đội;

- Tù có thời hạn;

- Tù chung thân;

- Tử hình;

2- Kèm theo hình phạt chính, cóthể áp dụng một hoặc nhiều hình phạt bổ sung sau đây:

- Cấm đảm nhiệm những chức vụ,làm những nghề hoặc công việc

nhất định;

- Cấm cư trú;

- Quản chế;

- Tước một số quyền công đân;

- Tước danh hiệu quân nhân;

- Tịch thu tài sản;

- Phạt tiền khi không áp dụng làhình phạt chính;

Điều 22. Cảnh cáo.

Cảnh cáo được áp dụng đối vớingười phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đếnmức miễn hình phạt.

Điều 23. Phạt tiền.

Phạt tiền được áp dụng đối vớingười phạm các tội có tính chất vụ lợi, các tội có dùng tiền làm phương tiệnhoạt động trong những trường hợp khác do luật này quy định.

Chỉ trong trường hợp có Điều luậtquy định thì phạt tiền mới được áp dụng là hình phạt chính.

Mức phạt tiền được quyết địnhtheo mức độ nghiêm trọng của tội đã phạm, đồng thời có xét đến tình hình tàisản của người phạm tội.

Điều 24. Cải tạo không giam giữ.

1- Cải tạo không giam giữ được ápdụng từ sáu tháng đến hai năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng.

Nếu người bị kết án đã bị tạmgiam thì thời gian tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt cải tạokhông giam giữ, cứ mọt ngày tạm giam bằng ba ngày cải tạo không giam giữ.

2- Toà án giao người bị phạt cảitạo không giam giữ cho cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội nơi người đó làmviệc hoặc thường trú để giám sát, giáo dục.

3- Người bị kết án phải thực hiệnmột số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và có thể bị khấutrừ một phần thu nhập từ 5% đến 20% để xung quỹ Nhà nước.

4- Đối với người phạm tội là quânnhân tại ngũ, trong trường hợp Điều luật quy định hình phạt cải tạo không giamgiữ thì áp dụng hình phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội quy định ở Điều70.

Điều 25. Tù có thời hạn.

Tù có thời hạn là hình phạt buộcngười bị kết án phải bị giam trong thời gian từ ba tháng đến hai mươi năm.

Thời gian tạm giam được trừ vàothời hạn chấp hành hình phạt tù.

Điều 26. Hình phạt chung thân.

Tù chung thân là hình phạt tùkhông thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp đặc biệtnghiêm trọng chưa đến mức bị xử phạt tử hình.

Không áp dụng tù chung thân đốivới người chưa thành niên phạm tội.

Điều 27. Tử hình.

Tử hình là hình phạt đặc biệtđược áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Không áp dụng tử hình đối vớingười chưa thành niên phạm tội, đối với phụ nữ có thai khi phạm tội hoặc khi bịxét xử. Tử hình được hoãn thi hành đối với phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi condưới mười hai tháng.

Trong trường hợp người bị kết ántử hình được ân giảm thì tử hình chuyển thành tù chung thân.

Chỉ trong trường hợp đặc biệt cóluật quy định riêng thì tử hình mới được thi hành ngay sau khi xét xử.

Điều 28. Cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặccông việc nhất định.

Cấm đảm nhiệm những chức vụ, làmnhững nghề hoặc công việc nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để người bịkết án đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc đó thì có thể gâynguy hại cho xã hội.

Thời hạn cấm là từ hai năm đếnnăm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệulực pháp luật nếu là hình phạt chính khác.

Điều 29. Cấm cư trú.

Cấm cư trú là buộc người bị kếtán không được tạm trú và thường trú ở một số địa phương nhất định.

Thời hạn cấm cư trú là từ một nămđến năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Điều 30. Quản chế.

Quản chế là buộc người bị kết ánphải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định, dưới sựkiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gianquản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một sốquyền công dân theo Điều 31 và bị cấm một số nghề hoặc công việc nhất định.

Quản chế được áp dụng đối vớingười phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm hoặc trongnhững trường hợp khác do luật quy định.

Thời hạn quản chế là từ một nămđến năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Điều 31. Tước một số quyền công dân

Công dân Việt Nam phạm các tộiđặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm các tội khác trong nhữngtrường hợp Bộ luật này quy định, thì bị tước hoặc có thể bị tước một số quyềncông dân dưới đây:

- Quyền bầu cử đại biểu các cơquan quyền lực nhà nước;

- Quyền làm việc trong các cơquan Nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân;

- Quyền đảm nhiệm cương vị phụtrách trong các tổ chức xã hội.

Thời hạn tước một số quyền côngdân là từ một năm đến năm năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Điều 32. Tịch thu tài sản.

Tịch thu tài sản là tước tài sảncủa người bị kết án sung quy Nhà nước. Tịch thu tài sản chỉ áp dụng đối vớingười bị kết án về tội nghiêm trọng trong những trường hợp Bộ luật này quyđịnh.

Có thể tịch thu toàn bộ hoặc mộtphần tài sản. Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để cho người bị kết án và giađình họ có điều kiện sinh sống.

CHƯƠNG V

CÁC BIỆN PHÁP TƯ PHÁP

Điều 33. Tịch thu vật và tiền bạc trực tiếp liên quan đến tộiphạm.

1- Toà án có thể quyết định tịchthu, sung quỹ Nhà nước:

a) Những vật, tiền bạc của ngườiphạm tội đã được dùng vào việc thực hiện tội phạm;

b) Những vật, tiền bạc thuộc tàisản của người khác nếu người này có lỗi để cho người phạm tội sử dụng vào việcthực hiện tội phạm;

c) Những vật, tiền bạc mà ngườiphạm tội do thực hiện tội phạm hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có;

d) Những vật, tiền bạc thuộc loạiNhà nước cấm tàng trữ, sử dụng, lưu hành.

2- Đối với những vật, tiền bạc,thuộc sở hữu xã hội chủ nghĩa hoặc thuộc tài sản của người khác bị người phạmtội chiếm hoặc sử dụng trái phép thì không tịch thu mà trả lại cho người sở hữuhoặc người quản lý hợp pháp.

Điều 34. Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại;buộc công khai xin lỗi.

1- Người phạm tội phải trả lạinhững vật, tiền bạc đã chiếm đoạt cho người sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp,phải sửa chữa hoặc bồi thường các thiệt hại vật chất đã được xác định do hànhvi phạm tội gây ra.

2- Trong trường hợp phạm tội ítnghiêm trọng, gây thiệt hại về tinh thần, Toà án có thể buộc người phạm tộicông khai xin lỗi người bị hại.

Điều 35. Bắt buộc chữa bệnh.

1- Đối với người thực hiện hànhvi nguy hiểm cho xã hội trong khi mắc bệnh như đã quy định ở khoản 1 Điều 12,thì tuỳ theo giai đoan tố tụng, Viện kiểm sát hoặc Toà án căn cứ vào kết luậncủa Hội đồng giám định pháp y, có thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trịchuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh.

Nếu thấy không cần thiết phải đưavào một cơ sở điều trị chuyên khoa thì có thể giao cho gia đình hoặc người bảolĩnh trông nom dưới sự giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2- Đối với người phạm tội trongkhi có năng lực trách nhiệm hình sự nhứng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tớimức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì căncứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, Toà án có thể quyết định đưa họvào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh,người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

3- Đối với người đang chấp hànhhình phạt mà bị bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiểnhành vi của mình, thì căn cứ vào kết luận của Hội đồng giám định pháp y, Toà áncó thể quyết định đưa họ vào một cơ sở điều trị chuyên khoa để bắt buộc chữabệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó phải tiếp tục chấp hành hình phạt, nếu khôngcó những lý do khác để được miễn chấp hành hình phạt.

Điều 36. Thời gian bắt buộc chữa bệnh.

Căn cứ vào kết luận của cơ quanđiều trị, nếu người bị bắt buộc chữa bệnh nói ở điều 35 đã khỏi hoặc bệnh trạngđã giảm, thì Viện kiểm sát hoặc Toà án xét và quyết định đình chỉ việc thi hànhbiện pháp này.

Thời gian bắt buộc chữa bệnh đượctrừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

CHƯƠNG VI

VIỆC QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT,MIỄN VÀ GIẢM HÌNH PHẠT

Điều 37. Nguyên tắc quyết định hình phạt.

Khi quyết định hình phạt, Toà áncăn cứ vào các quy định của Bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểmcủa hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ hoặctăng nặng trách nhiệm hình sự.

Điều 38. Những tình tiết giảm nhẹ.

1- Những tình tiết sau đây đượccoi là tình tiết giảm nhẹ:

a) Người phạm tội đã ngăn chặn,làm giảm bớt tác hại của tội phạm hoặc tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệthại;

b) Phạm tội trong trường hợp vượtquá giới hạn phòng vệ chính đáng, vượt quá yêu cầu của tình thế cần thiết hoặcbị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra;

c) Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệtkhó khăn mà không do mình tự gây ra;

d) Phạm tội mà chưa gây thiệt hạihoặc gây thiệt hại không lớn; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêmtrọng;

đ) Phạm tội vì bị người khác đedoạ, cưỡng bức hoặc chi phối về mặt vật chất, công tác hay các mặt khác;

e) Người phạm tội là phụ nữ cóthai, là người già hoặc là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khảnăng điều khiển hành vi của mình;

g) Phạm tội do trình độ lạc hậuhoặc do trình độ nghiệp vụ non kém;

h) Người phạm tội tự thú, thậtthà khai báo, ăn năn hối cải hoặc tích cực giúp đỡ các cơ quan có trách nhiệmphát hiện và điều tra tội phạm.

2- Khi quyết định hình phạt, Toàán có thể coi những tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi trongbản án.

3- Khi có nhiều tình tiết giảmnhẹ, Toà án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất mà Điều luật đãquy định hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việcgiảm nhẹ này phải được ghi trong bản án.

Điều 39. Những tình tiết tăng nặng.

1- Những tình tiết sau đây mớiđược coi là tình tiết tăng nặng:

a) Phạm tội có tổ chức; xúi giụcngười chưa thành niên phạm tội;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiếntranh, hoàn cảnh thiên tai hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạmtội;

c) Phạm tội trong thời gian đangchấp hành hình phạt;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, tànác trong khi phạm tội hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

đ) Phạm tội đối với trẻ em, phụnữ có thai, người già, người ở trong tình trạng không thể tự vệ được hoặc đốivới người lệ thuộc mình về vật chất, công tác hay các mặt khác;

e) Phạm tội vì động cơ đê hèn; cốtình thực hiện tội phạm đến cùng;

g) Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng;

h) Phạm tội nhiều lần; tái phạm;tái phạm nguy hiểm;

i) Sau khi phạm tội, đã có nhữnghành động xảo quyệt, hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm.

2- Những tình tiết đã là yếu tốđịnh tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng.

Điều 40. Tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

1. Những trường hợp sau đây thìcoi là tái phạm:

a) Đã bị phạt tù vì tội do cố ý,chưa được xoá án mà lại phạm tội nghiêm trọng do vô ý hoặc tội ít nghiêm trọngdo cố ý;

b) Đã bị phạt tù về tội nghiêmtrọng do vô ý, chưa được xoá án mà lại phạm tội nghiêm trọng do vô ý hoặc tộido cố ý.

2- Những trường hợp sau đây thìcoi là tái phạm nguy hiểm:

a) Đã bị phạt tù về tội nghiêmtrọng do cố ý, chưa được xoá án mà lại phạm tội nghiêm trọng do cố ý;

b) Đã tái phạm, chưa được xoá ánmà lại phạm tội ít nghiêm trọng do cố ý hoặc tội nghiêm trọng.

Điều 41. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiềutội.

Khi xét xử cùng một lần ngườiphạm nhiều tội, Toà án quyết định hình phạt đối với từng tội, sau đó quyết địnhhình phạt chung cho các tội. Hình phạt chung không được vượt mức cao nhất củakhung hình phạt mà luật quy định đối với tội nặng nhất đã phạm và trong phạm viloại hình phạt đã tuyên.

Điều 42. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án.

1- Trong trường hợp một ngườiđang chải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bảnán này thì Toà án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyếtđịnh hình phạt chung. Hình phạt chung không được vượt mức cao nhất của khunghình phạt đã tuyên.

Thời gian chấp hành hình phạt củabản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

2- Khi xét xử một người đang phảichấp hành một bản án mà lại phạm tội mới. Toà án quyết định hình phạt đối vớitội mới, sau đó cộng với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồiquyết định hình phạt chung. Hình phạt chung không được vượt mức cao nhất màLuật quy định cho loại hình phạt đã tuyên.

Điều 43. Tổng hợp hình phạt khác loại.

Việc tổng hợp hình phạt nói ởĐiều 41 và Điều 42 nếu là hình phạt khác loại thì theo những quy định sau đây:

1- Đối với hình phạt chính, nếuhình phạt cao nhất đã tuyên là tử hình, tù chung thân hoặc tù hai mươi năm thìlấy hình phạt đó làm hình phạt chung.

Nếu các hình phạt đã tuyên gồmcải tạo không giam giữ hoặc cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội và tù có thờihạn, thì chuyển hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc cải tạo ở đơn vị kỷ luậtcủa quân đội thành hình phạt tù để quyết định hình phạt chung. Cứ một ngày cảitạo không giam giữ hoặc cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội thành một ngàytù.

2- Đối với hình phạt bổ sung, Toàán quyết định một hình phạt chung trong giới hạn luật quy định về mỗi loại hìnhphạt ấy.

