Căn cứ vào Điều 133 Bộ luật Lao động năm 2019, chương trình an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện như sau:

Một là, Chính phủ quyết định Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

Hai là, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định Chương trình an toàn, vệ sinh lao động của địa phương và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Như vậy, việc quy định nêu trên nhằm bảo đảm việc an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động, sản xuất, kinh doanh; hạn chế tối đa việc xảy ra tai nạn lao động.