1. Khái niệm chấp hành ngân sách nhà nước

Trong khoa học pháp lí, chấp hành là khái niệm được nhắc tới với đặc trưng của các quan hệ mang tính công quyền. Chấp hành ngân sách đươc xem xét, nghiên cứu như một nội dung quan trọng của quan hệ tài chính công.

Chấp hành ngân sách là quá trình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước sau khi được các cơ quan có thẩm quyền thông qua những trật tự, nguyên tắc luật định.

Chấp hành ngân sách, như vậy,về bản chất kinh tế , là việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính thực tế được ghi nhận trong dự toán ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền thông qua (với góc độ là một kế hoạch tài chính). Điều này cho thấy, việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính trong dự toán ngân sách do các cơ quan có thẩm quyền tiến hành, về bản chất, không khác biệt so với các chủ thể khác thực hiện các kế hoạch tài chính của mình. Sự khác biệt giữa Nhà nước với các chủ thể khác trong việc thực hiện kế hoạch tài chính của mình chỉ ở phương thức và căn cứ pháp lí để thực hiện các chỉ tiêu tài chính đó mà thôi.

2. Đặc điểm cơ bản của chấp hành ngân sách nhà nước

Chấp hành ngân sách nhà nước có hai đặc điểm cơ bản

- Hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước luôn có sự tham gia của Nhà nước, gắn với lợi ích của Nhà nước. Thông qua các cơ quan chức năng hoặc nhân danh chính mình, Nhà nước tham gia vào tất cả các quan hệ chấp hành ngân sách, cho dù ở giai đoạn phân bổ ngân sách hay ở giai đoạn chấp hành thu, chấp hành chi ngân sách nhà nước.

- Hoạt động chấp hành ngân sách tạo ra năng lực tài chính thực tế (thông qua hoạt động thu ngân sách) và sử dụng nguồn vật chất này vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Về phương diện kinh tế, hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước ở bất kì quốc gia nào cũng đều có nội dung cơ bản giống nhau, song hoạt động đó lại được thực hiện dựa trên những cơ sở pháp lí khác nhau, đó là pháp luật quốc gia về ngân sách nhà nước. Vì vậy, xét từ khía cạnh pháp lí, có thể quan niệm chấp hành ngân sách nhà nước là một chế định pháp luật cụ thể, bao gồm các quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền ban hành, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện toán ngân sách nhà nước.

>> Xem thêm:  Thông tư số 342/2016/TT-BTC quy định chi tiết một số điều luật ngân sách nhà nước

Chấp hành dự toán ngân sách nhà nước thực chất là việc thực hiện hoá các chỉ tiêu tài chính về thu, chi ngân sách nhà nước đã được ghi trong dự toán ngân sách hằgn năm. Vì thế, hoạt động này thường gắn với quá trình hình thành, quản lí, sử dụng quỹ ngân sách nhà nước thông qua việc sử dụng cơ chế hành chính (bắt buộc) hoặc cơ chế hợp đòng (tự nguyện).

3. Hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước bao gồm những nội dung gì?

Theo thông lệ, chấp hành ngân sách nhà nước thường bao gồm các nội dung chủ yếu: phân bổ ngân sách; chấp hành dự toán thu ngân sách; chấp hành dự toán chi ngân sách.

- Phân bổ ngân sách là việc công bố chính thức các chỉ tiêu thu, chi cho từng cấp ngân sách, từng đơn vị sử dụng ngân sách từ trung ương đến các đơn vị dự toán cơ sở. Ý nghĩa pháp lí của việc phân bổ ngân sách là ở chỗ, hoạt động này tạo cơ sở pháp lí và tiền đề cho hoạt động hành thu và hoạt động chi tiêu cụ thể. Điều đó có nghĩa, nếu không có việc phân bổ ngân sách thì đương nhiên không có cơ sở để thực hiện việc chấp hành dự toán thu và dự toán chi ngân sách nhà nước.

- Chấp hành dự toán thu ngân sách là việc các cấp ngân sách, các tổ chức, cá nhân, trên cơ sở hệ thống pháp luật, sử dụng những cách thức, biện pháp phù hợp để thu đầy đủ, kịp thời tất cả số thu đã ghi trong dự toán được phân bổ, kể cả số thu từ các nghiệp vụ vay nợ hay nhận viện trợ của nước ngoài.