3- Phạt tiền không tổng hợp vớicác loại hình phạt khác. Các khoản phạt tiền được cộng lại thành hình phạt phảichấp hành.

Điều 44. án treo.

1- Khi xử phạt tù không quá nămnăm, căn cứ vào thân nhân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xétkhông cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Toà án cho hưởng án treo và ấnđịnh thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

2- Toà án giao người bị án treocho cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức xã hội nơi người đó làm việc hoặc thường trúđể theo dõi, giáo dục.

3- Người bị án treo có thể phảichịu thêm một số hình phạt bổ sung như phạt tiền, cấm đảm nhiệm những chức vụ,làm những nghề hoặc công việc nhất định quy định ở Điều 23 và Điều 28.

4- Nếu người bị án treo đã chấphành được một nửa thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị củacơ quan, tổ chức có trách nhiệm theo dõi, giáo dục, Toà án có thể rút ngắn thờigian thử thách.

5- Nếu trong thời gian thử thách,người bị án treo phạm tội mới và bị xử phạt tù thì Toà án quyết định buộc phảichấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mớitheo quy định ở khoản 2 Điều 42.

Điều 45. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

1- Không truy cứu trách nhiệmhình sự, nếu tính từ ngày tội phạm được thực hiện đã qua những thời hạn sauđây:

a) Năm năm đối với các tội phạmít nghiêm trọng mà Bộ luật quy định hình phạt từ hai năm tù trở xuống hoặc hìnhphạt khác nhẹ hơn;

b) Mười năm tù đối với các loạitội pham ít nghiêm trọng mà Bộ luật quy định hình phạt tù trên hai năm;

c) Mười lăm năm đối với các loạitội phạm nghiêm trọng.

Nếu trong thời hạn nói trên,người phạm tội lại phạm tội mới mà Bộ luật quy định thì hình phạt từ một năm tùtrở lên thì thời gian đã qua không được tính và thời hiệu đối với tội cũ tínhlại kể từ ngày phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn nói trên,người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã thì thời gian trốntránh không được tính; thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra tự thú hoặc bịbắt giữ.

2- Đối với những trường hợp nói ởđiểm c khoản 1 Điều này nếu có lý do đặc biệt thì Viện kiểm sát nhân dân tốicao vẫn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự và Toà án nhân dân tối cao có thểquyết định không áp dụng thời hiệu.

Điều 46. Thời hiệu thi hành bản án.

1- Không buộc người bị kết ánphải chấp hành bản án, nếu tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật đã quanhững thời hạn sau đây:

a) Năm năm đối với các trường hợpxử phạt từ năm năm tù trở xuống;

b) Mười năm đối với các trườnghợp xử phạt tù từ trên năm năm đến mười lăm năm;

c) Mười lăm năm đối với cáctrường hợp xử phạt tù từ trên mười lăm năm đến hai mươi năm.

Nếu trong trường hợp nói trênngười bị kết án lại phạm tội mới và bị xử phạt tù thì thời gian đã qua khôngđược tính và thời hiệu tính lại kể từ ngày phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn nói trên ngườibị kết án cố tình trốn tránh và đã có lệnh truy nã thì thời gian trốn tránhkhông được tính; thời hiệu tính lại kể từ ngày người đó ra trình diện hoặc bịbắt giữ.

2- Đối với những trường hợp nói ởcác điểm a và b khoản 1 Điều này, nếu bị kết án về tội đặc biệt nguy hiểm xâmphạm an ninh quốc gia và đối với những trường hợp nói ở điểm c khoản 1 Điều nàykhông kể về tội gì, nếu có lý do đặc biệt, thì Toà án nhân dân tối cao, theokết luận của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, có thể quyết định không áp dụngthời hiệu.

3- Việc áp dụng thời hiệu đối vớicác trường xử phạt tù trung thân hoặc tử hình, sau khi qua thời hạn mười lămnăm, sẽ do Toà nhân dân tối cao quyết định theo kết luận của Viện kiểm sát nhândân tối cao. Trong trường hợp không cho áp dụng thời hiệu thì tử hình sẽ đổithành tù chung thân, tù chung thân sẽ đổi thành tù hai mươi năm.

Điều 47. Không áp dụng thời hiệu.

Không áp dụng thời hiệu quy địnhở Điều 45 và Điều 46 đối với các tội phạm quy định ở Chương XII Phần các tộiphạm Bộ luật này.

Điều 48. Miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt.

1- Người phạm tội có thể đượcmiễn trách nhiệm hình sự, nếu khi tiến hành điều tra hoặc xét xử, do sự chuyểnbiến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểmcho xã hội nữa.

Nếu trước khi hành vi phạm tội bịphát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc góp phần có hiệu quả vàoviệc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quảcủa tội phạm, thì cũng có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

2- Người phạm tội có thể đượcmiễn hình phạt trong trường hợp phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ nói ở Điều38, đáng được khoan hồng đặc biệt, nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệmhình sự.

Điều 49. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt chính.

1- Người bị kết án cải tạo khônggiam giữ, cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội hoặc tù nếu đã chấp hành hìnhphạt được một thời gian nhất định và đã chứng tỏ quyết tâm cải tạo, thì theo đềnghị của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội có trách nhiêm trực tiếp giám sátviệc chấp hành hình phạt, Toà án có thể quyết định giảm bớt thời hạn chấp hànhhình phạt.

Thời gian đã chấp hành hình phạtđể được xét giảm lần đấu là một phần ba thời hạn đối với các hình phạt từ haimươi năm tù trở xuống, mười năm đối với tù chung thân.

2- Một người có thể được giảmnhiều lần, nhưng phải bảo đảm thời hạn thực sự chấp hành hình phạt là một nửathời hạn hình phạt đã tuyên. Người bị xử phạt chung thân, lần đầu được giảmxuống hai mươi năm tù và dù được giảm nhiều lần cũng phải bảo đảm thời gianthực sự chấp hành hình phạt là mười lăm năm.

Điều 50. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt bổ sung.

Người bị kết án cấm cư trú hoặcquản chế, nếu đã chấp hành được một nửa thời hạn hình phạt và có nhiều tiến bộthì theo đề nghị của chính quyền địa phương, Toà án có thể quyết định miễn việcchấp hành phần hình phạt còn lại.

Điều 51. Giảm thời hạn và miễn việc chấp hành hình phạt trongtrường hợp đặc biệt.

1- Đối với người bị kết án mà cólý do đáng được khoan hồng thêm như đã lập công, đã quá già yếu hoặc mắc bệnhhiểm nghèo, thì Toà án có thể xét giảm vào thời gian sớm hơn hoặc với mức caohơn so với thời gian và mức quy định ở Điều 49 và Điều 50.

2- Đối với người bị kết án chưachấp hành hình phạt mà lập công lớn hoặc mắc bệnh hiểm nghèo và nếu người đókhông còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thì theo đề nghị của Viện kiểm sát, Toà áncó thể miễn chấp hành toàn bộ hình phạt.

3. Đối với người đã được giảm mộtphần thời hạn chấp hành hình phạt mà lại phạm tội mới nghiêm trọng thì Toà ánchỉ xét giảm lần sau khi người đó đã chấp hành được hai phần ba thời hạn hìnhphạt tổng hợp đã tuyên hoặc mười lăm năm nếu là tù chung thân.

Điều 52. Xoá án.

Người bị kết án được xoá án theoquy định ở các Điều từ 53 đến 56. Người được xoá án coi như chưa can án và đượccấp giấy chứng nhận.

Điều 53. Đương nhiên được xoá án.

Những người sau đây đương nhiênđược xoá án:

1- Người được miễn hình phạt;

2- Người được hưởng án treo màkhông phạm tội mới trong thời gian thử thách.

3- Người bị kết án không phải vềtội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia hoặc về tội phạm quy định ởChương XII Phần các tội phạm Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặctừ khi việc thi hành bản án đã quá thời hiệu, người ấy không phạm tội mới trongthời hạn sau đây:

a) Ba năm trong trường hợp hìnhphạt là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc cải tạo ở đơn vị kỷluật của quân đội;

b) Năm năm trong trường hợp hìnhphạt là tù đến năm năm.

Điều 54. Xoá án do Toà án quyết định.

1. Việc xoá án do Toà án quyết,căn cứ vào tính chất của tội đã phạm, vào nhân thân, vào thái độ chấp hànhchính sách, pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án, trong các trườnghợp sau đây:

a) Đã bị phạt tù đến năm năm vềtội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia mà không phạm tội mới trongthời hạn năm năm, kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi việc thi hành bảnán đã quá thời hiệu;

b) Đã bị phạt tù trên năm nămkhông kể về tội gì mà không phạm tội mới trong thời hạn mười năm, kể từ khichấp hành xong bản án hoặc từ khi việc thi hành bản án đã quá thời hiệu.

2- Người bị Toà án bác đơn xinxoá lần đầu phải chờ một năm sau mới được xin xoá án. Nếu bị bác dơn lần thứhai trở đi thì phải hai năm mới lại được xin xoá án.

Điều 55. Xoá án trong trường hợp đặc biệt.

Trong trường hợp người bị kết áncó những biểu hiện tiến bộ rõ rệt, đã lập công và được cơ quan Nhà nước hoặc tổchức xã hội đề nghị, thì Toà án có thể xoá án nếu người đó đã bảo đảm được từmột phần ba đến một nửa thời hạn quy định.

Điều 56. Cách tính thời hạn để xoá án.

1- Thời hạn để xoá án quy định ởĐiều 53 và Điều 54 căn cứ vào hình phạt chính đã tuyên.

2- Việc chấp hành xong bản án baogồm việc chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết địnhkhác của bản án.

3- Người được miễn chấp hành phầnhình phạt còn lại cũng được coi như đã chấp hành xong hình phạt.

4- Nếu chưa xoá án mà phạm tộimới thì thời hạn để xoá án cũ tính từ ngày chấp hành xong bản án mới.

CHƯƠNG VII

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜICHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI

Điều 57. áp dụng Bộ luật hình sự đối với người chưa thànhniên phạm tội.

Người chưa thành niên phạm tộiphải chịu trách nhiệm hình sự theo những quy định của chương này, đồng thờitheo những quy định khác của phần chung Bộ luật không trái với những quy địnhcủa chương này.

Điều 58. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

1- Người từ 14 tuổi trở lên nhữngchưa đủ 16 tuổi phải trách nhiệm hình sự về những tội phạm nghiêm trọng do cốý.

2- Người từ đủ 16 tuổi trở lênphải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Điều 59. Những nguyên tắc cơ bản về xử lý những hành vi phạmtội của người chưa thành niên.

1- Việc xử lý hành vi phạm tộicủa người chưa thành niên chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm,phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trong mọi trường hợp điều tra,truy tố, xét xử hành vi phạm tội của người chưa thành niên, các cơ quan Nhànước có thẩm quyền phải xác định khả năng nhận thức của họ về tính chất nguyhiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

2- Đối với người chưa thành niênphạm tội, Viện kiểm sát và Toà án áp dụng chủ yếu những biện pháp giáo dục,phòng ngừa; gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm tham gia tích cực vàoviệc thực hiện những biện pháp ấy.

3- Viện kiểm sát có thể quyếtđịnh miễn truy cứu trách nhiệm hình sự người chưa thành niên phạm tội nếu ngườiđó phạm tội ít nghiêm trọng, gây hại không lớn, có nhiều tình tiết giảm nhẹ vànếu được gia đình và tổ chức xã hội nhận trách nhiệm giám sát, giáo dục.

Chỉ đưa người chưa thành niênphạm tội ra xét xử và áp dụng hình phạt đối với họ trong những trường hợp cầnthiết, căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, vào những đặcđiểm về nhân thân và yêu cầu của việc phòng ngừa.

4- Không xử phạt tù chung thânhoặc tử hình người chưa thành niên phạm tội. Khi phạt tù có thời hạn, Toà áncho người chưa thành niên phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đốivới người đã thành niên.

Người chưa thành niên phạm tộiphải được giam riêng.

Không xử phạt tiền và không ápdụng các hình phạt bổ sung đối với người chưa thành niên phạm tội.

5- án đã tuyên đối với người phạmtội khi chưa đủ 16 tuổi thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguyhiểm.

Điều 60. Các biện pháp tư pháp và hình phạt đối với ngườichưa thành niên phạm tội.

1- Các biện pháp tư pháp có tínhchất giáo dục, phòng ngừa do Toà án quyết định gồm có:

- Buộc phải chịu thử thách;

- Đưa vào trường giáo dưỡng.

2- Các hình phạt gồm có:

- Cảnh cáo;

- Cải tạo không giam giữ;

- Tù có thời hạn.

Điều 61. Buộc phải chịu thử thách.

1- Đối với người chưa thành niênphạm tội ít nghiêm trọng, Toà án có thể quyết định buộc phải chịu thử thách từmột năm đến hai năm.

2- Người phải chịu thử thách phảichấp hành đầy đủ những nghĩa vụ về học tập, lao động, tuân theo kỷ luật xã hộivà pháp luật dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền cơ sở và tổ chức xã hộiđược Toà án giao trách nhiệm.

3- Nếu người phải chịu thử tháchđã chấp hành được một nửa thời hạn do Toà quyết định và tỏ ra có nhiều tiến bộ,thì theo đề nghị của tổ chức được giao trách nhiệm giám sát, giáo dục, Toà ánquyết định chấm dứt thời hạn thử thách.

