Ngày 23/04/2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 1370/QĐ-BCĐ ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố gồm:

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lưu trú.

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành.

- Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với điểm tham quan du lịch.

I. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở lưu trú

I.1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1)

Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch:

Đặc điểm Điểm số
- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia chương trình du lịch 0 điểm
- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch trước và trong khi tham gia chương trình du lịch nhưng chưa duy trì giữ liên lạc với khách du lịch ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia chương trình du lịch 05 điểm
- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách du lịch trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia chương trình du lịch 10 điểm

I.2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2)

Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại du lịch do doanh nghiệp tổ chức:

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất mới nhất năm 2020

Đặc điểm Điểm số
- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức 0 điểm
- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức 10 điểm

I.3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3)

Có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng:

Đặc điểm Điểm số
- Doanh nghiệp không cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng 0 điểm
- Doanh nghiệp có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở sử dụng 10 điểm

I.4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4)

Thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế:

Đặc điểm Điểm số
- Đơn vị không thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế 0 điểm
- Đơn vị có thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc tại trụ sở, khu vực làm việc theo đúng quy định của ngành y tế 10 điểm

I.5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5)

Người lao động, nhân viên và khách du lịch có đeo khẩu trang:

Đặc điểm Điểm số
- Có trường hợp người lao động, nhân viên và khách du lịch không đeo khẩu trang theo quy định 0 điểm
- 100% người lao động, nhân viên và khách du lịch đều đeo khẩu trang theo quy định 10 điểm

I.6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6)

Người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách du lịch được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình du lịch:

Đặc điểm Điểm số
- Có người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách du lịch không được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình du lịch 0 điểm
- 100% người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách du lịch được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay tham gia chương trình du lịch 10 điểm

I.7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7)

Doanh nghiệp có tìm hiểu, nắm rõ thông tin của nơi đến trong chương trình du lịch và khuyến cáo du khách các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền:

>> Xem thêm:  Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như thế nào?

Đặc điểm Điểm số
- Doanh nghiệp không có tìm hiểu, nắm rõ thông tin của nơi đến trong chương trình du lịch và khuyến cáo du khách các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền 0 điểm
- Doanh nghiệp có tìm hiểu, nắm rõ thông tin của nơi đến trong chương trình du lịch và khuyến cáo du khách các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thm quyền 10 điểm

I.8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8)

Đơn vị có thực hiện truyền thông cho người lao động, khách du lịch về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền:

Đặc điểm Điểm số
- Doanh nghiệp không có tìm hiểu, nắm rõ thông tin của nơi đến trong chương trình du lịch và khuyến cáo du khách các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền 0 điểm
- Doanh nghiệp có tìm hiểu, nắm rõ thông tin của nơi đến trong chương trình du lịch và khuyến cáo du khách các biện pháp bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và cơ quan chức năng có thẩm quyền 10 điểm

I.9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9)

Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn giao tiếp và làm việc:

Đặc điểm Điểm số
- Dưới 2 m 0 điểm
- Từ 2 m trở lên 10 điểm

I.10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10)

Số lượng khách trong mỗi chương trình du lịch do doanh nghiệp tổ chức:

Đặc điểm Điểm số
- Từ 200 người trở lên 01 điểm
- Từ 100 đến dưới 200 người 03 điểm
- Từ 50 đến dưới 100 người 05 điểm
- Từ 20 đến dưới 50 người 07 điểm
- Từ 1 đến dưới 20 người 10 điểm

Ghi chú: Việc đánh giá tiêu chí an toàn (gọi tắt là TCAT) được thực hiện như sau:

- TCAT = (TP1 + TP2 + ... + TP10)/100.

- Trường hp TCAT có kết quả:

>> Xem thêm:  Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

+ TCAT = 100%: An toàn (Được hoạt động và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn);

+ TCAT = 80% đến dưới 100%: Mức độ an toàn tương đối (có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phn nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiêu chí an toàn sau 7 ngày);

+ TCAT = 50% đến dưới 80%: Mức độ an toàn thấp (phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động).

+ TCAT = Dưới 50%: Không an toàn (không được hoạt động)./.

II. Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành

II.1. Tiêu chí thành phần 1 (TP1)

Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú:

Đặc điểm Điểm số
- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch 0 điểm
- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú trước và trong khi lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch nhưng chưa duy trì giữ liên lạc với khách lưu trú ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch 05 điểm
- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp để nắm thông tin sức khỏe, tình trạng khai báo y tế (theo quy định) của khách lưu trú trước, trong và ít nhất trong vòng 14 ngày sau khi tham gia lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch 10 điểm

II.2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2)

Có biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại du lịch do doanh nghiệp tchức:

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT và quyền lợi của người có thẻ BHYT trong dịch Covid-19

Đặc điểm Điểm số
- Doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức 0 điểm
- Doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp nắm thông tin sức khỏe, theo dõi sức khỏe và tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của người lao động làm việc tại doanh nghiệp và người lao động tham gia phục vụ trong các loại hình dịch vụ do doanh nghiệp tổ chức 10 điểm

