Bộ luật hình sự năm 1985 số 17-LCT/HĐNN7

Ngày 27 tháng 6 năm 1985, Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Bộ luật hình sự năm 1985. Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ...

Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bộ Luật Hình sự năm 2017 sửa đổi một số điều của Luật hình sự năm 2015. Đây là những sửa đổi có ý ...

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 mới nhất đang áp dụng năm 2022

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 là một trong những văn bản pháp lý quan trong nhất trong lĩnh vực hình sự, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...

Bộ luật hình sự năm 2015, Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017

Bộ luật hình sự năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015 thay thế Bộ ...

Bộ luật lao động năm 2019 số 45/2019/QH14 mới nhất

Bộ luật lao động năm 2019 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019. Hiện đang có ...

Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015

Ngày 25 tháng 11 năm 2015, Bộ luật Hàng hải Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 ...