A *Trường hợp nhiều bộ luật quy định về thẩm quyền thì áp dụng luật chuyên ngành*. Chỉ giúp câu này mằm trong tài liệu nào ạ?

B **Một quyết định hành chính phải hội đủ 4 yếu tố sau.* *1- **Về hình thực phải phù hợp với thông tư liện tịch hướng dẫn về thế thức kỹ thuật trình bày văn bản số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 6/5/2015.* *2- **Về thẩm quyền phải phù hợp với luật tổ chức chính quyền địa phương.* *3- **Về căn cứ pháp lý phải phù hợp với luật pháp đang có hiệu lực thi hành.* *4- **Về nội dung quyết định phải phù hợp với căn cứ pháp lý.* Câu này nằm trong tài liệu nào? xin chỉ giúp. Trân trọng sự giúp đỡ của luật sư. Trân thành cảm ơn. 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Hành chính của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Hành chính trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I. Cơ sở pháp lý: 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Luật Tố tụng hành chính năm 2015

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

Thông tư 01/2011/TT - BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

II. Luật sư tư vấn:

1. "Trường hợp nhiều bộ luật quy định về thẩm quyền thì áp dụng luật chuyên ngành". Chỉ giúp câu này mằm trong tài liệu nào ạ?

Khẳng định trên là kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu luật trên cơ sở lý luận về pháp luật và các quy định của pháp luật nên không nằm trong văn bản luật cụ thể nào mà được trích ra từ các công trình nghiên cứu khoa học. Luật chuyên ngành là ngành luật quy định các vấn đề về một lĩnh vực cụ thể, chi tiết mà luật chung chỉ quy định khái quát. Các quy định của luật chuyên ngành phải căn cứ theo quy định luật chung, dựa trên các quy định của luật chung. Các bộ luật là luật chung, bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh chung các vấn đề thuộc cùng một nhóm đối tượng. Các luật được ban hành dựa trên các bộ luật, quy định chi tiết, cụ thể các quy định của bộ luật liên quan tới lĩnh vực mà luật đó điều chỉnh. Vì vậy, nếu nhiều bộ luật quy định về thẩm quyền thì áp dụng luật chuyên ngành. 

Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định:

"1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

5. Việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong nước không được cản trở việc thực hiện điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó, trừ Hiến pháp."

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy định pháp luật năm 2015 thì bộ luật, luật do Quốc hội ban hành, trong đó, luật được ban hành sau, dựa trên quy định của Bộ luật. Do đó, theo quy định trên, nếu nhiều bộ luật quy định về thẩm quyền thì áp dụng luật chuyên ngành. 

Ví dụ, Khoản 1 Điều 4 Luật Thương mại năm 2005 quy định: "Hoạt động thương mại phải tuân theo Luật Thương mại và pháp luật có liên quan". Như vậy, nếu cùng về hoạt động thương mại mà có nhiều bộ luật quy định về thẩm quyền thì áp dụng luật chuyên ngành là luật thương mại. 

2.  Một quyết định hành chính phải hội đủ 4 yếu tố sau.1- Về hình thức phải phù hợp với thông tư liện tịch hướng dẫn về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 6/5/2005. 2- Về thẩm quyền phải phù hợp với luật tổ chức chính quyền địa phương. 3-  Về căn cứ pháp lý phải phù hợp với luật pháp đang có hiệu lực thi hành. 4- Về nội dung quyết định phải phù hợp với căn cứ pháp lý. Câu này nằm trong tài liệu nào? 

Khẳng định này không được quy định trong một văn bản quy phạm pháp luật nào mà được suy ra từ các quy định của pháp luật và từ kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu luật.

Điều 1 Thông tư 01/2011/TT - BNV quy định: "Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức)."  Quyết định hành chính là một văn bản hành chính, do đó phải tuân thủ các quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại thông tư 01/2011/TT - BNV thay thế thông tư liên tịch 55/2005/TTLT - BNV - VPCP. 

Về thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, phải phù hợp với quy định của pháp luật, do đúng cơ quan, chủ thể có thẩm quyền ban hành.  Khoản 1 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 quy định: "Quyết định hành chínhlà văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể." Quyết định hành chính có nhiều loại, do nhiều chủ thể có thẩm quyền ban hành chứ không chỉ giới hạn ở các cơ quan, các chủ thể thuộc chính quyền địa phương. Do đó, quyết định hành chính phải do chủ thể có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

Về căn cứ pháp lý: phải phù hợp với luật pháp đang có hiệu lực thi hành vì nếu pháp luật hết hoặc chưa có hiệu lực thi hành thì không thể áp dụng được, trừ trường hợp áp dụng hiệu lực trở về trước. Khoản 1 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: " Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó."

Về nội dung: quyết định phải phù hợp với căn cứ pháp lý, nếu không có căn cứ pháp lý thì quyết định đó không có hiệu lực. 

 Ví dụ về quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định các hành vi bị nghiêm cấm: 

"3. Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính.

4. Không xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

5. Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng quy định tại Luật này.

6. Áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính."

Theo quy định trên, quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục và phải có căn cứ pháp luật. 

Như vậy, các khẳng định trên được trích từ các tài liệu học tập, nghiên cứu, được suy ra từ các quy định của pháp luật chứ không nằm trong văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Các quy định sau nằm trong văn bản nào? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoạisố: 1900.6162để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính.