Căn cứ vào Điều 66 Bộ luật Lao động năm 2019, thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện, hợp tác, thiện chí, bình đẳng, công khai và minh bạch.

Như vậy, chỉ khi nào các bên trên tinh thần tự nguyện (không bị ép buộc), hợp tác, thiện chí, chân thành, bình đẳng, công khai và minh bạch thì mới có thể tiến tới việc thương lượng tập thể đạt kết quả tốt.

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định các nguyên tắc cần phải tuân theo khi tiến hành thương lượng tập thể là nền tảng để các bên thuận lợi trong việc thương lượng tập thể, từ đó đạt được mục đích xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.