Cam kết nhận mua cầm cố là thỏa thuận giữa ngân hàng cầm cố và nhà đầu tư dài hạn, theo đó nhà đầu tư đồng ý mua một cầm cố vào một ngày cụ thể trong tương lai. Nhà đầu tư, gọi là bên cho vay mua cầm cố (TAKE-OUT LENDER), thường là một công ty bảo hiểm hoặc một định chế tài chính khác.