Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự

Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được quy định cụ thể tại Điều 144 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định cụ thể như sau:
"Điều 144.Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

2. Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.

3. Kiến nghị khởi tố là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

4. Tố giác, tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc bằng văn bản.

5. Người nào cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật.

Điều 145. Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm:

a) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

b) Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

3. Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

a) Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình;

b) Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình;

c) Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà Viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục.

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Điều 146. Thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Khi cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 145 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 phải lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận; có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc tiếp nhận.

Trường hợp tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gửi qua dịch vụ bưu chính, điện thoại hoặc qua phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ tiếp nhận.

2. Trường hợp phát hiện tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố kèm theo tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Viện kiểm sát có trách nhiệm chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố kèm theo tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 145 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày Viện kiểm sát có yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đó phải chuyển hồ sơ có liên quan cho Viện kiểm sát để xem xét, giải quyết.

3. Công an phường, thị trấn, Đồn Công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

4. Các cơ quan, tổ chức khác sau khi nhận được tố giác, tin báo về tội phạm thì chuyển ngay cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trường hợp khẩn cấp thì có thể báo tin trực tiếp qua điện thoại hoặc hình thức khác cho Cơ quan điều tra nhưng sau đó phải thể hiện bằng văn bản.

5. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đó cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền.

Điều 147. Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:

a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

b) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

c) Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

2. Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.

Chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh.

3. Khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền có quyền tiến hành các hoạt động:

a) Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin;

b) Khám nghiệm hiện trường;

c) Khám nghiệm tử thi;

d) Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản.

4. Trình tự, thủ tục, thời hạn Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được thực hiện theo quy định tại Điều này.

Điều 148. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Hết thời hạn quy định tại Điều 147 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố khi thuộc một trong các trường hợp:

a) Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả;

b) Đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả.

2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi quyết định tạm đình chỉ kèm theo tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát và gửi quyết định tạm đình chỉ đó cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp quyết định tạm đình chỉ không có căn cứ thì Viện kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ để tiếp tục giải quyết. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, Viện kiểm sát phải gửi quyết định đó cho Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tiếp không quá 01 tháng kể từ ngày Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhận được quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ.

3. Trường hợp tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì việc giám định, định giá tài sản hoặc tương trợ tư pháp vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả.

Điều 149. Phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Khi lý do tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không còn, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tiếp không quá 01 tháng kể từ ngày ra quyết định phục hồi.

2. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi quyết định phục hồi cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1. Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết. Tranh chấp thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện kiểm sát có thẩm quyền giải quyết.

2. Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa các Cơ quan điều tra cấp tỉnh, giữa các Cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu do Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương giải quyết. Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa các Cơ quan điều tra cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau, giữa các Cơ quan điều tra quân sự khu vực thuộc các quân khu khác nhau do Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu nơi đầu tiên tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giải quyết.

3. Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa các Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giải quyết."

1. Mẫu biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

Mẫu này ban hành theo thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 (Mẫu số: 09)

>> Tải ngay: Mẫu biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Hồi….....…giờ….......…. ngày ... tháng ... năm ... tại ...

.......................................................................................

>> Xem thêm:  Các loại thực nghiệm điều tra ? Mục đích của thực nghiệm điều tra ?

Chúng tôi gồm:

1.....................................................................................

2. .................... ..............................................................

3. ............ .......................................................................

thuộc Cơ quan................................................................

Căn cứ các điều 133, 144, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của ông/bà:

Họ tên: ...................................................... Giới tính:.......

Tên gọi khác: ..................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm .................. tại ...

Quốc tịch: ..................; Dân tộc: .............; Tôn giáo:........

>> Xem thêm:  Thực nghiệm điều tra là gì ? Quy định mới về thực nghiệm điều tra

Nghề nghiệp:

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.......................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ... Nơi cấp: .............

Nơi cư trú: .......................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Nội dung tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố:

...........................................................................................

............................................................................................

...........................................................................................

>> Xem thêm:  Khám xét là gì ? Quy định pháp luật về khám xét người, khám xét chỗ ở ?

Cùng với việc tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, ông/bà ...

... nộp kèm theo đồ vật, tài liệu (nếu có) gồm:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Chúng tôi tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm kết thúc hồi …. giờ ….. ngày …..tháng ….. năm...........

Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố, hai bản đưa vào hồ sơ vụ việc.