- Chấp hành dự toán chi ngân sách là việc chuyển giao, sử dụng đúng mục đích, đúng kế hoạch dự toán và đúng chế độ, thể lệ hiện hành qua các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, thông qua hoạt động của cơ quan tài chính và các đơn vị sử dụng ngân sách nhằm thực hiện các chườn trình hoạt động của Nhà nước trên mọi lĩnh vực trong năm tài chính.

Việc xác định chính xác và hợp lí các nội dung của hoạt động chấp hành ngân sách nhà nước không chỉ hữu ích cho việc xây dựng cơ chế điều chỉnh pháp luật thích hợp, hiệu quả đối với hoạt động ngân sách nhà nước mà còn tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện dự toán ngân sách nahf nước của các chủ thể có liên quan đến hoạt động ngân sách.

4. Trình tự, thủ tục chấp hành ngân sách nhà nước

>> Xem thêm:  Bội chi ngân sách nhà nước là gì ? Khái niệm về bội chi ngân sách nhà nước ?

4.1. Trình tự, thủ tục tiến hành phân bổ ngân sách nhà nước trong giai đoạn chấp hành ngân sách nhà nước

Hoạt động phân bổ ngân sách nhà nước tạo căn cứ pháp lí tài chính có các cấp ngân sách thực hiện thu ngân sách, quản lí và thực hiện chi ngân sách. Đối với đơn vị sử dụng ngân sách, việc phân bổ chỉ tiêu tài chính là căn cứ quan trọng, tạo điều kiện vật chất để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; trách nhiệm tìm kiếm nguồn vật chất bù đắp cho hoạt động của mình (vấn đề này được đặt ra cho các đơn vị sử dụng ngân sách là đơn vị sự nghiệp có thu).

Trước hết, các chỉ tiêu phân bổ cho các cấp ngân sách, kể cả ngân sách trung ương và các cấp ngân sách ở địa phương đã được thực hiện, Đối với các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (kể cả vay vốn để bù đắp) đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, tiếp tục phân bổ, giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc (các cơ quan thu nằm trong cấp ngân sách tương đương). Chỉ tiêu ngày quyết định nội dung hoạt động của cơ quan tài chính, cơ quan kho bạc, cơ quan thuế, cơ quan hải quan trong năm ngân sách. Hiệu quả hoạt động, những vấn đề phát sinh chỉ hình thành khi các cơ quan đó thực hiện chỉ tiêu do ngân sách đồng cấp giao. Trên cơ sở chi tiêu phân bổ, các cơ quan thu có trách nhiệm lập kế hoạch cho tiết các khoản thu theo quý tiếp theo. Quy định này giúp cơ quan tài chính chủ động phân bổ nguồn thu và đưa ra những phương án cần thiết trong trường hợp ngân sách nhà nước bị mất cân đối tạm thời.

Các chỉ tiêu chi ngân sách được phân bổ cho đối tượng có yêu cầu phải sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Kết quả các chỉ tiêu phân bổ phải được gửi cơ quan tài chính, cơ quan kho bạc để thực hiện hoạt động quản lí ngân sách nói chung, xác định nguồn kinh phí và thời điểm chi trả, căn cứ chi trả thực tế.

4.2. Trình tự, thủ tục chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước

- Chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước từ thuế, phí, lệ phí

Thuế, phí, lệ phí là khoản thu quan trọng của ngân sách nhà nước hằng năm. Trình tự, thủ tục thực hiện các khoản thu này thường được quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật về thuế, phí, lệ phí. Theo đó, về cơ bản khoản thu từ thuế, phí, lệ phí phải được thực hiện theo trình tự thống nhất.

- Chấp hành dự toán thu ngân sách từ tài sản do Nhà nước quản lí

>> Xem thêm:  Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Thực hiện chức năng tổ chức và quản lí kinh tế, Nhà nước đầu tư tài sản, nguồn tài chính đáng kể vào các hoạt động kinh tế. Mặt khác, là người đại diện cho nhân dân thực hiện quyền đối với tài sản chung, Nhà nước tiến hành hoạt động thu đối với các chủ thể nắm giữ, sử dụng tài sản hoặc chủ thể được đầu tư.