Điều 62. Đưa vào trường giáo dưỡng.

1- Toà án có thể quyết định đưangười chưa thành niên phạm tội vào trường giáo dưỡng nếu thấy do tính chấtnghiêm trọng của hành vi phạm tội, do nhân thân và môi trường sống của họ cầnđưa họ vào một tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ.

2- Thời hạn ở trường giáo dưỡnglà từ một năm đến ba năm.

Nếu người chưa thành niên phạmtội đã chấp hành được một nửa thời hạn do Toà án quyết định và tỏ ra có nhiềutiến bộ, thì theo đề nghị của người phụ trách trường, Toà án có thể quyết địnhchấm dứt thời hạn ở trường giáo dưỡng.

Điều 63. Cải tạo không giam giữ.

Khi áp dụng hình phạt cải tạokhông giam giữ đối với người chưa thành niên phạm tội thì không khấu trừ thunhập của người đó.

Điều 64. Tù có thời hạn.

Người chưa thành niên phạm tội cóthể bị phạt tù có thời hạn như sau:

1- Nếu điều luật quy định hìnhphạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất áp dụngđối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi trở lên khi phạm tội là hai mươinăm tù và đối với người đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa đủ 16 tuổi khi phạm tộilà mười lăm năm tù.

2- Nếu điều luật quy định hìnhphạt cao nhất là hai mươi năm tù thì mức hình phạt cao nhất áp dụng đối vớingười chưa thành niên phạm tội là không quá mười hai năm tù.

Điều 65. Tổng hợp hình phạt.

Đối với người phạm nhiều tội, cótội phạm trước khi đủ 18 tuổi, có tội phạm sau khi đủ 18 tuổi, thì việc tổnghợp hình phạt áp dụng như sau:

1- Nếu tội nặng nhất được thựchiện khi người đó chưa đủ 18 tuổi thì hình phạt chung không được vượt mức hìnhphạt cao nhất quy định ở Điều 64.

2- Nếu tội nặng nhất được thựchiện khi người đó đã đủ 18 tuổi thì hình phạt chung áp dụng như đối với ngườiđã thành niên phạm tội.

Điều 66. Giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

Người chưa thành niên bị kết ánnếu cải tạo tốt thì được xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt vào thời giansớm hơn hoặc với mức cao hơn so với thời gian và mức quy định ở Điều 49.

Điều 67. Xoá án.

1- Người chưa thành niên phạm tộiđược áp dụng những biện pháp tư pháp có tính chất giáo dục, phòng ngừa quy địnhở khoản 1 Điều 60 thì không bị coi là có án.

2- Thời hạn để xoá án đối vớingười chưa thành niên là một nửa thời hạn quy định ở các Điều từ 53 đến 55.

CHƯƠNG VIII

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI QUÂNNHÂN PHẠM TỘI

Điều 68. áp dụng Bộ luật hình sự đối với quân nhân phạm tội.

Đối với quân nhân tại ngũ, quânnhân dự bị trong thời gian tập chung huấn luyện, nếu phạm tội thì áp dụng nhữngquy định của chương này, đồng thời theo những quy định khác của phần chung Bộluật không trái với những quy định của chương này.

Điều 69. Tạm hoãn, miễn hoặc giảm việc chấp hành hình phạt.

Quân nhân phạm tội ít nghiêmtrọng, nếu do nhu cầu chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu mà được người chỉ huy từcấp trung đoàn trở lên đề nghị cho ở lại đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ, thì cóthể được Toà án cho tạm hoãn việc chấp hành hình phạt từ sáu tháng đến một năm.Hết thời hạn đó, Toà án sẽ căn cứ vào thái độ sửa chữa hoặc kết quả lập côngcủa người phạm tội mà miễn hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt hoặcbuộc phải chấp hành toàn bộ hình phạt đã tuyên.

Điều 70. Cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội.

1- Cải tạo ở đơn vị kỷ luật củaquân đội là hình phạt chính được áp dụng từ sáu tháng đến hai năm đối với quânnhân tại ngũ phạm tội ít nghiêm trọng.

Nếu người bị kết án đã bị tạmgiam thì thời gian tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo ởđơn vị kỷ luật của quân đội, cứ một ngày tạm giam bằng ba ngày cải tạo ở đơn vịkỷ luật của quân đội.

2- Đối với người phạm tội khôngphải là quân nhân tại ngũ, trong trường hợp điều luật quy định hình phạt cảitạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội, thì áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữquy định ở Điều 24.

Điều 71. Tước danh hiệu quân nhân.

Tước danh hiệu quân nhân là hìnhphạt bổ sung có thể được áp dụng với quân nhân phạm tội nghiêm trọng do cố ý.

Người bị tước danh hiệu quân nhânđương nhiên bị xoá tuổi quân và bị tước quyền lợi mà bản thân quân nhân và giađình được hưởng về quân nhân đó.

PHẦN CÁC TỘI PHẠM

CHƯƠNG I

CÁC TỘI XÂM PHẠM AN NINHQUỐC GIA

MỤC A

CÁC TỘI ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM

XÂM PHẠM AN NINH QUỐC GIA

Điều 72. Tội phản bội Tổ quốc.

1- Công dân Việt Nam nào câu kếtvới nước ngoài nhăm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹnlãnh thổ của Tổ quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươinăm, tù chung thân hoặc tử hình.

2- Phạm tội trong trường hợp cónhiều tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Điều 73. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Người hoạt động thành lập hoặctham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì bị phạt như sau:

1- Người tổ chức, người xúi giục,người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mườihai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2- Người đồng phạm khác thì bịphạt từ năm năm đến mười lăm năm.

Điều 74. Tội gián điệp.

1- Người nào có một trong nhữnghành vi sau đây thì bị phạt tù mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thânhoặc tử hình:

a) Hoạt động tình báo, phá hoạihoặc gây cơ sở để hoạt động tình báo, phá hoại chống nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam;

b) Gây cơ sở để hoạt động tìnhbáo, phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài; hoạt động thám báo, chỉ điểm,chứa chấp, dẫn đường hoặc thực hiện hành vi khác giúp người nước ngoài hoạtđộng tình báo, phá hoại;

c) Cung cấp hoặc thu nhập nhằmcung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài; cung cấp tin tức, tài liệu, khôngthuộc bí mật Nhà nước để nước ngoài sử dụng chống nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam.

2- Phạm tội trong trường hợp ítnghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

3- Người nào đã nhận làm giánđiệp, nhưng không thực hiện nhiệm vụ được giao và tự thú, thành thật khai báovới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì được miễn trách nhiệm hình sự.

Điều 75. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ.

Người nào xâm nhập lãnh thổ, cóhành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm pháhoại an ninh lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạtnhư sau:

1- Người tổ chức, người hoạt độngđắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến haimươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2- Người đồng phạm khác thì bịphạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Điều 76. Tội bạo loạn.

Người nào hoạt động vũ trang hoặcdùng bạo lực có tổ chức nhằm chống chính quyền nhân dân thì bị phạt như sau:

1- Người tổ chức, người hoạt độngđắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến haimươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2- Người đồng phạm khác bị phạttù từ năm năm đến mười lăm năm.

Điều 77. Tội hoạt động phỉ.

Người nào hoạt động vũ trang ởvùng rừng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khác, giết người, cướp phá tài sản nhằmchống lại chính quyền nhân dân và chống nhân dân thì bị phạt như sau:

1- Người tổ chức, người hoạt độngđắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến haimươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2- Người đồng phạm khác bị phạttù từ năm năm đến mười lăm năm.

Điều 78. Tội khủng bố.

1. Người nào xâm phạm tính mạngcủa nhân viên Nhà nước, nhân viên tổ chức xã hội hoặc công nhân nhằm chốngchính quyền nhân dân thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chungthân hoặc tử hình.

2- Phạm tội trong trường hợp xâmphạm tự do thân thể, sức khoẻ thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

3- Phạm tội trong trường hợp đedoạ xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần thì bị phạttù từ hai năm đến bảy năm.

4- Khủng bố người nước ngoài nhằmgây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Namthì cũng bị xử phạt theo Điều này.

Điều 79. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩaxã hội.

1. Người nào nhằm chống chínhquyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội thuộccác lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, vănhoá và xã hội thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thânhoặc tử hình.

2- Phạm tội trong trường hợp ítnghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Điều 80. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế -xã hội.

1- Người nào nhằm chống chínhquyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các quy định của Nhà nước về cải tạoxã hội chủ nghĩa đối công thương nghiệp tư doanh, tiểu công nghiệp, thủ côngnghiệp và nông nghiệp, phá hoại việc thực hiện kế hoạch Nhà nước về kinh tế -xã hội, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

2- Phạt tội trong trường hợp ítnghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

Điều 81. Tội phá hoại chính sách đoàn kết.

1- Người nào có một trong nhữnghành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân thì bị phạt tù từ năm năm đếnmười lăm năm:

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớpnhân dân, giữa nhân dân với lực lượng vũ trang, chính quyền nhân dân, với cáctổ chức xã hội;

b) Gây hằn thù, miệt thị, chia rẽdân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôngiáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyềnnhân dân, các tổ chức xã hội;

d) Phá hoại việc thực hiện chínhsách đoàn kết quốc tế.

2- Phạm tội trong trường hợp ítnghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 82. Tội tuyên truyền chống chế độ xã hội chủ nghĩa.

1- Người nào có một trong nhữnghành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân thì bị phạt tù từ ba năm đếnmười hai năm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc chế độxã hội chủ nghĩa;

b) Tuyên truyền những luận điệuchiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành cáctài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống chế độ xã hội chủ nghĩa.

2- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Điều 83. Tội phá rối an ninh.

1- Người nào nhằm chống lại chínhquyền nhân dân mà kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều người phá rối an ninh chốngngười thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức xãhội thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

2- Người đồng phạm khác thì bị phạttừ hai năm đến bảy năm.

Điều 84. Tội chống phá trại giam.

1- Người nào nhằm chống lại chínhquyền nhân dân mà phá trại giam, tổ chức vượt trại giam, đánh tháo người bịgiam, người bị dẫn giải hoặc trốn trại giam thì bị phạt tù từ mười năm đến haimươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2- Phạm tội trong trường hợp ítnghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

Điều 85. Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoàinhằm chống chính quyền nhân dân.

1- Người nào trốn đi nước ngoàihoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân thì bị phạt tù từ banăm đến mười hai năm.

2- Người tổ chức, người cưỡng ép,người xúi giục thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chungthân.

Điều 86. Các tội chống Nhà nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Người nào có những hành vi quyđịnh ở các Điều từ 72 đến 85, nhằm chống một Nhà nước xã hội chủ nghĩa anh em,thì bị xử phạt theo các điều tương ứng.

MỤC B

CÁC TỘI KHÁC XÂM PHẠM ANNINH QUỐC GIA

Điều 87. Tội chiếm đoạt máy bay, tàu thuỷ.

Người nào dùng vũ lực hoặc thủđoạn khác chiếm đoạt máy bay, tàu thuỷ thì bị phạt như sau:

1- Người tổ chức, người hoạt độngđắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến haimươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2- Người đồng phạm khác thì bịphạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Điều 88. Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoàihoặc ở lại nước ngoài trái phép.

1- Người nào tổ chức, cưỡng épngười khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộctrường hợp quy định ở Điều 85, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

2. Phạm tội nhiều lần hoặc gâyhậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Điều 89. Tội xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại nướcngoài trái phép.

1- Người nào xuất cảnh, nhập cảnhtrái phép hoặc ở lại nước ngoài trái phép thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo khônggiam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Điều này không áp dụng đối vớingười nước ngoài đến nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin cư trú chínhtrị.

Điều 90. Tội vi phạm các quy định về hàng không.

1- Người nào điều khiển máy bayhay phương tiện bay khác vào và ra khỏi Việt Nam mà vi phạm các quy định vềhàng không của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu không thuộc trườnghợp quy định của Điều 74 và Điều 75, thì bị phạt tiền đến năm trăm triệu đồng(500.000.000 đồng) hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tiền đến mười triệu đồng (10.000.000 đồng) hoặc bị phạt tù từhai năm đến mười năm.

3- Phương tiện bay có thể bị tịchthu.

Điều 91. Tội vi phạm các quy định về hàng hải.

1- Người nào điều khiển tàu,thuyền hay phương tiện hàng hải khác vào hoặc ra khỏi Việt Nam hoặc đi qua lãnhhải Việt Nam mà vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam, nếu không thuộc trường hợp quy định ở Điều 74 và Điều 75, thìbị phạt tiền đến ba triệu đồng (3.000.000 đồng) hoặc bị phạt tù từ ba tháng đếnhai năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tiền đến tám triệu đồng (8.000.000 đồng ) hoặc bị phạt tù từmột năm đến bảy năm.

3- Phương tiện hàng hải có thể bịtịch thu.

Điều 92. Tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, tội chiếm đoạt, muabán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật Nhà nước.

1- Người nào cố ý làm lộ bí mậtNhà nước hoặc chiếm đoạt mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật Nhà nước, nếu khôngthuộc trường hợp quy định ở Điều 74 và Điều 80, thì bị phạt tù từ hai năm đếnbảy năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Điều 93. Tội vô ý làm lộ bí mật Nhà nước, tội làm mất tàiliệu bí mật Nhà nước.

1- Người nào vô ý làm lộ bí mậtNhà nước hoặc làm lộ bí mật Nhà nước thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến mộtnăm hoặc bị tù từ sáu tháng đến ba năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 94. Tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về anninh quốc gia.

1- Người nào phá huỷ công trìnhhoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên lạc, hệ thống tải điện,dẫn chất đốt, công trình thuỷ lợi hoặc công trình quan trọng khác về an ninh,quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá xã hội, nếu không thuộctrường hợp quy định ở Điều 79, thì bị phạt tù từ ba năn đến mười hai năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thânhoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 95. Tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phéphoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

1- Người nào chế tạo, tàng trữ,sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹthuật quân sự thì bị phạt tù một năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chungthân hoặc tử hình.

Điều 96. Tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phéphoặc chiếm đoạt chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ.

1- Người nào chế tạo, tàng trữ,sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất nổ, chất cháy, chất độc, chấtphóng xạ thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chungthân.

Điều 97. Tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá,tiền tệ qua biên giới.

1- Người nào buôn bán trái phéphoặc vận chuyển trái phép qua biên giới hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kimkhí quý, đá quý hoặc vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá, thì bị phạt tiềnđến năm lần giá trị vật phạm pháp hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tiền đến mười lần giá trị vật phạm pháp hoặc bịphạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớnhoặc giá trị lớn; thu lợi bất chính lớn;

c) Lợi dụng chiến tranh;

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạnhoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội;

đ) Phạm tội nhiều lần hoặc táiphạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chungthân.

Điều 98. Tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lưu hành tiền giả,tội phá huỷ tiền tệ.

1- Người nào làm, tàng trữ, lưuhành tiền giả, séc giả, phiếu công trái giả hoặc phá huỷ tiền tệ thì bị phạt tùtừ năm năm đến mười lăm năm.

2- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mười năm, tù chungthân hoặc tử hình.

Điều 99. Tội truyền bá văn hoá đồi truỵ.

1. Người nào làm ra, sao chép,lưu hành, buôn bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạchoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi truỵ, cũng như có hành vi khác truyềnbá văn hoá đồi truỵ thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;gây hậu quả nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 100. Hình phạt bổ sung.

1- Công dân Việt Nam phạm mộttrong các tội thuộc Mục A thì bị tước một số quyền công dân từ một năm đến nămnăm; phạm một trong các tội thuộc mục B thì có thể bị tước một số quyền côngdân từ một năm đến năm năm.

2- Công dân Việt Nam phạm mộttrong các tội thuộc Mục A và một trong các tội quy định ở Điều 87, Điều 88 và ởcác Điều từ 94 đến 99, thì bị quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

3- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở Điều 90 và Điều 91 trong trường hợp bị xử phạt tù, thì có thể bịphạt tiền theo mức đã quy định đối với mỗi tội.

Người nào phạm một trong các tộiquy định ở các Điều 88, 95, 96, 98 và Điều 99, thì có thể bị phạt tiền từ mườinghìn đồng (10. 000 đồng) đến một trăm nghìn đồng (100.000 đồng); ở Điều 97a,trong trường hợp bị xử phạt tiền thì có thể bị phạt tiền theo mức đã quy định ởđiều ấy.

4- Người nào phạm một trong cáctội thuộc Mục A thì bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; phạm một trongcác tội quy định ở Điều 88 và các Điều từ 94 đến 98, thì có thể bị tịch thu mộtphần hoặc toàn bộ tài sản.

CHƯƠNG II

CÁC TỘI XÂM PHẠM TÍNH MẠNG,

SỨC KHOẺ, NHÂN PHẨM, DANH DỰCỦA CON NGƯỜI

Điều 101. Tội giết người.

1- Người nào giết người thuộc mộttrong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm,tù chung thân hoặc tử hình;

a) Vì động cơ đê hèn; để thựchiện hoặc để che giấu tội phạm khác;

b) Thực hiện tội phạm một cáchman rợ; bằng cách lợi dụng nghề nghiệp hoặc bằng phương pháp có khả năng chếtnhiều người;

c) Giết người đang thi hành côngvụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

d) Giết nhiều người hoặc giết phụnữ mà biết là có thai;

đ) Có tổ chức;

e) Giết người mà liền trước đóhoặc ngay sau đó lại phạm một tội nghiêm trọng khác;

g) Có tính chất côn đồ; tái phạmnguy hiểm.

2- Phạm tội không thuộc cáctrường hợp quy định ở khoản 1 Điều này hoặc không có tình tiết giảm nhẹ đặcbiệt thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

3- Phạm tội trong tình trạng tinhthần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đốivới người phạm tội hoặc đối với người thân thích của người đó thì bị phạt tù từsáu tháng đến năm năm.

4- Người mẹ nào do ảnh hưởng nặngnề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết conmới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 102. Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chínhđáng.

Người nào giết người trong trườnghợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì bị phạt cải tạo không giam giữđến một năm hoặc bị tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 103. Tội xâm phạm tính mạng hoặc sức khoẻ của người kháctrong khi thi hành công vụ.

1- Người nào trong khi thi hànhcông vụ mà làm chết người do sử dụng vũ khí ngoài những trường hợp pháp luậtcho phép, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Phạm tội làm chết nhiều người thìbị phạt tù từ ba năm đến mười lăm năm.

2- Phạm tội gây thương tích nặnghoặc tổn hại nặng cho sức khoẻ người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữđến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 104. Tội vô ý làm chết người.

1- Người nào vô ý làm chết ngườithì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Phạm tội làm chết nhiều người thìbị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

2- Phạm tội do vi phạm quy tắcnghề nghiệp hoặc vi phạm quy tắc hành chính thì bị phạt tù từ một năm đến nămnăm.

Phạm tội làm chết nhiều người thìbị phạt tù từ ba năm đến mười lăm năm.

Điều 105. Tội bức tử.

Người nào đối xử tàn ác, thườngxuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sátthì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

Điều 106. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát.

Người nào xúi giục làm người kháctự sát hoặc giúp người khác tự sát thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Điều 107. Tội cố ý không giúp người khác đang ở trong tìnhtrạng nguy hiểm đến tính mạng.

1- Người nào thấy người khác đangở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp,dẫn đến chết người, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một nămhoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Người không cứu giúp là ngườiđã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm hoặc là người mà theo pháp luật hay nghềnghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 108. Tội đe doạ giết người.

Người nào đe doạ giết người, nếucó căn cứ làm cho người bị đe doạ lo sợ rằng việc đe doạ này sẽ được thực hiện,thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đếnhai năm.

Điều 109. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sứckhoẻ người khác.

1- Người nào cố ý gây thương tíchhoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữđến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Gây thương tích nặng hoặc gâytổn hại nặng cho sức khoẻ của người khác;

b) Để cản trở người thi hành côngvụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

c) Có tính chất côn đồn hoặc táiphạm nguy hiểm;

3- Phạm tội gây cố tật nặng dẫnđến chết người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tùtừ năm năm đến hai mươi năm.

4- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp quy định ở điểm a khoản 2, ở khoản 3 Điều này mà do bị kích độngmạnh vì hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân hoặc trong trường hợpvượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giamgiữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 110. Tội vô ý gây thương tích nặng hoặc gây tổn hại chosức khoẻ của người khác.

1- Người nào vô ý gây thương tíchnặng hoặc gây tổn hại nặng cho sức khoẻ người khác thì bị phạt cảnh cáo, cảitạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội do vi phạm quy tắcnghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Điều 111. Tội hành hạ người khác.

Người nào đối xử tàn ác với ngườilệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bịphạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 112. Tội hiếp dâm.

1- Người nào dùng vũ lực hoặc thủđoạn khác giao cấu với người khác trái ý muốn của họ thì bị phạt tù từ một nămđến năm năm.

Phạm tội hiếp dâm người chưathành niên từ mười ba tuổi trở lên hoặc người mà người phạm tội có trách nhiệmchăm sóc, giáo dục, chữa bệnh thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:

a) Hiếp dâm có tổ chức hoặc nhiềungười hiếp một người;

b) Hiếp nhiều người hoặc gây tổnhại nặng cho sức khoẻ của nạn nhân;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội làm nạn nhân chết, tựsát hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác thì phạt tù từ mười hainăm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

4- Mọi trường hợp giao cấu vớitrẻ dưới mười ba tuổi đều là phạm tội hiếp dâm và người phạm tội bị phạt theocác khoản 2 và 3 Điều này.

Điều 113. Tội cưỡng dâm.

1- Người nào dùng mọi thủ đoạnkhiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẵn bách phảimiễn cưỡng giao cấu thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạttù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạm tội cưỡng dâm người chưathành niên từ 13 tuổi trở lên thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Cưỡng dâm nhiều người;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội làm nạn nhân tự sátthì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Điều 114. Tội giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Người nào đã thành niên mà giaocấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt cải tạo không giam giữđến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 115. Tội mua bán phụ nữ.

1- Người nào mua bán phụ nữ thìbị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm:

a) Có tổ chức;

b) Để đưa ra nước ngoài;

c) Mua bán nhiều người;

d) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 116. Tội làm nhục người khác.

1- Nếu người nào xúc phạm nghiêmtrọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo khônggiam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội đối với người thihành công vụ thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từsáu tháng đến ba năm.

Điều 117. Tội vu khống.

1- Người nào có một trong cáchành vi sau đây thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặcbị phạt tù từ ba tháng đến hai năm;

a) Bịa đặt hoặc loan truyền nhữngđiều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợicủa người khác;

b) Bịa đặt là người khác phạm tộivà tố cáo họ trước cơ quan Nhà nước.

2- Phạm tội trong trường hợpnghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

Điều 118. Hình phạt bổ sung.

1- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều từ 101 đến 105 và ở các Điều 107, 112 và 113, thì cóthể bị cấm đảm nhiệm những chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từhai năm đến năm năm.

2- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở Điều 101 và Điều 115, thì có thể bị phạt quản chế hoặc cấm cưtrú từ một năm đến năm năm.

CHƯƠNG III

CÁC TỘI XÂM PHẠM NHỮNG QUYỀNTỰ DO DÂN CHỦ CỦA CÔNG DÂN

Điều 119. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

1- Người nào bắt, giữ hoặc giamngười trái pháp luật thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một nămhoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội trong trường hợp lợidụng chức vụ, quyền hạn thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bịphạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

3- Phạm tôi gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 120. Tội xâm phạm chỗ ở của công dân.

1- Người nào khám xét trái phápluật chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người khác khỏi chỗ ở của họhoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả xâm phạm vềchỗ ở của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một nămhoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2- Phạm tội trong trường hợp lợidụng chức vụ, quyền hạn thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bịphạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Điều 121. Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điệnthoại, điện báo của người khác.

Người nào chiếm đoạt thư, điệnbáo hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm bí mật hoặc an toàn thưtín, điện thoại, điện báo của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo khônggiam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Điều 122. Tội xâm phạm quyền bầu cử của công dân.

1- Người nào lừa gạt, mua chuộchoặc dùng thủ đoạn khác cản trở việc thực hiện quyền bầu cử của công dân thì bịphạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba thángđến hai năm.

2- Người nào có trách nhiệm trongviệc tổ chức, giám sát việc bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu hoặc dùngthủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử thì bị phạt cải tạo không giam giữđến một năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Điều 123. Tội buộc người lao động thôi việc trái pháp luật.

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơcá nhân khác mà buộc người lao động thôi việc trái pháp luật thì bị phạt cảnhcáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến mộtnăm.

Điều 124. Tội xâm phạm các quyền hội họp, lập hội, tín ngưỡngcủa công dân.

1- Người nào có hành vi cản trởcông dân thực hiện các quyền tự do sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo khônggiam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm:

a) Quyền tự do hội họp, quyền lậphội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dân;

b) Quyền tự do tín ngưỡng, theohoặc không theo một tôn giáo nào.

2- Người nào lợi dụng các quyềntự do nói trên và các quyền tự do dân chủ khác để xâm phạm lợi ích của Nhànước, của tổ chức xã hội hoặc của công dân thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo khônggiam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Điều 125. Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ.

Người nào dùng vũ lực hoặc cóhành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, kinh tế,khoa học, văn hoá và xã hội, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đếnmột năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Điều 126. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phátminh.

Người nào chiếm đoạt hoặc có hànhvi khác xâm phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm khoa học, văn hoá, nghệthuật hoặc đối với các sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hoá sản xuất, sángchế, phát minh, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền đến một trăm nghìn đồng(100.000 đồng), cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba thángđến một năm.

Điều 127. Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

1- Người có một trong các hành visau đây thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạttù từ ba tháng đến ba năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạncản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết các khiếu nại, tố cáohoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo.

b) Có trách nhiệm mà cố ý khôngchấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét và giải quyết các khiếu nại,tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo.

2- Người nào trả thù người khiếunại, tố cáo thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từsáu tháng đến năm năm.

Điều 128. Hình phạt bổ sung.

Người nào phạm một trong các tộiquy định ở các Điều từ 119 đến 124, Điều 126 và Điều 127, thì có thể bị cấm đảmnhiệm những chức vụ nhất định từ hai năm đến năm năm.

CHƯƠNG IV

CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU XàHỘI CHỦ NGHĨA

Điều 129. Tội cướp tài sản xã hội chủ nghĩa.

1- Người nào dùng vũ lực, đe doạdùng ngay tức khắc vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâmvào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản xã hội chủnghĩa, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chungthân hoặc tử hình.

