1. MẪU BIÊN BẢN TIẾP NHẬN NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

 

Mẫu số: 09     

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

>> Xem thêm:  Các biểu mẫu về điều tra hình sự (phần 2)

 

Hồi….....…giờ….......…. ngày …........... tháng …..... năm …......…… tại .... ..................... 

............................................................................................................................................ 

Chúng tôi gồm:                    

1......................................................................................................................................... 

2. .................... .................................................................................................................. 

3. ............ .......................................................................................................................... 

thuộc Cơ quan.................................................................................................................... 

Căn cứ các điều 133, 144, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của ông/bà:

Họ tên: ......................................................................................................... Giới tính:.......                

>> Xem thêm:  Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung

Tên gọi khác: ...................................................................................................................... 

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại.....................................................         

Quốc tịch: ...................................; Dân tộc: ..............................; Tôn giáo:..........................             

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...........................................................................................          

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .................................................           

Nơi cư trú: ............................................................................................................................               

..............................................................................................................................................                              ..............................................................................................................................................             

Nội dung tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

...... ........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

Cùng với việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, ông/bà………......................…

……………………............................……. nộp kèm theo đồ vật, tài liệu (nếu có) gồm:

............................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................

Chúng tôi tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm kết thúc hồi …. giờ ….. ngày …..tháng ….. năm...........

Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, hai bản đưa vào hồ sơ vụ việc.

 

NGƯỜI TỐ GIÁC, BÁO TIN VỀ TỘI PHẠM

NGƯỜI TIẾP NHẬN TIN

 

2. MẪU thông báo Về việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm 

Mẫu số: 10     

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA 

ngày 14/12/2017 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....................................

 

............, ngày ............. tháng ............. năm....................

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận (1)..................................... 

 

Kính gửi: (2) .............................................................................................. 

                                   

Ngày ......... tháng ........... năm ................, Cơ quan ................................. 

............................................đã tiếp nhận(1)......................................của(3):

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

Nội dung(1) ................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

.......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

Căn cứ các điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan............. 

...................................................................................................................... 

đang tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung trên.

Nơi nhận:

- VKS .............................................

- Hồ sơ 02 bản.

............................................................................

 

 

 

(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2) Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền;

(3) Nếu là tố giác, tin báo về tội phạm của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú. Nếu là kiến nghị khởi tố hoặc tin báo về tội phạm của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng thì ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin về tội phạm.    

 

3. Mẫu Phiếu chuyển tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố

 

................................................

.................................................

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........................

 

............., ngày ........... tháng ........... năm...................

 

PHIẾU CHUYỂN 

Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố

 

Kính gửi : ................................................................................................

Ngày ............ tháng ............ năm ...................... Cơ quan ..................... 

đã tiếp nhận(1)...............đề ngày.......... tháng ........ năm .............. của(2):

................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

Tóm tắt nội dung(1)..................................................................................... 

..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

Xét thấy (1) ........................................... không thuộc thẩm quyền giải quyết;

Căn cứ Điều (3)......................, Điều 145 và Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan ....................................................................................................... 

chuyển(1) ................................................, kèm theo tài liệu có liên quan nêu trên cho Cơ quan ......................... giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị thông báo cho ............................................ biết kết quả.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VKS .......................................................

- ...................................................................

- Hồ sơ 02 bản.  

..............................................................

 

 

 

 

 

(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2) Nếu là tố giác, tin báo về tội phạm của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú. Nếu là kiến nghị khởi tố hoặc tin báo của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng thì ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng cung cấp nguồn tin về tội phạm;  

(3) Ghi rõ: Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS.

 

4. MẪU ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN KIỂM TRA, XÁC MINH NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

...............................................

..............................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........................

 

..........., ngày ........... tháng ........... năm...................

 

 ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

THỜI HẠN KIỂM TRA, XÁC MINH NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

 

Kính gửi: ............................................................................................ 

Ngày ...........tháng ........... năm ..................... Cơ quan ................... 

.......................................................................................................... 

tiếp nhận, giải quyết (1)............................................................. của(2):

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

........................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

........................................................................................................ 

Nội dung (1) ................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

........................................................................................................... 

Do tính chất phức tạp của vụ việc (3):............................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................. 

............................................................................................................... 

 

 

(2) Nếu là tố giác, tin báo về tội phạm của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú. Nếu là kiến nghị khởi tố hoặc tin báo về tội phạm của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng thì ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin về tội phạm;     

(3) Ghi rõ tính chất phức tạp của vụ việc cần gia hạn kiểm tra, xác minh.

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

Xét cần thiết cho việc kiểm tra, xác minh;

Căn cứ Điều 36/Điều 39/Điều 40 và khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan    

Đề nghị Viện kiểm sát ............................................................................. 

Gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh (1) ................................................... 

kể từ ngày ......... tháng ........ năm ................  đến ngày..........tháng ........ năm................. đối với vụ việc trên.

Nơi nhận:

- Như trên; 

- Hồ sơ 02 bản.  

........................................