Do đặc điểm của nguồn thu, cơ quan tài chính có trách nhiệm thực hiện các khoản thu. Theo đó, các cơ quan tài chính ra thông báo thu cho tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ. Việc ra thông báo của cơ quan tài chính cho khoản thu có thời điểm phát sinh khác nhau: có những khoản thu được thông báo và yêu cầu nộp định kì; nhiều khoản thu khác thực hiện mang tính cá biệt, không thường xuyên.

Trên cơ sở thông báo thu, các tổ chức có trách nhiệm nộp đúng hạn, đầy đủ số tiền ghi nhân trong thông báo thu tại cơ quan kho bạc nhà nước hoặc cơ quan được uỷ quyền thu.

- Chấp hành dự toán thu ngân sách từ vay nợ, viện trợ và các khoản thu từ đóng góp của công chúng

Cơ sở pháp lí để thực hiện các khoản vay là quyết định của Quốc hội và cơ quan có thẩm quyền về việc tiến hành vay nơ thông qua phát hành trái phiếu, công trái xây dựng tổ quốc. Điều này có nghĩa: các khoản vay, về nguyên tắc, không được thực hiện một cách thường xuyên. Chúng chỉ được thực hiện khi Nhà nước có nhu cầu bù đắp bội chị cho phép Chính phủ phát hành trái phiếu, công trái nhằm cân đối khoản chênh lệch thiếu phần chi đầu tư.

Căn cứ vào chương trình thực hiện các dự án đầu tư, nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản, cơ quan tài chính và cơ quan kho bạc xây dựng phương án phát hành trái phiếu Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Sau khi phương án được phê duyệt, cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước chủ động quyệt định khối lượng, thời điểm phát hành từng đợt.

Tổ chức phát hành theo đúng tiến độ, phương thức và loại trái phiếu đã đươc chuẩn y. Trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu chính phủ có thể khác nhau đối với từng phương thức phát hành.

Tất cả tỏ chức, cá nhân có nhu cầu, đủ điều kiện được phép mua trái phiếu Chính phủ (tham gia quan hệ cho vay).

- Tổ chức thu ngân sách nhà nước

+ Ra thông báo thu đôi với các khoản thu mang tính bắt buộc.

>> Xem thêm:  Ngân sách nhà nước là gì ? Quy định pháp luật về khoản thu ngân sách nhà nước

+ Thực hiện các khoản thu theo nhiệm vụ đầy đủ, kịp thời theo quy định cho từng loại thu.

+ Kiểm tra và thực hiện đúng các chứng từ có liên quan đến quá trình thu ngân sách nhà nước.

4.3. Trình tự, thủ tục chấp hành chi ngân sách nhà nước

- Tuân thủ các điều kiện chi ngân sách nhà nước

Thứ nhất, đối với chi thường xuyên phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, trường hợp các cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí thì thực hiện theo quy chế chỉ tiêu nội bộ và phù hợp với dự toán được giao tự chủ. Ngoài ra, để tạo chủ động cho cơ quan thu cũng như đơn vị sử dụng ngân sách, pháp luật cũng quy định kinh phí cho thường xuyên cần được chia đều trong năm.

Thứ hai, đối với chi đầu tư phát triển phải tuân thủ theo các điều kiện của đầu tư công và xây dựng.

Thứ ba, đối với khoản chi dự trữ quốc gia phải tuân thủ các điều kiện của pháp luật về dự trữ quốc gia.

Thứ tư, đối với những gói thầu thuộc các nhiệm vụ, chương trình, dự án cần phải đấu thầu để lựa chọn nhà thầy cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Thứ năm, đối với những khoản chi cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch phải theo quy định về giá hoặc phí và lệ phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

>> Xem thêm:  Quy định về chu trình ngân sách Nhà nước

- Thực hiện cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước

Trên cơ sở nguồn kinh phí đã được phân bổ, kế hoạch sử dụng ngân sách đã được xây dựng và thông qua theo trình tự luật định, đơn vị sử dụng ngân sách ra quyết định chi, yêu cầu cơ quan kho bạc chuyển giao kinh phí. Điều 56 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 quy định kinh phí chuyển giao "phương thức thanh toán trực tiếp hoặc tạm ứng". Quy định này không chỉ ra các thức thực hiện thanh toán trực tiếp hoặc tạm ứng nê cnó thể suy luận rằng quy trình cụ thể sẽ được ghi nhận hay hướng dẫn bởi các văn bản dưới luật.