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí hoặc phương tiện,thủ đoạn nguy hiểm khác;

c) Gây thương tích nặng, gây tổnhại nặng cho sức khoẻ hoặc gây chết người;

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 130. Tội cưỡng đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.

1- Người nào đe doạ sẽ dùng vũlực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người có trách nhiệm về tài sản xãhội chủ nghĩa nhằm chiếm đoạt tài sản đó thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Điều 131. Tội cướp giật hoặc công nhiên chiếm đoạt tài sản xãhội chủ nghĩa.

1- Người nào cướp giật hợc côngnhiên chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa, nếu không thuộc trường hợp quy địnhở Điều 129 thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn nguy hiểm; hànhhung để tẩu thoát;

c) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Điều 132. Tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa.

1- Người nào trộm cắp tài sản xãhội chủ nghĩa thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từsáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguyhiểm;

c) Hành hung để tẩu thoát;

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thânhoặc tử hình.

Điều 133. Tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa.

1- Người nào lợi dụng chức vụ,quyền hạn chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa mà mình có trách nhiệm trực tiếpquản lý, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp say đây thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:

a) Thông đồng với người khác ởtrong hoặc ngoài cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguyhiểm;

c) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong các trường hợpđặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chungthân hoặc tử hình.

Điều 134. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.

1- Người nào bằng thủ đoạn giandối chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa thì bị phạt tù từ sáu tháng đến nămnăm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt nguyhiểm;

c) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chungthân.

Điều 135. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hộichủ nghĩa.

1- Người nào lạm dụng tín nhiệmchiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hainăm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguyhiểm;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Điều 136. Tội chiếm giữ trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa.

1- Người nào không trả lại tàisản xã hội chủ nghĩa bị giao nhầm hoặc không giao nộp cho cơ quan có tráchnhiệm tài sản do mình tìm được, bắt được mà biết là tài sản xã hội chủ nghĩa,thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ batháng đến hai năm.

2- Phạm tội chiếm giữ tài sản cógiá trị lớn thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 137. Tội sử dụng trái phép tài sản xã hội chủ nghĩa.

1- Người nào vì vụ lợi mà sử dụngtrái phép tài sản xã hội chủ nghĩa thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữđến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội trong trường hợp lợidụng chức vụ, quyền hạn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một nămđến bảy năm.

Điều 138. Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xã hộichủ nghĩa.

1- Người nào huỷ hoại hoặc cố ýlàm hư hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa, nếu không thuộc trường hợp quy định ởĐiều 79 và Điều 94, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:

a) Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủđoạn nguy hiểm khác;

b) Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏngtài sản có giá trị lớn;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Để che giấu tội phạm khác.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chungthân hoặc tử hình.

Điều 139. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọngđến tài sản xã hội chủ nghĩa.

1- Người nào có nhiệm vụ trựctiếp trong công tác quản lý tài sản xã hội chủ nghĩa, vì thiếu trách nhiệm màđể mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xã hội chủnghĩa, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáutháng đến năm năm.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

Điều 140. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản xãhội chủ nghĩa.

Người nào vô ý gây thiệt hạinghiêm trọng đến tài sản xã hội chủ nghĩa thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo khônggiam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 141. Các tội xâm phạm tài sản của Nhà nước khác hoặc củacác tổ chức quốc tế.

Người nào xâm phạm tài sản củacác Nhà nước khác hoặc của các tổ chức quốc tế thì bị xử phạt theo nhưng điềutương ứng trong chương này.

Điều 142. Hình phạt bổ sung.

1- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều 133, 137 và 139 thì có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụquản lý tài sản xã hội chủ nghĩa từ hai năm đến năm năm.

2- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều từ 129 đến 132, Điều 134 và Điều 135, nếu là tái phạmnguy hiểm thì bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

3- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở chương này, trừ các Điều 136, 139 và 140, thì tuỳ theo tính chấtnghiêm trọng của tội phạm mà có thể bị phạt tiền đến một triệu đồng (1.000.000đồng) và bị tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạtđó.

CHƯƠNG V

CÁC TỘI XÂM PHẠM CHẾ ĐỘ HÔNNHÂN, GIA ĐÌNH

VÀ CÁC TỘI PHẠM ĐỐI VỚINGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Điều 143. Tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tựnguyện tiến bộ.

Người nào cưỡng ép người khác kếthôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quanhệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần,yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo khônggiam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 144. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng.

1- Người nào đang có vợ, có chồngmà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác thì bị phạt cảnh cáo,cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm.

2- Phạm tội trong trường hợp đãcó quyết định của Toà án tiêu huỷ việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việcchung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quanhệ đó thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Điều 145. Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn.

Người nào có một trong các hànhvi sau đây thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bịphạt tù từ ba tháng đến hai năm:

a) Tổ chức việc kết hôn cho ngườichưa đến tuổi kết hôn;

b) Cố ý duy trì quan hệ vợ chồngtrái pháp luật với người chưa đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết của Toà ánbuộc chấm dứt quan hệ đó.

Điều 146. Tội loạn luân.

Người nào giao cấu với người cùngdòng máu về trực hệ, với anh chị em cùng cha khác mẹ, anh chị em cùng mẹ kháccha thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Điều 147. Tội ngược đãi nghiêm trọng hoặc hành hạ cha, mẹ, vợchồng, con cái.

Người nào ngược đãi nghiêm trọnghoặc hành hạ cha, mẹ, vợ chồng, con cái thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo khônggiam giữ đến một hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 148. Tội dụ dỗ hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạmpháp.

1- Người nào dụ dỗ người chưathành niên hoạt động phạm tội, sống xa đoạ hoặc chứa chấp người chưa thành niênphạm pháp thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Dụ dỗ hoặc chứa chấp nhiềungười;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 149. Tội bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ em.

1- Người nào bắt trộm, mua bánhoặc đánh tráo trẻ em thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm:

a) Có tổ chức hoặc có tính chấtchuyên nghiệp;

b) Để đưa ra nước ngoài;

c) Bắt trộm, mua bán hoặc đánhtráo nhiều trẻ em hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;

d) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 150. Hình phạt bổ sung.

Người nào phạm một trong các tộiquy định ở Điều 148 và Điều 149, nếu là tái phạm nguy hiểm thì có thể bị phạtquản chế từ một năm đến năm năm.

CHƯƠNG VI

CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU CỦACÔNG DÂN

Điều 151. Tội cướp tài sản của công dân.

1- Người nào dùng vũ lực, đe doạdùng ngay tức khắc vũ lực hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâmvào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tùtừ ba năm đến mười hai năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thânhoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ lực hoặc phương tiện,thủ đoạn nguy hiểm khác;

c) Gây thương tích nặng, gây tổnhại cho sức khoẻ hoặc gây chết người.

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 152. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân.

1- Người nào bắt cóc người kháclàm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân thì bị phạt tù từ hai năm đếnmười năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến hai mươi năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí hoặc thủ đoạn nguyhiểm khác;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 153. Tội cưỡng đoạt tài sản của công dân.

1- Người nào đe doạ sẽ dùng vũlực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sảnthì bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;

b) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 154. Tội cướp giật hoặc công nhiên chiếm đoạt tài sản củacông dân.

1- Người nào cướp giật hoặc côngnhiên chiếm đoạt tài sản của người khác, nếu không thuộc trường hợp quy định ởĐiều 151 thì bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn nguy hiểm; hànhhung để tẩu thoát;

c) Chiếm đoạt tài sản có gia trịlớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Điều 155. Tội trộm cắp tài sản của công dân.

1- Người nào trộm cắp tài sản củangười khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ batháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm;

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguyhiểm; hành hung để tẩu thoát;

c) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;

d) Tái phạm nguy hiểm

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến hai mươi năm.

Điều 156. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sảncủa công dân.

1- Người nào lạm dụng chức vụ,quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữđến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;

b) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 157. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.

1- Người nào bằng thủ đoạn giandối chiếm đoạt tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguyhiểm;

c) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Điều 158. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của côngdân.

1- Người nào lạm dụng tín nhiệmchiếm đoạt tài sản của người khác thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến mộtnăm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến mười hai năm:

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trịlớn;

b) Tái phạm nguy hiểm;

Điều 159. Tội chiếm giữ trái phép tài sản của công dân.

Người nào cố ý không trả lại chongười có tài sản hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giátrị lớn của người khác bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được thì bị phạtcảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đếnhai năm.

Điều 160. Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của côngdân.

1- Người nào huỷ hoại hoặc cố ýlàm hư hỏng tài sản của người khác thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Dùng chất nổ, chất cháy hoặcthu đoạn nguy hiểm khác;

b) Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏngtài sản có giá trị lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác;

c) Để che giấu tội phạm khác;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Điều 161. Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản củacông dân.

Người nào vô ý gây thiệt hạinghiêm trọng đến tài sản của người khác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo khônggiam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 162. Các tội xâm phạm tài sản của người nước ngoài.

Người nào xâm phạm tài sản củangười nước ngoài thì bị phạt theo các Điều tương ứng của Chương này.

Điều 163. Hình phạt bổ sung.

1- Người nào phạm tội quy định ởĐiều 156 thì có thể bị cấm đảm nhiệm những chức vụ nhất định từ hai năm đến nămnăm.

2- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều từ 151 đến 155, Điều 157 và Điều 158, nếu là tái phạmnguy hiểm thì có thể bị phạt quản chế hoặc bị cấm cư trú từ một năm đến nămnăm.

3- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều từ 151 đến 158, tuỳ theo tính chất nghiêm trọng của tộiphạm mà có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

CHƯƠNG VII

CÁC TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ

Điều 164. Tội cản trở việc thực hiện các quy định của Nhànước về cải tạo xã hội chủ nghĩa.

1- Người nào huỷ hoại, phân tántài sản hoặc có hành vi khác cản trở việc thực hiện các quy định của Nhà nướcvề cải tạo xã hội chủ nghĩa thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặcbị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 165. Tội đầu cơ.

1- Người nào mua vét hàng hoá,lương thực, vật tư, các loại tem phiếu, vé, giấy tờ có giá trị phân phối hànghoá, lương thực, vật tư hoặc cung ứng dịch vụ nhằm bán lại để thu lợi bất chínhthì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Đầu cơ xăng dầu hoặc thuốcchữa bệnh, phòng bệnh do Nhà nước thống nhất quản lý;

b) Có tổ chức;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạnhoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội;

d) Hàng phạm pháp có số lượnghoặc giá trị lớn; thu lợi bất chính lớn;

đ) Lợi dụng thiên tai hoặc chiếntranh;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chungthân.

Điều 166. Tội buôn bán hoặc tàng trữ hàng cấm.

1- Người nào buôn bán, tàng trữcác chất may tuý, ngoại tệ hoặc buôn bán kim khí quý, đá quý thì bị phạt tù từsáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạnhoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội;

c) Hàng phạm pháp có số lượnglớn; thu lợi bất chính lớn;

d) Lợi dụng thiên tai hoặc chiếntranh;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

Điều 167. Tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả.

1- Người nào làm hàng giả hoặcbuôn bán hàng giả thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Hàng giả là lương thực, thựcphẩm, thuốc chữa bệnh, phòng bệnh;

b) Có tổ chức;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạnhoặc danh nghĩa Nhà nước, tổ chức xã hội;

d) Hàng giả có số lượng lớn; thulợi bất chính lớn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thânhoặc tử hình.

Điều 168. Tội kinh doanh trái phép.

1- Người nào kinh doanh không cógiấy phép hoặc không đúng với nội dung được phép hoặc có hành vi khác trái vớiquy định của Nhà nước về kinh doanh công thương nghiệp, đã bị xử lý hành chínhmà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tùtừ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:

a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quanNhà nước, tổ chức xã hội;

b) Mạo nhận một tổ chức không cóthật;

c) Hàng phạm pháp có số lượng lớnhoặc có giá trị lớn; thu lợi bất chính lớn.

Điều 169. Tội trốn thuế.

Người nào trốn thuế với số lượnglớn hoặc đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giamgiữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 170. Tội lừa dối khách hàng.

1- Người nào trong việc mua bánmà cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng hoặc dùng thủ đoạn giandối khác gây thiệt hại cho khách hàng, đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạmthì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đếnba năm.

2- Phạm tội nhiều lần hoặc thulợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 171. Tội cho vay lãi nặng.

1- Người nào cho vay lãi nặng cótính chất chuyên bóc lột thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến mộtnăm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội trong trường hợp sửdụng công quỹ thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 172. Tội chiếm đoạt tem, phiếu, tội làm hoặc lưu hànhtem, phiếu, giấy tờ giả dùng vào việc phân phối.

1- Người nào có một trong cáchành vi sau đây thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm:

a) Chiếm đoạt tem, phiếu dùng vàoviệc phân phối;

b) Làm hoặc lưu hành tem, phiếu,giấy tờ giả dùng vào việc phân phối.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Thu lợi bất chính lớn;

c) Gây hiệu quả nghiêm trọng;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chungthân.

Điều 173. Tội làm vé giả, tội buôn bán vé giả.

1- Người nào làm ra hoặc buôn báncác loại vé giả như vé tàu, xe, vé xổ số, tem bưu chính, tem lệ phí hoặc cácloại vé giả khác với số lượng lớn đã bị xử lý hành chính mà vẫn còn vi phạm,thì bị phạm tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Thu lợi bất chính lớn;

b) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 174. Tội cố ý làm trái những nguyên tắc, chính sách, chếđộ quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

1- Người nào vì vụ lợi mà lợidụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những nguyên tắc, chính sách, chế độ quảnlý kinh tế do Nhà nước quy định gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý hànhchính mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bịphạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 175. Tội lập quỹ trái phép.

