Căn cứ vào Điều 197 Bộ luật Lao động năm 2019, giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động được quy định như sau:

* Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp trong trường hợp hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 Bộ luật Lao động năm 2019 mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành.

* Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định nêu trên, Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp.

* Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập, căn cứ vào quy định của pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác, Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.

* Khi các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động theo quy định này thì tổ chức đại diện người lao động không được tiến hành đình công trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh chấp.

Khi hết thời hạn theo quy định pháp luật mà Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn quy định pháp luật mà Ban trọng tài không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì tổ chức đại diện ngườilao động là bên tranh chấp có quyền tiến hành thủ tục quy định tại các điều 200, 201 và 202 Bộ luật Lao động năm 2019 để đình công.

Như vậy, với quy định rõ ràng, chi tiết như trên sẽ bảo đảm việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng; trường hợp không được giải quyết tranh chấp hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì tổ chức đại diện người lao động là bên tranh chấp có quyền tiến hành thủ tục theo quy định để đình công nhằm bảo đảm được quyền lợi chính đáng cho người lao động.