Căn cứ vào Điều 214 Bộ luật Lao động năm 2019, nội dung thanh tra lao động, bao gồm:

Một là, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động.

Hai là, điều tra tai nạn lao động và vi phạm an toàn, vệ sinh lao động.

Ba là, tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, an toàn, vệ sinh lao động.

Bốn là, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật.

Năm là, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về lao động.

Như vậy, Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động được thực hiện thường xuyên và có thể đột xuất

theo yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ này không chỉ là phát hiện vi phạm để xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về lao động, mà quan trọng hơn là giáo dục, nâng cao kiêh thức pháp luật về lao động, ý thức chấp hành pháp luật về lao động của người sử dụng lao động, người lao động, cá nhân và tổ chức có liên quan; hướng dẫn người sử dụng lao động, người lao động, cá nhân và tổ chức có liên quan kịp thời điều chỉnh hành vi của mình để bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về lao động; phát hiện và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền rà soát, điều chỉnh chính sách, pháp luật khi cần thiết.

Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động; tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động. Trước tiên, trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho người lao động và những người khác tham gia quá trình lao động sản xuất, hoặc trực tiếp tiếp xúc với nơi làm việc; bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh vì lợi ích của tất cả các bên liên quan. Những vi phạm về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải được phát hiện và xử lý kịp thời, các vụ tai nạn lao động cần phải được điều tra và khắc phục hậu quả nhanh chóng. Chính vì lẽ đó, điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động được xác định là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Thanh tra Nhà nước về lao động.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật nhằm giúp vấn đề được giải quyết thỏa đáng, tránh khiếu nại, tố cáo kéo dài gây tốn kém thời gian, tiền bạc của các bên.

Xử lý theo thẩm quyền đó là nhiệm vụ của Thanh tra Nhà nước về lao động để bảo đảm sự việc được giải quyết thỏa đáng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về lao động trong trường hợp không thuộc thẩm quyền của mình (ví dụ: chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu phạm tội hình sự).