II.3. Tiêu chí thành phần 3 (TP3)

Có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khun hoặc btrí thuận tiện chrửa tay bng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc và cung cấp dịch vụ (trụ sở làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo đúng quy định của ngành y tế:

Đặc điểm Điểm số
- Doanh nghiệp không cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế và không có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; không thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc và cung cấp dịch vụ (trụ sở làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo đúng quy định của ngành y tế 0 điểm
- Doanh nghiệp có cung cấp các sản phẩm vệ sinh khử khuẩn hoặc bố trí thuận tiện chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng tại các khu vực/trụ sở, khu vực làm việc/điểm cung cấp dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế và có biện pháp giám sát, nhắc nhở người sử dụng; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc tại các khu vực làm việc và cung cấp dịch vụ (trụ sở làm việc, các khu vực trong cơ sở dịch vụ,...) theo đúng quy định của ngành y tế 10 điểm

II.4. Tiêu chí thành phần 4 (TP4)

Người lao động, nhân viên và khách lưu trú có đeo khẩu trang:

Đặc điểm Điểm số
- Người lao động, nhân viên và khách lưu trú không đeo khẩu trang theo quy định 0 điểm
- 100% người lao động, nhân viên và khách lưu trú đều đeo khẩu trang theo quy định 10 điểm

II.5. Tiêu chí thành phần 5 (TP5)

Số người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ trong cơ sở lưu trú được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị hay sử dụng dịch vụ:

Đặc điểm Điểm số
- Người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ không được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị làm việc hay sử dụng dịch vụ 0 điểm
- 100% người lao động, khách đến liên hệ công việc, khách lưu trú, khách sử dụng các dịch vụ được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào đơn vị làm việc hay sử dụng dịch vụ 10 điểm

II.6. Tiêu chí thành phần 6 (TP6)

Đơn vị có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thm quyền:

Đặc điểm Điểm số
- Đơn vị không thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền 0 điểm
- Đơn vị có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho người lao động, khách lưu trú theo hướng dẫn của ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền 10 điểm

II.7. Tiêu chí thành phần 7 (TP7)

Đảm bảo giữ khoảng cách an toàn trong tiếp xúc:

>> Xem thêm:  Hiểu đúng về Chỉ thị số 16/CT-TTg và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, công chứng trong dịch Covid-19

Đặc điểm Điểm số
- Dưới 2 m 0 điểm
- Từ 2 m trở lên 10 điểm

II.8. Tiêu chí thành phần 8 (TP8)

Phòng ở cho khách lưu trú:

Đặc điểm Điểm số
- Bố trí từ 02 người trở lên/phòng và không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bên dưới 0 điểm
- Bố trí 02 người/phòng (nếu là người thân) 05 điểm
- Bố trí 01 người/phòng; mở cửa sổ phòng lưu trú (nếu có) hoặc dùng điều hòa nhiệt độ từ 27 độ trở lên 10 điểm

II.9. Tiêu chí thành phần 9 (TP9)

Tổ chức ăn uống cho khách lưu trú:

Đặc điểm Điểm số
- Có tổ chức buffet; hoặc bố trí khu vực ăn uống không đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định (từ 2 m trở lên) 0 điểm
- Không tchức buffet; tchức phục vụ ăn ung tại phòng hoặc btrí khu vực ăn uống đảm bảo khoảng cách tiếp xúc theo quy định (từ 2 m trở lên) 10 điểm

II.10. Tiêu chí thành phần 10 (TP10)

Bố trí khu vực dự phòng làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng:

Đặc điểm Điểm số
- Không bố trí từ 02 phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; không trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng 0 điểm
- Có bố trí từ 01 phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (2 bộ trở lên) cho nhân viên để sử dụng 05 điểm
- Có bố trí từ 02 phòng trở lên tại cơ sở lưu trú du lịch làm điểm cách ly khách khi cần thiết; có trang bị một số đồ bảo hộ cá nhân dự phòng (tối thiểu 03 bộ) cho nhân viên để sử dụng 10 điểm

Ghi chú: Việc đánh giá tiêu chí an toàn (gọi tắt là TCAT) được thực hiện như sau:

- TCAT = (TP1 + TP2 + ... + TP10)/100.

- Trường hp TCAT có kết quả:

+ TCAT = 100%: An toàn (Được hoạt động và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn);

+ TCAT = 80% đến dưới 100%: Mức độ an toàn tương đối (có thể hoạt động với điều kiện không có chỉ số thành phần nào dưới 5 điểm và sẽ được kiểm tra khả năng hoàn thiện mức độ đáp ứng các tiêu chí an toàn sau 7 ngày);

+ TCAT = 50% đến dưới 80%: Mức độ an toàn thấp (phải có giải pháp điều chỉnh để đảm bảo mức độ an toàn mới được hoạt động).

+ TCAT = dưới 50%: Không an toàn (không được hoạt động)./.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, gọi: 1900.6162

>> Xem thêm:  Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó dịch bệnh Covid-19 mới nhất

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19