Căn cứ vào khoản 2 Điều 61 Bộ luật Lao động năm 2019, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động là việc người sử dụng lao động tuyển người vào để hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại nơi làm việc, về thời hạn tập nghề luật quy định không được quá 03 tháng.

Như vậy, so với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 61), thì Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung quy định về thời hạn tập nghề không được quá 03 tháng.

Với quy định này sẽ tránh trường hợp người sử dụng lao động yêu cầu người lao động làm việc như chính thức nhưng lại đứng trên danh nghĩa tập nghề, không thựchiện giao kết hợp đồng lao động, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.