NGƯỜI TỐ GIÁC, BÁO TIN VỀ TỘI PHẠM

NGƯỜI TIẾP NHẬN TIN

2. Mẫu thông báo về việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm:

>> Xem thêm:  Chiến thuật hỏi cung bị can là gì ? Các bước tiến hành việc hỏi cung bị can

>> Tải ngay: Mẫu thông báo về việc tiếp nhận thông tin tội phạm

Mẫu số: 10

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....................................

............, ngày ............. tháng ............. năm....................

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận (1) ...

Kính gửi: (2) ..............................................................................................

Ngày ......... tháng ........... năm ................, Cơ quan .................................

............................................đã tiếp nhận(1)......................................của(3):

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

>> Xem thêm:  Hỏi cung bị can là gì ? Phân tích quy định pháp luật về hỏi cung bị can ?

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Nội dung(1) ...................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.......................................................................................................................

>> Xem thêm:  Phòng ngừa nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm như thế nào ?

......................................................................................................................

Căn cứ các điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan.............

......................................................................................................................

đang tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung trên.

Nơi nhận:

- VKS .............................................

- Hồ sơ 02 bản.

............................................................................

(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2) Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền;

(3) Nếu là tố giác, tin báo về tội phạm của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú. Nếu là kiến nghị khởi tố hoặc tin báo về tội phạm của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng thì ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin về tội phạm.

3. Mẫu phiếu chuyển tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố

>> Tải ngay: Mẫu phiếu chuyển tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố

>> Xem thêm:  Tình hình tội phạm là gì ? Đặc điểm, ý nghĩa khi nghiên cứu tình hình tội phạm

...............

....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...

..., ngày ... tháng ... năm ...

PHIẾU CHUYỂN

Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố

Kính gửi : ................................................................................................

Ngày ............ tháng ............ năm ...................... Cơ quan .....................

đã tiếp nhận(1)...............đề ngày.......... tháng ........ năm .............. của(2):

...................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tội phạm học là gì ? Đối tượng nghiên cứu, đặc điểm cơ bản của tội phạm học

...................................................................................................................

Tóm tắt nội dung(1).....................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

Xét thấy (1) ........................................... không thuộc thẩm quyền giải quyết;

Căn cứ Điều (3)......................, Điều 145 và Điều 146 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan .......................................................................................................

>> Xem thêm:  Tìm hiểu về các học thuyết sinh học về tội phạm học ?

chuyển(1) ..., kèm theo tài liệu có liên quan nêu trên cho Cơ quan ... giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị thông báo cho ...biết kết quả.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VKS .......................................................

- ...................................................................

- Hồ sơ 02 bản.

..............................................................

(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2) Nếu là tố giác, tin báo về tội phạm của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú. Nếu là kiến nghị khởi tố hoặc tin báo của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng thì ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng cung cấp nguồn tin về tội phạm;

(3) Ghi rõ: Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS.

4. Mẫu đề nghị gia hạn thời hạn điều tra, xác minh nguồn tin tội phạm

...............................................

..............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........................

..........., ngày ........... tháng ........... năm...................

ĐỀ NGHỊ GIA HẠN

THỜI HẠN KIỂM TRA, XÁC MINH NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Kính gửi: ............................................................................................

Ngày ...........tháng ........... năm ..................... Cơ quan ...................

..........................................................................................................

>> Xem thêm:  Nội dung nghiên cứu của tội phạm học là gì ? Nhiệm vụ của tội phạm học là gì ?

tiếp nhận, giải quyết (1)............................................................. của(2):

............................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

........................................................................................................

Nội dung (1) ...................................................................................

............................................................................................................

>> Xem thêm:  Tội phạm chiến tranh là gì ? Các phương pháp, phương tiện chiến tranh bị cấm

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

Do tính chất phức tạp của vụ việc (3):...............................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

>> Xem thêm:  Thời hạn giải quyết đơn tố giác tại cơ quan điều tra ? Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự ?

............................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................

...............................................................................................................

(2) Nếu là tố giác, tin báo về tội phạm của cá nhân thì ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu, nghề nghiệp, nơi làm việc, nơi cư trú. Nếu là kiến nghị khởi tố hoặc tin báo về tội phạm của cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng thì ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, phương tiện thông tin đại chúng cung cấp thông tin về tội phạm;

(3) Ghi rõ tính chất phức tạp của vụ việc cần gia hạn kiểm tra, xác minh.