1- Người nào lợi dụng chức vụ,quyền hạn lập quỹ trái phép và sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đãbị xử lý hành chính mà vẫn còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đếnmột năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt đểtrốn tránh việc kiểm soát;

b) Để thực hiện tội phạm kháchoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Điều 176. Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế.

Người nào vì vụ lợi mà báo cáovới cơ quan có thẩm quyền những số liệu, tài liệu rõ ràng không đúng sự thậtgây hậu quả nghiêm trọng cho việc xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế - xãhội của Nhà nước hoặc đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt cảitạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 177. Tội lưu hành sản phẩm kém phẩm chất.

Người nào có trách nhiệm trongchỉ đạo sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, phân phối, lưu thông vì vụ lợimà cho lưu hành nhiều lần hoặc với số lượng lớn những sản phẩm không đúng tiêuchuẩn chất lượng đã định gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo khônggiam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 178. Tội vi phạm những nguyên tắc, chính sách, chế độ vềphân phối.

Người nào vì vụ lợi mà làm tráinhứng nguyên tắc, chính sách, chế độ về phân phối vật tư, lương thực, thực phẩmhoặc hàng hoá khác gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữđến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 179. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò,khai thác và bảo vệ tài nguyên trong lòng đất, trong các vùng biển và thềm lụcđịa Việt Nam.

Người nào vi phạm các quy địnhcủa Nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác và bảo vệ tài nguyên trong lòngđất, nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục đại của Việt Nam,vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, thì bị phạt cảnh cáo, phạttiền đến mười triệu đồng (10.000.000 đồng) hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến mộtnăm.

Những dụng cụ, phương tiện đểphạm tội có thể bị tịch thu. Những vật do phạm tội mà có đều bị tịch thu.

Điều 180. Tội vi phạm các quy định về quản lý đất và bảo vệđất đai.

1- Người nào mua bán, lấn chiếmđất hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý và bảo vệđất đai gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm,thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đếnba năm.

2- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 181. Tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng.

1- Người nào khai thác trái phépcây rừng, săn bắt trái phép chim, thú hoặc có những hành vi khác vi phạm cácquy định của Nhà nước về quản lý và bảo vệ rừng gây hậu quả nghiêm trọng hoặcđã bi xử lý hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đếnmột năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

Điều 182. Tội sử dụng hoặc phân phối điện trái phép gây hậuquả nghiêm trọng.

1- Người nào sử dụng hoặc phânphối điện trái phép gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý hành chính mà cònvi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ batháng đến ba năm.

2- Phạm tội trong trường hợp sửdụng điện vào việc kinh doanh trái phép hoặc trường hợp đặc biệt nghiêm trọngkhác thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

Điều 183. Tội sản xuất hoặc buôn bán rượu, thuốc lá tráiphép.

Người nào sản xuất hoặc buôn bánrượu, thuốc lá trái với các quy định của Nhà nước, đã bị xử lý hành chính màcòn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từba tháng đến ba năm.

Điều 184. Tội lạm sát gia súc.

Người nào giết trâu, bò hoặc cácsúc vật khác trái với các quy định của Nhà nước về bảo vệ sức kéo gây hậu quảnghiêm trọng hoặc đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 185. Hình phạt bổ sung.

1- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều 164, 177, 178 và từ 180 đến 184, thì có thể bị phạttiền đến một triệu đồng (1.000.000 đồng).

Phạm tội quy định ở Điều 179trong trường hợp bị xử phạt tù thì có thể bị phạt tiền đến mười triệu đồng(1.000.000 đồng).

2- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều từ 165 đến 169, từ 171 đến 173 và ở Điều 183, thì tuỳtrường hợp mà có thể bị phạt tiền đến mười lần giá trị hàng phạm pháp hoặc sốlợi bất chính.

3- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều từ 164 đến 168, ở Điều 172 và Điều 173, thì có thể bịtịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

4- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều từ 164 đến 168, Điều 170 và Điều 171, các Điều từ 174đến 178 và ở các Điều 180, 181 182, thì có thể bị cấm đảm nhiệm những chức vụ,làm những nghề hoặc những công việc nhất định từ hai năm đến năm năm.

CHƯƠNG VIII

CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀN,

TRẬT TỰ CÔNG CỘNG VÀ TRẬT TỰ

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

MỤC A

CÁC TỘI XÂM PHẠM AN TOÀNCÔNG CỘNG

Điều 186. Tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông vậntải gây hậu quả nghiêm trọng.

1- Người nào điều khiển phươngtiện giao thông vận tải mà vi phạm các quy định về an toàn giao thông vận tảiđường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không gây thiệt hại đến tính mạng, sứckhoẻ người khác hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, thuộc một trongcác trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bịphạt tù từ sáu tháng đến năm năm:

a) Đi quá tốc độ, trở quá trọngtải quy định, tránh, vượt trái phép;

b) Không đi đúng tuyến đường,phần đường, luồng lạch, đường bay và độ cao quy định;

c) Vi phạm các quy định khác về antoàn giao thông.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Điều khiển phương tiện giaothông vận tải mà không có bằng lái; trong khi say rượu hoặc say do dùng chấtkích thích khác;

b) Gây tai nạn rồi bỏ chạy đểtrốn trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn.

3- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến hai mươi năm.

4- Phạm tội trong trường hợp cókhả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu được ngăn chặn kịpthời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ batháng đến ba năm.

Điều 187. Tội cản trở giao thông vận tải gây hậu quả nghiêmtrọng.

1- Người nào có một trong nhữnghành vi sau đây cản trở giao thông vận tải gây thiệt hại đến tính mạng, sứckhoẻ người khác hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, thì bị phạt cảitạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Đào, phá các công trình giaothông, đặt vật chướng ngại cản trở giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ,đường không;

b) Di chuyển, phá huỷ biển báohiệu hoặc các thiết bị giao thông;

c) Có hành vi cản trở giao thôngvận tải.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 188. Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông vậntải không đảm bảo an toàn hoặc điều động người không đủ điều kiện điều khiểncác phương tiện giao thông vận tải gây hậu quả nghiêm trọng.

1- Người nào có một trong nhữnghành vi sau đây thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặcbị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm:

a) Người chịu trách nhiệm trựctiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của các phương tiện giaothông vận mà cho đưa vào sử dụng các phương tiện rõ ràng không đảm bảo an toàngây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ người khác hoặc gây thiệt hại nghiêmtrọng đến tài sản;

b) Điều động người không có bằnglái hoặc không đủ những điều kiện khác, điều động người say rượu hoặc say dodùng chất kích thích khác điều khiển phương tiện giao thông vận tải gây hậu quảnói trên.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

Điều 189. Tội dừng xe lửa hoặc làm dừng xe lửa trái phép.

1- Người nào dùng xe lửa hoặc làmdừng xe lửa trái với các quy định về giao thông đường sắt, cản trở hoạt độngbình thường của xe lửa, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm năm đến mười hai năm:

a) Là nhân viên phục vụ đoàn tàu;

b) Gây thiệt hại đến tính mạng,sức khoẻ người khác hoặc gây thiệt hại nghiêm trong đến tài sản;

3- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân.

Điều 190. Tội vi phạm về các an toàn lao động, về bảo hộ laođộng, về an toàn những nơi đông người gây hậu quả nghiêm trọng.

1- Người nào có trách nhiệm chỉđạo thực hiện hoặc thực hiện những quy định về an toàn lạo động, về bảo hộ laođộng, về vệ sinh công nghiệp, về an toàn ở những nơi đông người mà vi phạm cácquy định đó gây thiệt hại đến tính mạng sức khoẻ người khác hoặc gây thiệt hạinghiêm trọng đến tài sản, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm nămhoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

3- Người nào vi phạm các quy địnhvề an toàn hầm mỏ, hoá chất, dầu khí hoặc trong các lĩnh vực quan trọng khác màcó khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịpthời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ batháng đến ba năm.

Điều 191. Tội vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quảnghiêm trọng.

1- Người nào vi phạm các quy địnhvề xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, sử dụng nguyênliệu, vật liệu, máy móc, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác gây thiệthại đến tính mạng, sức khoẻ người khác hoặc gây thiệt hại nghiêm trong đến tàisản, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáutháng đến năm năm.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười lăm năm.

Điều 192. Tội vi phạm các quy định về quản lý vũ khí, phươngtiện kỹ thuật, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ.

1- Người nào vi phạm các quy địnhvề đặt kho, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vũ khí, phương tiện kỹ thuật, chấtnổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻngười khác hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, thì bị phạt tù từ mộtnăm đến bảy năm.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

3- Phạm tội trong trường hợp cókhả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặnkịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ batháng đến ba năm.

Điều 193. Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí gây hậuquả nghiêm trọng.

Người nào được giao vũ khí màthiếu trách nhiệm, để người khác sử dụng vũ khí ấy làm người chết hoặc bịthương nặng hoặc làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Điều 194. Tội vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháygây hậu quả nghiêm trọng.

1- Người nào vi phạm các quy địnhvề phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ người khác hoặcgây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đếnmột năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

3- Phạm tội trong trường hợp cókhả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặnkịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạttù từ ba tháng đến một năm.

Điều 195. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường gâyhậu quả nghiêm trọng.

1- Người nào vi phạm các quy địnhvề giữ gìn vệ sinh công cộng, về phòng ngừa và chống dịch bệnh, về bảo vệ môitrường gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một nămhoặc bị phạt tù từ ba tháng đên hai năm.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 196. Tội vi phạm các quy định về chữa bệnh, chế thuốc,bán thuốc gây hậu quả nghiêm trọng.

1- Người nào vi phạm các quy địnhvề khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc gâythiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến bảynăm.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

Điều 197. Tội vi phạm các quy định về vệ sinh thực phẩm gâyhậu quả nghiêm trọng.

1- Người nào chế biến, cung cấphoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm mất phẩm chất gây thiệt hại đến tínhmạng, sức khoẻ người tiêu dùng, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

MỤC B

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰCÔNG CỘNG

Điều 198. Tội gây rối trật tự công cộng.

1- Người nào gây rối trật tự ởnơi công cộng thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bịphạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm:

a) Có dùng vũ khí hoặc có hành viphá phách;

b) Lôi kéo, kích động người khácgây rối;

c) Hành hung người can thiệp bảovệ trật tự công cộng.

Điều 199. Tội hành nghề mê tín, dị đoan gây hậu quả nghiêmtrọng.

1- Người nào dùng bói toán, đồngbóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác gây hậu quả nghiêm trọng, thì bịphạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội làm chết người hoặcgây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.

Điều 200. Tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

1- Người nào đánh bạc dưới bất kỳhình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạokhông giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm

2- Người nào tổ chức đánh bạchoặc gá bạc thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bịphạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Phạm tội trong trường hợp táiphạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 201. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khácphạm tội mà có.

1- Người nào không hứa hẹn trướcmà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ do người khác phạm tội mà có, thì bịphạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

a) Có tổ chức;

b) Tài sản có số lượng lớn hoặccó giá trị lớn;

c) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 202. Tội chứa mãi dâm, tội môi giới mãi dâm.

1- Người nào chứa mãi dâm, dụ dỗhoặc dẫn dắt người mãi dâm thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 203. Tội tổ chức dùng chất ma tuý.

1- Người nào tổ chức dùng chất matuý dưới bất kỳ hình thức nào thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 204. Tội xâm phạm mồ mả, hài cốt.

1- Người nào đào, phá mồ mả,chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm mồmả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

MỤC C

CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰQUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Điều 205. Tội chống người thi hành công vụ.

1- Người nào dùng vũ lực hoặc đedoạ dùng vũ lực chống người thi hành công vụ cũng như dùng mọi thủ đoạn cưỡngép họ thực hiện những hành vi trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quyđịnh ở Điều 101 và Điều 109, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một nămhoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

Điều 206. Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

1- Người nào đang ở lứa tuổi làmnghĩa vụ quân sự mà không chấp hành đúng những quy định về đăng ký nghĩa vụquân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đãbị xử lý hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Tự gây thương tích hoặc gâytổn hại đến sức khoẻ của mình;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Lôi kéo người khác phạm tội.

Điều 207. Tội làm trái hoặc cản trở việc thực hiện nghĩa vụquân sự.

1- Người nào lợi dụng chức vụ,quyền hạn làm trái các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự, gọi nhập ngũ, gọitập trung huấn luyện thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bịphạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Người nào cố ý cản trở việcđăng ký nghĩa vụ quân sự, việc thi hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trunghuấn luyện thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ batháng đến ba năm.

3- Phạm tội trong thời chiến thìbị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

Điều 208. Tội trốn tránh nghĩa vụ lao động công ích.

Người nào thuộc diện phải làmnghĩa vụ lao động công ích mà không chấp hành lệnh huy động làm nghĩa vụ laođộng, đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữđến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 209. Tội làm trái hoặc cản trở việc thực hiện nghĩa vụlao động công ích.

Người nào cố ý làm trái hoặc cảntrở việc thực hiện nghĩa vụ lao động công ích thì bị phạt cảnh cáo, cải tạokhông giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 210. Tội giả mạo chức vụ, cấp bậc.

