1./ MẪU BIÊN BẢN THU GIỮ THƯ TÍN, ĐIỆN TÍN, BƯU KIỆN, BƯU PHẨM  

Mẫu số: 123

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN

THU GIỮ THƯ TÍN, ĐIỆN TÍN, BƯU KIỆN, BƯU PHẨM  

>> Xem thêm:  Các biểu mẫu về điều tra hình sự (phần 2)

 

Hồi ........... giờ..............ngày ...........tháng .......... năm ..................  tại............. 

........................................................................................................................... 

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ...........................................................................................Điều tra viên

thuộc Cơ quan ..................................................................................................... 

Ông/bà: ............................................................................................................... 

............................................................................................................................. 

Ông/bà: ............................................................................................................... 

đại diện cơ quan/tổ chức…............................................................. chứng kiến.

>> Xem thêm:  Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung

Căn cứ Điều 178 và Điều 197 Bộ luật Tố tụng hình sự, thi hành Lệnh thu giữ(1) ..........  

thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm số:...................ngày ......... tháng ........ năm.......... 

của...................................................................................................................... 

tại(2) .................................................................................................................. 

đối với(3)............................................................................................................đề tên:

Người gửi: ........................................................................................................... 

Địa chỉ: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Người nhận: ........................... ........................................................................... 

Địa chỉ: ................................................................................................................ 

............................................................. ............................................................... 

Sau khi xác định(3) ............................................................................................. 

đề tên, địa chỉ nêu trên, chúng tôi đã tiến hành thu giữ gồm(4):

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

(1) Ghi rõ Lệnh thu giữ khẩn cấp hoặc Lệnh thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm;

(2) Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức bưu chính viễn thông;

(3) Ghi rõ: Thư tín, điện tín, bưu kiện hoặc bưu phẩm;

(4) Ghi rõ tên, số lượng, đặc điểm, tình trạng thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm.

.......................... ..................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

Việc thu giữ (3)........................................................... kết thúc hồi ................ giờ...

ngày .........tháng .........năm.............. Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà: ................................. 

là người đại diện(2)...................................., một bản gửi cho Viện kiểm sát ..........................., hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

 

 

2./ MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT, DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

Mẫu số: 124

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT, DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ (1)

 

Hồi ...........giờ ........... ngày  ...........tháng ..........năm ..................  tại................... 

................................................................................................................................ 

Căn cứ Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử như sau:

Người nhận: .......................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

thuộc Cơ quan......................................................................................................... 

Người giao: .............................................................................................................   

(Người tham gia tố tụng, cá nhân hoặc đại diện cho cơ quan/tổ chức): ................ 

................................................................................................................................. 

Nơi cư trú (hoặc địa chỉ cơ quan, tổ chức): ............................................................ 

.................................................................................................................................   

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ............................................................................ 

cấp ngày ...........tháng .......... năm ................... Nơi cấp: ....................................... 

Số điện thoại liên hệ: ................................................................................................ 

Đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử giao nộp bao gồm (2):

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

(1) Mẫu dùng trong trường hợp người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức tự nguyện giao nộp tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử;

(2) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử; nếu là tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản.

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Về những đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử giao nộp, ông/bà .................................. 

trình bày (3) : .............................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

Chúng tôi đã giao nhận và tạm giữ những đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử trên để kiểm tra, đánh giá theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Việc giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử kết thúc hồi ............ giờ ............ ngày........tháng ....... năm....... 

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà................., một bản gửi cho Viện kiểm sát..................... ,

một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI GIAO 

NGƯỜI NHẬN

(3) Ghi rõ nguồn gốc, thời gian, địa điểm và nơi phát hiện từng loại tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử.

 

3./ MẪU QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

................................................... 

................................................... 

 

 

Mẫu số: 125BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: ............................

 

 ...........,ngày .......... tháng .......... năm…...................

QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

 

Tôi: .......................................................................................................................... 

Chức vụ: .................................................................................................................. 

Căn cứ (1) ............................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

Căn cứ Điều(2) ............., Điều 88 và Điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm giữ đồ vật, tài liệu dưới đây:

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

Đồ vật, tài liệu nêu trên của:

Họ tên: ................................................................................... Giới tính:..................                

Tên gọi khác: .......................................................................................................... 

Sinh ngày.............tháng...........năm..................tại: ................................................. 

Quốc tịch:.......................; Dân tộc:.......................; Tôn giáo: .................................  

Nghề nghiệp: ......................................................................................................... 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:............................................................................. 

cấp ngày............tháng...........năm ........................Nơi cấp: ................................... 

Nơi cư trú: .............................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

Những đồ vật, tài liệu nêu trên hiện do.................................................................. 

quản lý tại................................................................................................................ 

Phân công ông/bà: ................................................................................................ 

có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- VKS...........................................................

- ......................................................................

- ...................................................................... 

- Hồ sơ 02 bản.

 

.....................................................................................

 

 

(1) Ghi rõ vụ việc đang xác minh, giải quyết hoặc vụ án hình sự đang điều tra;

(2) Căn cứ vào thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS.

 

Mẫu số: 126

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

 BIÊN BẢN TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU  

 

Hồi ........... giờ ........... ngày ........... tháng .......... năm ..................  tại ............ 

...........................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ............................................................................................... Điều tra viên

thuộc Cơ quan............................................................................................. ...... 

Ông/bà: ............................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Căn cứ các điều 88, 90, 147, 178, 198 và 199 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản về việc tạm giữ đồ vật, tài liệu của:

Họ tên: ........................................................................ Giới tính:........................                

Tên gọi khác: ...................................................................................................... 

Sinh ngày.............tháng...........năm..................tại:.............................................. 

Quốc tịch:..........................; Dân tộc:.....................; Tôn giáo: ............................. 

Nghề nghiệp: ...................................................Số điện thoại liên hệ:...................              

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .......................................................................... 

cấp ngày .......... tháng ....... năm ........................ Nơi cấp: ..................................  

Nơi cư trú: ............................................................................................................ 

.............................................................................................................................. 

Đồ vật, tài liệu tạm giữ bao gồm (1):

................................................................. ........................................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................  

(1) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm đồ vật, tài liệu; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản.

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Thái độ chấp hành của người có đồ vật, tài liệu bị tạm giữ:

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

Về những đồ vật, tài liệu bị tạm giữ, ông/bà: .................................. trình bày(2) :

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Chúng tôi đã tạm giữ những đồ vật, tài liệu trên để phục vụ công tác điều tra. Việc lập biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu kết thúc hồi ............ giờ ............ ngày.......... tháng ......... năm..........................................

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà...................................; một bản gửi cho Viện kiểm sát...............................; một bản giao cho cơ quan quản lý đồ vật, tài liệu; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.                      

 

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

ĐIỀU TRA VIÊN

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 
   

(2) Ghi rõ nguồn gốc, thời gian, địa điểm và nơi phát hiện từng loại đồ vật, tài liệu.