...................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

>> Xem thêm:  Những trường hợp nào phải chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát giải quyết ?

.................................................................................................................

Xét cần thiết cho việc kiểm tra, xác minh;

Căn cứ Điều 36/Điều 39/Điều 40 và khoản 2 Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan

Đề nghị Viện kiểm sát .............................................................................

Gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh (1) ...................................................

kể từ ngày ......... tháng ........ năm ................ đến ngày..........tháng ........ năm................. đối với vụ việc trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản.

........................................

5. Mẫu quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

..............................................................................

..............................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

______________

Số:...............................

..........................................., ngày ...........tháng ...........năm................

QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC GIẢI QUYẾT

NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Tôi:

Chức vụ:.

Sau khi tiến hànhgiải quyết(1).................................................................................................................. thấy(2)

Căn cứĐiều(3)................. vàđiểm........... khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạmđình chỉ việc giải quyết (1) .........................................................................................................................vềviệc:

xảy ra tại: .

Nơi nhận:

- VKS...................................................

- .............................................................

- .............................................................

- Hồ sơ 02 bản.

...............................................................................................................

(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2)Ghi rõ lý do tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(3) Căn cứ thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm quy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS.

6. Mẫu quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

Mẫu số: 14

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

..............................................................................

..............................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........................

..............., ngày ...........tháng .......năm........

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI VIỆC GIẢI QUYẾT

NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Tôi:

Chức vụ:

Căn cứ(1)

Căn cứĐiều (2) ................... vàĐiều 149 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạmsố:..................................................ngày...........tháng ............ năm............................của

vềviệc:

xảy ra tại

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát

Nơi nhận:

- VKS.............................................

- (3) ..................................................

- ........................................................

- Hồ sơ 02 bản.

...............................................................................................................

(1) Ghi rõ lý do phục hồi việc giải quyết tố giác,tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố;

(2)Ghi rõ: Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS theo thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm;

(3) Người tố giác, báo tin về tội phạm hoặccơ quan kiến nghị khởi tố.

>> Xem thêm:  Đối tượng tác động của tội phạm ? Phân biệt với khách thể của tội phạm ?

7. Mẫu thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm

..............................................................................

..............................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........................

.................., ngày .........tháng .........năm.......

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Cơquan

nhậnđược(1)....................................................................................................................của(2):

Nội dung(1).........................................................................................................................:

...........................................................................................................................................................................................

Cơ quan

đã tiến hành kiểm tra, xác minh(1)........................................................................................................................nêu trên.

Căn cứ cácđiều56, 145,146 và147 Bộ luật Tố tụng hình sự,

THÔNG BÁO:

Kết quả giải quyết(1).............................................................................................................trên như sau:

....................................................

Thông báo này được gửi đếnViện kiểm sát........................................................................................................ và(2)………….................................................................................................................................................................................................biết.

Nơi nhận:

- VKS................................

- ...........................................

- ...........................................

- ...........................................

- Hồ sơ 02 bản.

...............................................................................................................

(1) Ghi rõ: Tố giác, tin báo về tội phạm hoặckiến nghị khởi tố;

(2) Tên cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác,báo tin về tội phạm hoặckiến nghị khởi tố; người bị tố giác, kiến nghị khởi tố.

>> Xem thêm:  Chủ thể của tội phạm là gì ? Chủ thể của tội phạm phải có những điều kiện nào ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự quy định ở đâu?

Trả lời:

Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. Theo đó, Thông tư gồm 5 điều áp dụng đối với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động điều tra hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

Câu hỏi: Thời gian giải quyết đơn tố giác tội phạm?

Trả lời:

Tại điều 147 Bộ luật TTHS 2015 quy định về thời hạn và thủ tục giải quyết đơn tố giác tội phạm như sau:

Điều 147. Thời hạn, thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định:

a) Quyết định khởi tố vụ án hình sự;

b) Quyết định không khởi tố vụ án hình sự;

c) Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 02 tháng.

Câu hỏi: Các bước tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố?

Trả lời:

Bước 1: Xác định cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Bước 2: Lựa chọn hình thức và tiến hành tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Bước 3: Theo dõi kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.