Đầu tiên, để kê khai trên tờ khai thuế GTGT, bạn phải có phần mềm hỗ trợ kê khai, hiện tại đã có phiên bản mới nhất là phiên bản HTKK 3.8.2_5. Tải phiên bản tại: HTKK 3.8.2 - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (Tải về)

Sau khi cài đặt phần mềm, bạn điền thông tin mã số thuế của doanh nghiệp, nhập đầy đủ thông tin của doanh nghiệp, ghi lại và trở lại bảng hệ thống.

Tại danh mục hồ sơ, bạn chọn tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT, tại bảng điều khiển chọn tờ khai tháng hoặc quý và bấm đồng ý.

Điền các chỉ tiêu cụ thể:
- Chỉ tiêu 21:
Tích vào chỉ tiêu 21 nếu như người nộp thuế không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ

- Chỉ tiêu [22]: Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:  số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu  [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.

Số thuế còn phải nộp không được ghi vào chỉ tiêu này. NNT nếu có số thuế nộp thiếu kỳ trước thì phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

- Chỉ tiêu [23]: Nhập tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng/quý + tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào còn sót của các kỳ trước chưa kê khai

-  Chỉ tiêu [24]: Nhập tổng số thuế GTGT đầu vào trong tháng/quý kê khai + tổng thuế GTGT đầu vào còn sót của các kỳ trước chưa kê khai.

- Chỉ tiêu [25]: “Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này”: Tổng số thuế GTGT kỳ này được khấu trừ (kể cả trường hợp sau khi đã phân bổ với hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế).

Chỉ tiêu [26]: Tổng giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo Điều 4 thông tư 219/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

- Chỉ tiêu [27] = Chỉ tiêu [29] + Chỉ tiêu [30] + Chỉ tiêu [32]

- Chỉ tiêu [28] = Chỉ tiêu [31] + Chỉ tiêu [33]

- Chỉ tiêu [29]: Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu hoặc coi như xuất khẩu được xuất hóa đơn 0% theo quy định tại Điều 9 thông tư 219/2013/TT-BTC

- Chỉ tiêu [30]: Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT 5% theo quy định tại Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

-  Chỉ tiêu [31]: Tổng thuế GTGT tương ứng 5% giá trị hàng hóa, dịch vụ tại chỉ tiêu 30.

-  Chỉ tiêu [32]: Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 10%

- Chỉ tiêu 33: Số thuế GTGT tương ứng với giá trị hàng hóa, dịch vụ tại chỉ tiêu 32

- Chỉ tiêu [32a]:  Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế theo Điều 5 thông tư 219/2013/TT_BTC

- Chỉ tiêu [34]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng giá trị HHDV bán ra trong kỳ và được xác định bằng: Chỉ tiêu [34] = Chỉ tiêu [26] +Chỉ tiêu [ 27]

-Chỉ tiêu [35]: Số thuế GTGT của HHDV bán ra: Chỉ tiêu [35] = Chỉ tiêu [28]  

- Chỉ tiêu [36]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ bán ra  trong kỳ trừ đi số thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: Chỉ tiêu [36] = Chỉ tiêu [35] - Chỉ tiêu [ 25]

- Chỉ tiêu [37] “Điều chỉnh giảm”: Nhập điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS).

- Chỉ tiêu [38] “Điều chỉnh tăng”: Nhập số thuế điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS).

- Chỉ tiêu [39] “V. Tổng số thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh”: Số liệu lấy từ dòng tổng số tiền thuế đã nộp (cột 6) của Bảng kê 01-5/GTGT.

- Chỉ tiêu 40a: Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ được tính theo công thức:

Thuế GTGT phải nộp trong kỳ [40a]

=

Thuế GTGT phát sinh trong kỳ [36]

 -  Chỉ tiêu 40b: Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư” trên tờ khai 02/GTGT. Giá trị tại chỉ tiêu 28a trên tờ khai 02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a]. 

-Chỉ tiêu [40] = Chỉ tiêu [40a] - Chỉ tiêu [40b]. Chỉ nhập vào chỉ tiêu này đối với trường hợp Chỉ tiêu [40a] - Chỉ tiêu [40b]>0

- Chỉ tiêu [41]: Nếu Chỉ tiêu [40] <0 thì="" nhập="" vào="" chỉ="" tiêu="">

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

Chỉ tiêu [41]:  Số liệu này được tính theo công thức                    

Chỉ tiêu [41] = [36]- [22] + [37] - [38] - [39]<>

Lưu ý:  Nếu đã có số liệu để ghi vào chỉ tiêu [41] thì sẽ không có số liệu ghi chỉ tiêu [40].

- Chỉ tiêu [42]: Chỉ tiêu này phản ánh số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết mà NNT đề nghị cơ quan thuế hoàn thuế.

Chỉ tiêu [42]:  Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế GTGT mà NNT đề nghị hoàn theo chế độ quy định.

Nếu NNT đã đề nghị hoàn thuế đối với số thuế chưa được khấu trừ hết trong kỳ thì không được đưa số thuế này vào số thuế được khấu trừ của kỳ khai thuế tiếp theo.

Khi NNT đã ghi số liệu vào ô Chỉ tiêu [42] thì phải lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo qui định cho cơ quan thuế để được xét hoàn thuế.

NNT được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai GTGT khấu trừ trong trường hợp điều chỉnh giảm số thuế đã đề nghị hoàn trên tờ khai do chưa đảm bảo trường hợp được hoàn và chưa làm hồ sơ đề nghị hoàn thì lập hồ sơ khai bổ sung đồng thời khai số tiền thuế đề nghị hoàn điều chỉnh giảm và chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

- Chỉ tiêu [43]: Trường hợp NNT không ghi hoặc ghi chưa hết số thuế của Chỉ tiêu [41] vào ô Chỉ tiêu [42] (Thuế GTGT đề nghị hoàn) của tờ khai thì số thuế còn được khấu trừ này sẽ được chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp. Số liệu này được ghi vào Chỉ tiêu [43] trên tờ khai NNT không được lập hồ sơ hoàn thuế đối với số đã chuyển khấu trừ sang kỳ sau.

Chỉ tiêu [43] được tính theo công thức:

Chỉ tiêu [43] = Chỉ tiêu [41] – Chỉ tiêu  [42]

Số liệu này được dùng để ghi vào Chỉ tiêu [22] của tờ khai thuế GTGT của tháng tiếp theo.

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập bởi Công ty Luật Minh Khuê. Trường hợp có vướng mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình kê khai, bạn vui lòng liên hệ đến số hotline 1900.6162  bấm phím lẻ số 5 để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Xuất hóa đơn sau khi nghiệm thu ? Cách xuất hóa đơn cho chi nhánh ?