1. Mẫu biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp

(Mẫu số: 21 Ban hành theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

GIỮ NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Hồi ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... năm ............ tại...................

............................................................................................................

Tôi: .........................................................Chức vụ: ............................

thuộc Cơ quan....................................................................................

>> Xem thêm:  Phòng ngừa nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm như thế nào ?

được phân công chủ trì thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, cùng với:

Ông/bà:...............................................................................................

...........................................................................................................

Ông/bà:..............................................................................................

...............................................................đại diện chính quyền/cơ quan/tổ chức chứng kiến.

Ông/bà:.............................................................................................

...........................................................................là người chứng kiến.

Thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp số: ... ngày ... tháng ... năm ... của Cơ quan(1) ... đối với:

Họ tên: ......................................................... Giới tính: ....................

Tên gọi khác: ...................................................................................

>> Xem thêm:  Tình hình tội phạm là gì ? Đặc điểm, ý nghĩa khi nghiên cứu tình hình tội phạm

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại..................

Quốc tịch: ..........................; Dân tộc: ..........................; Tôn giáo:..

Nghề nghiệp: ..................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ...................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ............. Nơi cấp: ...................

Nơi cư trú: ........................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Sau khi xác định đúng là người có tên trong Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp trên, chúng tôi đã đọc Lệnh, giải thích Lệnh, quyền và nghĩa vụ của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp theo quy định tại Điều 58 Bộ luật Tố tụng hình sự cho mọi người cùng nghe và tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Chúng tôi đã phát hiện và tạm giữ những đồ vật, tài liệu sau (nếu có)(2): ...........

>> Xem thêm:  Tội phạm học là gì ? Đối tượng nghiên cứu, đặc điểm cơ bản của tội phạm học

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................

2. Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản giữ người trường hợp khẩn cấp

(1) Ghi rõ cơ quan có thẩm quyền giữ người trong trường hợp khẩn cấp theo Điều 110 BLTTHS;

(2) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm của đồ vật và nơi phát hiện; nếu là giấy tờ, tài liệu phải yêu cầu người bị giữ ký tên xác nhận vào từng trang; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản; nếu tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu thì dùng thêm mẫu này; nếu không thu giữ đồ vật, tài liệu gì cũng phải ghi rõ vào biên bản.

...................................................................................................................

....................................................................................................................

>> Xem thêm:  Tìm hiểu về các học thuyết sinh học về tội phạm học ?

....................................................................................................................

...................................................................................................................

Ngoài những đồ vật, tài liệu trên, chúng tôi không thu giữ đồ vật, tài liệu nào khác.

Thái độ chấp hành của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp:

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Tình trạng sức khỏe người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp(3): .............

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Ý kiến của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp:

....................................................................................................................

...................................................................................................................

(3) Ghi rõ tình trạng sức khỏe bình thường hoặc có thương tích, bệnh lý.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Việc thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp kết thúc vào hồi ...... giờ ….. ngày ........ tháng ........ năm .............. và tiến hành áp giải người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp về: ...

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành ba bản, một bản gửi cho Viện kiểm sát ..., hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI BỊ GIỮ NGƯỜI CHỦ TRÌ THI HÀNH LỆNH

NGƯỜI CHỨNG KIẾN ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

(Hoặc đại diện cơ quan/tổ chức)

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Nếu có)

3. Mẫu biên bản bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp

Mẫu số: 22

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

BẮT NGƯỜI BỊ GIỮ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Hồi ....... giờ .......... ngày ....... tháng ...... năm ............ tại................

...........................................................................................................

Tôi: ..............................................................................Chức vụ: ........

thuộc Cơ quan. ..................................................................................

được phân công chủ trì thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, cùng với:

Ông/bà...............................................................................................

...........................................................................................................

..........................................................................................................

Ông/bà ..............................................................................................

.................................................................................................là người chứng kiến.

Thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp số: ... ngày ... tháng ... năm ... của Cơ quan

............................................................................................................

đã được Viện kiểm sát ........................................................................

phê chuẩn theo Quyết định số:...................... ngày .......... tháng.......... năm........... đối với:

Họ tên: .............................................. Giới tính: .........................

Tên gọi khác: ..............................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...............

Quốc tịch: .........................; Dân tộc: ........................; Tôn giáo:..

Nghề nghiệp: ...............................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..........

Nơi cư trú: ......................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

Sau khi xác định đúng là người có tên trong Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp trên, chúng tôi đã đọc, giải thích Lệnh, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt cho mọi người cùng nghe.

Những việc đã làm, tình hình diễn biến trong khi thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Chúng tôi đã phát hiện và tạm giữ những đồ vật, tài liệu sau (nếu có): ..........

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Thái độ chấp hành của người bị bắt: ................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Tình trạng sức khỏe người bị bắt: ....................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Ý kiến của người bị bắt: ....................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

...........................................................................................................

Việc bản thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp kết thúc vào hồi ........ giờ ................. ngày ........ tháng ........ năm ................ Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành ba bản, một bản gửi cho Viện kiểm sát.........

..........................................................., hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI BỊ BẮT

NGƯỜI CHỦ TRÌ THI HÀNH LỆNH

NGƯỜI CHỨNG KIẾ

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Nếu có)

...................................................................

4. Mẫu biên bản bắt bị can để tạm giam

Mẫu số: 25

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BẮT BỊ CAN ĐỂ TẠM GIAM

Hồi ........... giờ ............... ngày ........... tháng ... năm ... tại ...

.................................................................................................

Tôi: .........................................................................................

thuộc Cơ quan........................................................................

................................................................................................

chủ trì thi hành Lệnh/Quyết định bắt bị can để tạm giam, cùng với ông/bà ...

................................................................................................

Ông/bà .....................................................................................

... đại diện chính quyền/cơ quan/tổ chức chứng kiến.

Ông/bà .....................................................................................

... là người chứng kiến.

Thi hành Lệnh/Quyết định bắt bị can để tạm giam số: ... ngày ........ tháng ...... năm........ của Cơ quan ... đối với:

Họ tên: ..................................................................Giới tính: .....

Tên gọi khác: ............................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm .................... tại:.............

Quốc tịch: ................; Dân tộc: ...........................; Tôn giáo:

Nghề nghiệp:................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ........

Nơi cư trú: ...................................................................................

Sau khi xác định đúng là người có tên trong Lệnh/Quyết định bắt bị can để tạm giam trên đây, chúng tôi đã đọc, giải thích Lệnh/Quyết định bắt bị can để tạm giam, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt cho mọi người cùng nghe.

Khi tiến hành khám người bị bắt, chúng tôi đã phát hiện và tạm giữ những đồ vật, tài liệu sau (nếu có)(1): .

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

(1) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm của đồ vật và nơi phát hiện; nếu là giấy tờ, tài liệu thì phải yêu cầu người bị bắt ký tên xác nhận vào từng trang; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản; nếu tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu thì dùng thêm mẫu biên bản này; nếu không thu giữ đồ vật, tài liệu gì cũng phải ghi rõ vào biên bản.

Ngoài những đồ vật, tài liệu trên, chúng tôi không thu giữ đồ vật, tài liệu nào khác.

Thái độ chấp hành của người bị bắt:

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Tình trạng sức khỏe của người bị bắt(2):

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Ý kiến của người bị bắt:

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Việc thi hành Lệnh/Quyết định bắt bị can để tạm giam kết thúc vào hồi ......... giờ....

ngày .......... tháng .......... năm.................. Người chủ trì thi hành Lệnh/Quyết định bắt bị can để tạm giam đã tiến hành áp giải người bị bắt về trụ sở Cơ quan ... để phục vụ công tác điều tra.

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản gửi cho Viện kiểm sát ..., hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI BỊ BẮT NGƯỜI CHỦ TRÌ THI HÀNH LỆNH

NGƯỜI CHỨNG KIẾN ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

(Hoặc đại diện cơ quan/tổ chức)

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Nếu có)

(2) Sức khỏe bình thường hoặc bị thương tích, bệnh lý.

5. Mẫu biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm

Mẫu số: 37

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN VỀ VIỆC ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

Hồi ........... giờ ........... ngày ........... tháng ... năm .... tại ...

..............................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ............................................................Điều tra viên

thuộc Cơ quan.........................................................................

Ông/bà: ....................................................................................

.................................................................................................

(1)..............................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Thi hành Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm số: ... ngày .... tháng .... năm ... của Cơ quan ...

và Quyết định phê chuẩn số: ... ngày........... tháng ... năm ... của Viện kiểm sát

..............................................................................................

Tiến hành lập biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm cho bị can:

Họ tên: ......................................... Giới tính: .........................

Tên gọi khác: ..........................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:........

Quốc tịch: .................; Dân tộc: ...; Tôn giáo:

Nghề nghiệp:...........................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..............................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ....

Nơi cư trú: ...............................................................................

................................................................................................

Sau khi giải thích quyền và nghĩa vụ của bị can được áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm và nghĩa vụ cam đoan của người thân thích của bị can theo quy định tại Điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự, chúng tôi đã tiến hành nhận số tiền để bảo đảm dưới đây(2):

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

6. Hướng dẫn sử dụng biên bản về việc đặt tiền bảo đảm

(1) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, quan hệ với bị can trong trường hợp người thân thích của bị can nhận đặt tiền để bảo đảm cho bị can;

(2) Ghi rõ số lượng tiền, mệnh giá tiền bằng số và bằng chữ.

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Việc giao nhận tiền để bảo đảm kết thúc vào hồi........ giờ....... ngày.......tháng ........ năm......

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành năm bản, một bản giao cho bị can, một bản giao cho người đặt tiền để bảo đảm, một bản gửi Viện kiểm sát……………………………………………………………………

một bản giao cho cơ quan quản lý tài sản, một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI ĐẶT TIỀN NGƯỜI NHẬN TIỀN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

7. Mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang

Mẫu số: 54

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG

Hồi .......... giờ ...... ngày......... tháng ...... năm .............. tại .................

................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: .......................................................................... Chức vụ .......

...............................................................................................................

Ông/bà:.................................................................................................

...............................................................................................................

Ông/bà:..................................................................................................

..............................................................................................................

Ông/bà:..................................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Căn cứ Điều 111, Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với(1):

Họ tên: ......................................................... Giới tính:........................

Tên gọi khác: ......................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ........... năm ..................... tại:.......................

Quốc tịch: ...................................; Dân tộc: .....................; Tôn giáo:

Nghề nghiệp:........................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.........................................................

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..............

Nơi cư trú: ...........................................................................................

.............................................................................................................

............................................................................................................

1. Tóm tắt nội dung sự việc, hành vi phạm tội quả tang và diễn biến quá trình bắt như sau(2):

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

(1) Trường hợp có nhiều người phạm tội quả tang thì ghi lần lượt nhân thân từng người theo yêu cầu trên, sau đó ghi tóm tắt diễn biến, nội dung sự việc, lời khai của từng người bị bắt và những đồ vật, tài liệu thu giữ; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản.

(2) Nếu vụ việc có hiện trường thì phải bảo vệ hiện trường và tổ chức khám nghiệm hiện trường theo quy định của pháp luật.

..........................................................................................................

........................................................................................................

.......................................................................................................

2. Lời khai của người phạm tội (Chú ý ghi số điện thoại mà họ đã sử dụng trước khi bị bắt quả tang):

.......................................................................................................

.......................................................................................................

>> Xem thêm:  Nội dung nghiên cứu của tội phạm học là gì ? Nhiệm vụ của tội phạm học là gì ?

3. Lời khai của người bị hại (Chú ý ghi số điện thoại để liên hệ khi cần thiết):

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

4. Lời khai của người làm chứng/người chứng kiến (Chú ý ghi số điện thoại để liên hệ khi cần thiết):

.........................................................................................................

.........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

>> Xem thêm:  Tội phạm chiến tranh là gì ? Các phương pháp, phương tiện chiến tranh bị cấm

5. Tài liệu, đồ vật thu giữ, tạm giữ (nếu có):

..........................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

6. Thái độ chấp hành của người bị bắt:

................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

>> Xem thêm:  Dẫn độ tội phạm là gì ? Các nguyên tắc, trình tự thủ tục dẫn độ tội phạm

7. Tình trạng sức khỏe người bị bắt(3):

.................................................................................................................

................................................................................................................

Việc bắt người phạm tội quả tang kết thúc vào hồi .......... giờ ......... ngày ........ tháng ...... năm…....

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI BỊ BẮT

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI BỊ HẠI

(Nếu có)

NGƯỜI LÀM CHỨNG

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(3) Sức khỏe bình thường hoặc có thương tích, bệnh lý.

>> Xem thêm:  Thời hạn giải quyết đơn tố giác tại cơ quan điều tra ? Thẩm quyền điều tra vụ án hình sự ?