Người nào giả mạo chức vụ, cấpbậc thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cảnh cáo hoặc bị phạt tù từ batháng đến hai năm

Điều 211. Tội giả mạo giấy chững nhận, tài liệu của cơ quanNhà nước, của tổ chức xã hội.

1- Người nào có một trong nhữnghành vi sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tùtừ ba tháng đến ba năm:

a) Sửa chữa, làm sai lệnh nộidung hoặc làm giả giấy chứng minh, hộ chiếu, giấy chứng nhận hộ tịch, hộ khẩuhoặc giấy chứng nhận khác của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và sử dụng giấytờ đó thực hiện hành vi trái pháp luật;

b) Làm giả con dấu, giấy tiêu đềhoặc giấy tờ khác của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội hoặc sử dụng con dấu,giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội hoặc công dân.

2- Phạm tội có tổ chức hoặc gâyhậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 212. Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ con dấu, tàiliệu cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội.

1- Người nào chiếm đoạt, mua bánhoặc tiêu huỷ con dấu, tài liệu cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội không thuộctài liệu bí mật Nhà nước hoặc bí mật công tác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạokhông giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội có tổ chức hoặc gâyhậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 213. Tội không chấp hành các quyết định hành chính về cưtrú bắt buộc, cấm cư trú, quản chế hoặc lao động bắt buộc.

Người nào không chấp hành cácquyết định của cơ quan hành chính có thẩm quyền về cư trú bắt buộc, cấm cư trú,quản chế hoặc lao động bắt buộc thì bị phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Điều 214. Tội vi phạm các quy định về quản lý nhà.

Người nào chiếm dụng chỗ ở, xâydựng nhà trái phép, đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm hoặc chuyển nhượngtrái phép nhà do Nhà nước hoặc tổ chức xã hội quản lý thu lợi bất chính lớn,thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đếnhai năm.

Công trình xây dựng trái phép cóthể bị dỡ bỏ, trưng mua hoặc tịch thu.

Điều 215. Tội vi phạm các quy định về xuất bản và phát hànhsách, báo, ấn phẩm khác.

Người nào vi phạm các quy định vềxuất bản và phát hành sách, báo hoặc ấn phẩm khác thì bị phạt cảnh cáo, phạttiền từ năm nghìn đồng (5.000 đồng) đến hai trăm nghìn đồng (200.000 đồng), cảitạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Điều 216. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng cácdi tích lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng.

Người nào vi phạm các quy định vềbảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử, văn hoá, danh lam, thắng cảnh gây hậuquả nghiêm trọng thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặcbị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 217. Tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy.

Người nào cố ý xúc phạm quốc kỳ,quốc huy thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ batháng đến ba năm.

Điều 218. Hình phạt bổ sung.

1- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều từ 186 đến 191 và từ 195 đến 197, thì có thể bị cấm đảmnhiệm chức vụ, làm những nghề hoặc công việc nhất định từ hai năm đến năm năm.

2- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều từ 199 đến 203, thì có thể bị quản chế hoặc cấm cư trútừ một năm đến năm năm.

3- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều từ 199 đến 203, thì bị phạt tiền từ một nghìn đồng(1.000) đến năm mươi nghìn đồng (50.000 đồng) và có thể bị tịch thu một phầntài sản.

CHƯƠNG IX

CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

Điều 219. Khái niệm tội phạm về chức vụ.

Các tội phạm về chức vụ là nhữnghành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức xã hội dongười có chức vụ thực hiện trong khi thi hành nhiệm vụ.

Người có chức vụ nói trên đây làngười do bổ nhiệm, do dân cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởnglương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một công vụ nhất định và cóquyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ.

Điều 220. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người nào vì thiếu trách nhiệm màkhông thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêmtrọng, nếu không thuộc trường hợp quy định ở các Điều 139, 193 và 237, thì bịphạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 221. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lạm quyềntrong khi thi hành công vụ.

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơcá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc vượt quá quyền hạn làm tráivới công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của tổ chức xã hội hoặc lợiích hợp pháp của công dân, nếu không thuộc trường hợp quy định ở các Điều 156,238 và 239, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bịphạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Điều 222. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác, tội chiếm đoạt,mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác.

1- Người nào cố ý làm lộ bí mậtcông tác hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác, nếu khôngthuộc trường hợp quy định ở Điều 74 và Điều 92, thì bị phạt cải tạo không giamgiữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 223. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác, tội làm mất tàiliệu bí mật công tác.

Người nào vô ý làm lộ bí mật côngtác hoặc làm mất tài liệu bí mật công tác gây hậu quả nghiêm trọng, nếu khôngthuộc trường hợp quy định ở Điều 93, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giamgiữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 224. Tội giả mạo trong công tác.

1- Người nào trong khi thực hiệnnhiệm vụ vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà sửa chữa, làm sai lệch nội dunggiấy tờ, tài liệu hoặc làm và cấp giấy tờ giả, thì bị phạt cải tạo không giamgiữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Người phạm tội là người cótrách nhiệm lập hoặc cấp các giấy công chứng;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 225. Tội đào nhiệm.

1- Người nào là nhân viên Nhànước, nhân viên tổ chức xã hội mà cố ý rời bỏ nhiệm vụ gây hậu quả nghiêmtrọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ batháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Lôi kéo người khác đào nhiệm;

b) Phạm tội trong thời chiến;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng.

Điều 226. Tội nhận hối lộ.

1- Người nào lợi dụng chức vụ,quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền của hoặc lợiích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào để làm một việc thuộc trách nhiệmcủa mình hoặc không làm một việc phải làm, thì bị phạt tù từ một năm đến bảynăm.

Phạm tội trong trường hợp lạmdụng chức vụ, quyền hạn để làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từhai năm đến mười năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạnxảo quyệt;

c) Của hối lộ có giá trị lớn;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Phạm tội nhiều lần.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nhiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chungthân.

Điều 227. Tội đưa hối lộ, tội làm môi giới hối lộ.

1- Người nào đưa hối lộ hoặc làmmôi giới hối lộ thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười lăm năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

c) Của hối lộ có giá trị lớn;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Phạm tội nhiều lần.

3- Phạm tội trong trường hợp đặcbiệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chungthân.

4- Người bị ép buộc đưa hối lộ màchủ động khai báo trước khi bị phát giác thì được coi là không có tội và đượctrả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị épbuộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác thì có thể được miễntrách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưahối lộ.

Điều 228. Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ,quyền hạn để trục lợi.

1- Người nào trực tiếp hoặc quatrung gian nhận tiền của hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nàođể dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc khônglàm một việc thuộc trách nhiệm của họ, hoặc làm một việc không được phép làm,thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2- Phạm tội trong trường hợpnghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 229. Hình phạt bổ sung.

1- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở Chương này thì có thể bị cấm đảm nhiệm những chức vụ nhất địnhtừ hai năm đến năm năm.

2- Người nào phạm một trong cáctội quy định ở các Điều 226, 227 và 228, thì có thể bị phạt tiền đến năm lầngiá trị của hối lộ; phạm một trong các tội quy định ở khoản 3 các Điều 226 và227 thì còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

CHƯƠNG X

CÁC TỘI XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNGTƯ PHÁP

Điều 230. Khái niệm tội xâm phạm hoạt động tư pháp.

Các tội xâm phạm hoạt động tưpháp là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của các cơ quan điều tra,kiểm sát, xét xử và thi hành án trong việc bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, củacác tổ chức xã hội và của công dân.

Điều 231. Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không cótội.

1- Kiểm sát viên, điều tra viênnào cố ý truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Truy cứu trách nhiệm hình sựvề một tội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia;

b) Gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 232. Tội ra bản án hoặc quyết định trái pháp luật.

1- Thẩm phán, hội thẩm nhân dânnào cố ý ra bản án hoặc quyết định trái pháp luật thì bị phạt cải tạo khônggiam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 233. Tội ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật.

Người nào lợi dụng chức vụ, quyềnhạn ép buộc nhân viên tư pháp điều tra, truy tố, xét xử, thi hành bản án tráipháp luật một cách nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một nămhoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Điều 234. Tội dùng nhục hình.

1- Người nào dùng nhục hình tronghoạt động tư pháp thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạttù từ sáu tháng đến ba năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọngthì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 235. Tội bức cung.

1- Người nào tiến hành điều tramà bằng các thủ đoạn trái pháp luật buộc người bị thẩm vấn phải khai sai sựthật gây hậu quả nghiêm trong cho việc giải quyết vụ án, thì bị phạt cải tạokhông giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 236. Tội làm sai lệch hồ sơ vụ án.

1- Điều tra viên, kiểm sát viên,thẩm phán, hội thẩm nhân dân, nhân viên tư pháp khác, luật sư, bào chữa viênnào thêm, bớt, sửa đổi, huỷ hoặc cố ý làm hỏng các tài liệu, vật chứng của vụán nhằm làm sai lệch nội dung hồ sơ vụ án, thì bị phạt cải tạo không giam giữđến một năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 237. Tội thiếu trách nhiệm để người bị giam trốn.

1- Người nào trực tiếp quản lý,canh gác, dẫn giải người bị giam mà thiếu trách nhiệm để người đó trốn gây hậuquả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tùtừ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội để người bị giam vềmột tội nghiêm trọng trốn hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ hai năm đến bảy năm.

Điều 238. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn tha trái pháp luậtngười bị giam.

1- Người nào lợi dụng chức vụ,quyền hạn ra lệnh tha hoặc tự mình tha trái pháp luật người đang bị giam thì bịphạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến banăm.

2- Phạm tội ra lệnh tha hoặc thatrái pháp luật người bị giam về một tội nghiêm trọng hoặc gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng khác thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 239. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn giam người tráipháp luật.

1- Người nào lạm dụng chức vụ,quyền hạn không ra lệnh tha hoặc không chấp hành lệnh tha người hết hạn giamthì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đếnhai năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 240. Tội không chấp hành án, tội cản trở việc thi hànhán.

1- Người nào cố ý không chấp hànhbản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụngbiện pháp cưỡng chế cần thiết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một nămhoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2- Người nào lợi dụng chức vụ,quyền hạn cố ý cản trở việc thi hành án hành thì bị phạt tù từ sáu tháng đếnnăm năm.

Điều 241. Tội cung cấp tài liệu sai sự thật, tội khai báogian dối.

Người giám định, người phiêndịch, người làm chứng nào kết luận, dịch, khai gian dối hoặc cung cấp những tàiliệu mà mình biết rõ là sai sự thật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giamgiữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 242. Tội từ chối khai báo, tội từ chối kết luận giámđịnh.

Người nào từ chối hoặc trốn tránhviệc khai báo, việc kết luận giám định mà không có lý do chính đáng thì bị phạtcảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đếnmột năm.

Điều 243. Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác cung cấp tàiliệu sai sự thật, khai báo gian dối.

Người nào mua chuộc hoặc cưỡng épngười làm chứng, người bị hại khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật,người giám định kết luận gian dối, người phiên dịch dịch xuyên tạc, thì bị phạtcải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 244. Tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản.

Người nào được giao giữ tài sảnbị kê biên hoặc bị niêm phong mà có một trong những hành vi sau đây thì bị phạtcải tạo không giam giữ đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

a) Phá huỷ niêm phong;

b) Tiêu dùng, chuyển nhượng, đánhtráo, cất giấu hoặc huỷ hoại tài sản bị kê biên.

Điều 245. Tội trốn khỏi nơi giam.

1- Người nào đang bị giam hoặcđang bị dẫn giải mà bỏ trốn thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng bạo lực đối với ngườicanh gác hoặc người dẫn giải.

Điều 246. Tội che giấu tội phạm.

1- Người nào không hứa hẹn trướcmà che giấu một trong những tội phạm quy định ở các Điều sau đây thì bị phạtcải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm:

- Các Điều từ 72 đến 85 về cáctội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia; Điều 87 (tội chiếm đoạt máybay, tàu thuỷ); Điều 94, khoản 2 (tội phá huỷ công trình, phương tiện quantrọng về an ninh quốc gia); Điều 95, khoản 2 và 3 (tội chế tạo, tàng trữ, sửdụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuậtquân sự); Điều 96, khoản 2 và 3 (tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán tráiphép hoặc chiếm đoạt chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ); Điều 97,khoản 2 và 3 (tội buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biêngiới); Điều 98 (tội làm tiền giả, tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, tội phá huỷtiền tệ);

- Điều 101 (tội giết người); Điều112, khoản 2, 3 và 4 (tội hiếp dâm); Điều 115, khoản 2 (tội mua bán phụ nữ);

- Điều 129 (tội cướp tài sản xãhội chủ nghĩa); Điều 132, khoản 2 và 3 (tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa);Điều 133, khoản 2 và 3 (tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa); Điều 138, khoản 2và 3 (tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa);

- Điều 149, khoản 2 (tội bắttrộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ em);

- Điều 151 (tội cướp tài sản củacông dân); Điều 152 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân);

- Điều 165, khoản 2 và 3 (tội đầucơ); Điều 166, khoản 2 và 3 (tội buôn bán hoặc tàng trữ hàng cấm); Điều 167,Khoản 2 và 3 (tội làm hàng giả hoặc buôn bán hàng giả); Điều 172, khoản 2 và 3(tội chiếm đoạt tem, phiếu, tội làm hoặc lưu hành tem, phiếu, giấy tờ giả dùngvào việc phân phối);

- Điều 245, khoản 2 (tội trốnkhỏi nơi giam).