- Trình tự, thủ tục chi đầu tư phát triển

Để giải quyết tình trạng thất thoát, dàn trải trong chi tiêu ngân sách cho đầu tư phát triển, pháp luật quy định các phương thức chi ngân sách khác nhau, tuỳ theo mục đích đầu tư và khả năng thu hồi vốn của chương trình đầu tư.

- Trình tự,thủ tục chi thường xuyên

+ Đối với các khoản chi tiền lương và khoản chi có tính chất tiền lương, đơn vị sử dụng kinh phí dựa trên danh sách chi trả, bằng đăng kí danh sách cán bộ, công chức, viên chức đã được phê duyệt (áp dụng cả đối với các đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí), phát hành “Giấy đề nghị rút dự toán ngân sách nhà nước” gửi cơ quan kho bạc đề nghị chi trả, thanh toán. Kho bạc nhà nước kiểm tra tính hợp lệ của bộ giấy đề nghị rút kinh phí, tiến hành cấp phát thanh toán cho đơn vị sử dụng. Đối với thu nhập của đối tượng thuê ngoài, việc thanh toán còn dựa trên cơ sở hợp đồng của đơn vị sử dụng với bên làm thuê

+ Đối với khoản chi thanh toán cho các dịch vụ mua ngoài (mua sắm thiết bị, sửa chữa, xây dựng nhỏ), đơn vị sử dụng ngân sách căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ cho nhóm chi, phát hành quyết định chi hợp lệ cùng với hồ sơ, chứng từ liên quan đến dịch vụ mua ngoài đã được cung ứng (dự toán phân bố, quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc chỉ định thầu, hợp ồng cung ứng hàng hóa dịch vụ, bộ chứng từ hàng hóa dịch vụ).

+ Đối với các khoản chi cho an ninh, quốc phòng thực hiện theo những quy định riêng.

+ Đối các khoản chi cho hoạt động sự nghiệp, về cơ bản được thực hiện tương tự các khoản chi thường xuyên khác. Riêng đối với hoạt động sự nghiệp phục vụ đường sắt, địa chất, cầu đường, đường thủy, trình tự cấp phát thanh toán cần có thêm các hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động đặc thù đó.

- Trình tự, thủ tục chi ủy quyền

>> Xem thêm:  Bội chi ngân sách nhà nước là gì ? Quy định về các nguồn bù đắp bội chi ngân sách ?

Trong hệ thống ngân sách, một số nhiệm vụ chi pháp luật quy định do ngân sách cấp trên đảm nhiệm, nhưng đối tượng hưởng lợi từ đầu tư ngân sách là ở địa phương. Trường hợp này, ngân sách cấp trên có thể ủy quyền thực hiện chi trả cho ngân sách cấp dưới. Về nguyên tắc, pháp luật định rõ “Trường hợp cơ quan quản lí cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản lí nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chi của mình thì phải chuyển kinh phí từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới để thực hiện nhiệm vụ đó. Không được dùng ngân sách cấp này để chi cho nhiệm vụ của cấp khác, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ”

- Trình tự, thủ tục chi cho vay, trả nợ

+Phương thức cho vay có thể được tiến hành cho vay trực tiếp hoặc cho vay ủy thác.

+ Đối với trường hợp cho vay trực tiếp, cơ quan tài chính chuyển khoản vay theo hợp đồng cho bên vay.

+ Đối với trường hợp cho vay ủy thác, cơ quan tài chính chuyển nguồn vốn cho cơ quan được giao nhiệm vụ cho vay, trên cơ sở đó, cơ quan này thực hiện hoạt động cho vay đối với các đối tượng đủ điều kiện theo quy định của cơ quan tài chính.

+ Đối với các khoản trả nợ vay nước ngoài, cơ quan tài chính phát hành lệnh chi tiến trên cơ sở dự toán trả nợ, yêu cầu cơ u cơ quan kho bạc chi trả theo hình thức thanh toán đã thỏa thuận. Cơ quan kho bạc có trách nhiệm xuất quỹ thanh toán trả nợ nước ngoài.Đối với khoản trả nợ vay trong nước, tùy theo từng trường hợp mà cơ quan kho bạc thanh toán cho đối tượng thụ hưởng hoặc cơ quan tài chính phát hành lệnh chi tiền, chi trả trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng.

Luật Minh KHuê (tổng hợp & phân tích)