>> Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:  0986.386.648

2. Buộc xin lỗi, cải chính công khai;

3. Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;

4. Buộc bồi thường thiệt hại;

5. Buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

>> Click tải Luật sở hữu trí tuệ năm 2005

Trân trọng./.
PHÒNG LUẬT SƯ SỞ HỮU TRÍ TUỆ