2- Phạm tội trong trường lợi dụngchức vụ, quyền hạn thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạttù từ một năm đến bảy năm.

Điều 247. Tội không tố giác tội phạm.

1- Người nào biết rõ một trongnhững tội phạm quy định ở các Điều sau đây đang được chuẩn bị hoặc đã được thựchiện mà không tố giác thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một nămhoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm:

- Các Điều từ 72 đến 85 về cáctội đặc biệt nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia; Điều 87 (tội chiếm đoạt máybay, tàu thuỷ); Điều 94, khoản 2 (tội phá huỷ công trình, phương tiện quantrọng về an ninh quốc gia); Điều 95, khoản 2 và 3 (tội chế tạo, tàng trữ, sửdụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuậtquân sự); Điều 96, khoản 2 và 3 (tội chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán tráiphép hoặc chiếm đoạt chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ); Điều 98 (tộilàm tiền giả, tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, tội phá huỷ tiền tệ).

- Điều 101 (tội giết người); Điều112, khoản 2, 3 và 4 (tội hiếp dâm);

- Điều 129 (tội cướp tài sản xãhội chủ nghĩa); Điều 132, khoản 2 và 3 (tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa);Điều 133, khoản 2 và 3 (tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa); Điều 138, khoản 2và 3 (tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa);

- Điều 151 (tội cướp tài sản côngdân); Điều 152 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân);

- Điều 165, khoản 2 và 3 (tội đầucơ); Điều 172, khoản 2 và 3 (tội chiếm đoạt tem, phiếu, tội làm hoặc lưu hànhtem, phiếu giấy tờ giả dùng vào việc phân phối);

- Điều 245, khoản 2 (tội trốnkhỏi nơi giam).

2- Người không tố giác nếu đã cóhành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm thì có thểđược miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.

Điều 248. Hình phạt bổ sung.

Người nào phạm một trong các tộiở các Điều từ 231 đến 242, thì bị cấm đảm nhiệm những chức vụ nhất định từ hainăm đến năm năm.

CHƯƠNG XI

CÁC TỘI XÂM PHẠM NGHĨA VỤ,

TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN NHÂN

Điều 249. Những người phải chịu trách nhiệm hình sự về cáctội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân.

Những người phải chịu trách nhiệmhình sự về các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân là:

Quân nhân tại ngũ, quân nhân dựbị trong thời gian tập trung huấn luyện, công dân được trưng tập vào phục vụtrong quân đội, dân quân, tự vệ phối thuộc chiến đấu với quân đội, những ngườikhác được quy định thuộc lực lượng vũ trang;

Những người không thuộc diện trênđây mà đồng phạm các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân.

Điều 250. Tội chống mệnh lệnh.

1- Người nào chống mệnh lệnh củangười chỉ huy trực tiếp hoặc cấp trên có thẩm quyền thì bị phạt tù từ sáu thángđến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười lăm năm;

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Có dùng vũ lực;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3- Phạm tội trong chiến đấu,trong khu vực có chiến sự hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 251. Tội chấp hành không nghiêm chỉnh mệnh lệnh.

1- Người nào chấp hành mệnh lệnhmột cách lơ là, chậm trễ, tuỳ tiện gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạoở đơn vị kỷ luật của quân đội đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến banăm.

2- Phạm tội trong chiến đấu,trong khu vực có chiến sự hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ hai năm đến mười năm.

Điều 252. Tội cản trở đồng đội thực hiện nghĩa vụ, tráchnhiệm.

1- Người nào cản trở đồng độithực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quânđội đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm:

a) Lôi kéo người khác phạm tội;

b) Có dùng vũ lực;

c) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3- Phạm tội trong chiến đấu,trong khu vực có chiến sự hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ bảy năm đến mười lăm năm.

Điều 253. Tội làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấptrên.

1- Người nào trong quan hệ côngtác mà xúc phạm nghiêm trong nhân phẩm, danh dự hoặc hành hung người chỉ huyhay cấp trên thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội đến một năm hoặcbị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội trong chiến đấu hoặcgây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm.

Điều 254. Tội làm nhục, hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới.

1- Người nào là chỉ huy hay cấptrên, trong quan hệ công tác mà xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặcdùng nhục hình đối với cấp dưới thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quânđội đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

Điều 255. Tội làm nhục, hành hung đồng đội.

1- Người nào xúc phạm nghiêmtrọng nhân phẩm, danh dự hoặc hành hung đồng đội, nếu giữa họ không có quan hệchỉ huy - phục tùng thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân độiđến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 256. Tội đầu hàng địch.

1- Người nào trong chiến đấu màđầu hàng địch thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chungthân hoặc tử hình.

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Giao nộp cho địch vũ khí,phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu quan trọng;

c) Lôi kéo người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 257. Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khibị bắt làm tù binh.

1- Người nào khi bị địch bắt làmtù binh mà khai báo bí mật quân sự hoặc tự nguyện làm việc cho địch thì bị phạttù từ một năm đến bảy năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Khai báo gây hậu quả nghiêmtrọng;

c) Đối xử tàn ác với tù binhkhác.

Điều 258. Tội bỏ vị trí chiến đấu.

1- Người nào bỏ vị trí chiến đấuhoặc không làm nhiệm vụ trong chiến đấu thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hainăm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thânhoặc tử hình:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Bỏ vũ khí, phương tiện kỹthuật quân sự hoặc tài liệu quan trọng;

c) Lôi kéo người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 259. Tội đào ngũ.

1- Người nào rời bỏ hàng ngũ quânđội nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật củaquân đội đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Mang theo, vứt bỏ vũ khí,phương tiện kỹ thuật quân sự hoặc tài liệu quan trọng.

Điều 260. Tội trốn tránh nhiệm vụ.

1- Người nào tự gây thương tích,gây tổn hại đến sức khoẻ của mình hoặc dùng các hình thức gian dối khác để trốntránh nhiệm vụ thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội đến một nămhoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến mười năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Phạm tội trong chiến đấu hoặctrong khu vực có chiến sự;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 261. Tội vắng mặt trái phép.

Người nào không được phép mà đikhỏi đơn vị hoặc không đến đơn vị đúng hạn định, đã bị thi hành kỷ luật mà cònvi phạm, thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội đến một năm hoặc bịphạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 262. Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự, tội chiếmđoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác quân sự.

1- Người nào cố ý làm lộ bí mậtcông tác quân sự hoặc chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ tài liệu bí mật công tácquân sự, nếu không thuộc trường hợp quy định ở các Điều 74 và Điều 92, thì bịphạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 263. Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự, tội làmmất tài liệu bí mật công tác quân sự.

1- Người nào vô ý làm lộ bí mậtcông tác quân sự hoặc làm mất tài liệu bí mật công tác quân sự, nếu không thuộctrường hợp quy định ở Điều 93, thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quânđội đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2- Phạm tội gây hậu quả nghiêmtrọng thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Điều 264. Tội cố ý báo cáo sai.

1- Người nào cố ý báo cáo sai gâyhậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội đến mộtnăm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 265. Tội vi phạm các quy định về trực chiến, trực chỉhuy, trực ban.

1- Người nào không chấp hànhnghiêm chỉnh chế độ trực chiến, trực chỉ huy, trực ban gây hậu quả nghiêm trọngthì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội đến hai năm hoặc bị phạt tùtừ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội trong chiến đấu hoặcgây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 266. Tội vi phạm các quy định về bảo vệ.

1- Người nào không chấp hànhnghiêm chỉnh những quy định về tuần tra, canh gác, áp tải hộ tống gây hậu quảnghiêm trọng thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội đến hai năm hoặcbị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội trong chiến đấu hoặcgây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 267. Tội vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn trongchiến đấu hoặc trong huấn luyện.

1- Người nào không chấp hànhnghiêm chỉnh những quy định đảm bảo an toàn trong chiến đấu hoặc trong huấnluyện gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quânđội đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 268. Tội vi phạm các quy định về sử dụng vũ khí.

1- Người nào sử dụng vũ khí, chấtnổ không đúng quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷluật của quân đội đế hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội trong khu vực cóchiến sự hoặc gây hậu quả đặc nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mườinăm.

Điều 269. Tội huỷ hoại vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự.

1- Người nào huỷ hoại vũ khí,phương tiện kỹ thuật quân sự, nếu không thuộc trường hợp quy định ở Điều 79 vàĐiều 94, thì bị phạt tù từ hai năm đến mười hai năm.

2- Phạm tội trong chiến đấu,trong khu vực có chiến sự hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tùtừ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 270. Tội làm mất hoặc vô ý làm hư hỏng vũ khí, phươngtiện kỹ thuật quân sự.

1- Người nào được giao quản lý,trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự mà làm mất hoặc vô ý làm hư hỏnggây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội đếnhai năm hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

2- Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 271. Tội vi phạm chính sách đối với thương binh, tử sĩtrong chiến đấu.

1- Người nào có trách nhiệm mà cốý bỏ thương binh, tử sĩ tại trận địa hoặc cố ý không chăm sóc, cứu chữa thươngbinh gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật quân đội đếnmột năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Phạm tội gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2- Người nào chiếm đoạt tài sảncủa thương binh hoặc di vật, di sản của tử sĩ thì bị phạt cải tạo ở đơn vị kỷluật của quân đội đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Điều 272. Tội chiếm đoạt hoặc huỷ hoại chiến lợi phẩm.

1- Người nào trong chiến đấu hoặckhi thu dọn chiến trường mà chiếm đoạt hoặc huỷ hoại chiến lợi phẩm thì bị phạtcải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội đến hai năm hoặc bị phạt tù từ sáu thángđến năm năm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Chiến lợi phẩm bị chiếm đoạthoặc huỷ hoại có giá trị lớn;

c) Phạm tội nhiều lần;

d) Gây hậu quả đặc biệt nghiêmtrọng.

Điều 273. Tội quấy nhiễu nhân dân.

1- Người nào có hành vi quấynhiễu gây thiệt hại cho nhân dân làm mất đoàn kết quân dân thì bị phạt cải tạoở đơn vị kỷ luật của quân đội đến một năm hoặc bị phạt tù từ ba tháng đến banăm.

2- Phạm tội thuộc một trong cáctrường hợp sau đây thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Là chỉ huy hoặc sĩ quan;

b) Lôi kéo người khác phạm tội;

c) Phạm tội trong khu vực cóchiến sự hoặc trong khu vực có lệnh giới nghiêm;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 274. Tội lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiệnnhiệm vụ.

1- Người nào trong khi thực hiệnnhiệm vụ mà vượt quá phạm vi cần thiết của nhu cầu quân sự gây thiệt hại nghiêmtrọng đến tài sản của Nhà nước, của tổ chức xã hội hoặc của công dân thì bịphạt cải tạo ở đơn vị kỷ luật của quân đội đến một năm hoặc bị phạt tù từ batháng đến ba năm.

2- Phạm tội gây quả đặc biệtnghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Điều 275. Tội ngược đãi tù binh, hàng binh.

Người nào ngược đãi tù binh, hàngbinh thì bị phạt cải tạo không ở đơn vị kỷ luật của quân đội đến một năm hoặcbị phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Điều 276. Hình phạt bổ sung.

Người nào phạm một trong các tộiquy định ở các Điều từ 250 đến 252, từ 256 đến 260, Điều 262 và Điều 269, thìcó thể bị tước danh hiệu quân nhân.

CHƯƠNG XII

CÁC TỘI PHÁ HOẠI HOÀ BÌNH,

CHỐNG LOÀI NGƯỜI VÀ TỘI PHẠMCHIẾN TRANH

Điều 277. Tội phá hoại hoà bình gây chiến tranh xâm lược.

Người nào tuyên truyền kích độnggây chiến tranh xâm lược hoặc chuẩn bị, tiến hành, tham gia chiến tranh xâmlược nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một nước khácthì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 278. Tội chống loài người.

Người nào trong thời bình haytrong chiến tranh mà có hành vi tiêu diệt hàng loạt dân cư ở một khu vực, pháhuỷ các nguồn sống, phá hoại cuộc sống văn hoá, tinh thần của một nước, làm đảolộn nền tảng của một xã hội nhằm phá hoại xã hội đó, cũng như có những hành vidiệt chủng khác hoặc những hành vi diệt sinh, diệt môi trường tự nhiên, thì bịphạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 279. Tội phạm chiến tranh.

Người nào trong thời kỳ chiếntranh mà ra lệnh hoặc trực tiếp tiến hành việc giết hại dân thường, người bịthương, tù binh, cướp phá tài sản, tàn phá các nơi dân cư, sử dụng các phươngtiện hoặc các phương pháp chiến tranh bị cấm, cũng như có hành vi khác vi phạmnghiêm trọng pháp luật quốc tế theo các công ước mà Việt Nam tham gia hoặc côngnhận thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Điều 280. Tội tuyển mộ lính đánh thuê, tội làm lính đánhthuê.

1- Người nào tuyển mộ, huấn luyệnhoặc sử dụng lính đánh thuê nhằm chống lại một nước xã hội chủ nghĩa anh em,một nước bạn của Việt Nam hoặc một phong trào giải phóng dân tộc, thì bị phạttù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2- Người nào làm lính đánh thuêthì bị phạt tù năm năm đến mười lăm năm.

Bộ luật này đã được Quốc hội nướcCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VII, kỳ họp thứ 9, nhất trí thông quangày 27 tháng 6 năm 1985 tại Hà Nội.