Luật sư tư vấn:

Căn cứ Điều 56 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gồm các trường hợp sau:

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công an.

Doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 56  Nghị định 78/2015/NĐ-CP được tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;

- Đã thực hiện quyết định của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án và có ý kiến chấp thuận của Tòa án, Cơ quan thi hành án.

Như vậy trong trường hợp của bạn thì công ty bạn tạm thời sẽ không được đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bởi cơ quan thi hành án đã có công văn gửi phòng đăng ký kinh doanh về việc không cho thay đổi đăng ký kinh doanh (do công ty bạn chưa thi hành án dân sự).

Sau khi công ty bạn thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án dân sự thì công ty bạn được tiếp tục thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập