Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.

Pháp nhân có thể đặt chi nhánh ở nơi khác với nơi đặt trụ sở của pháp nhân. Chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu chỉ nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân và theo đó, pháp nhân có các quyền và nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch do chỉ nhánh xác lập, thực hiện.

Trong lĩnh vực thương mại, Luật thương mại không có quy định về chỉ nhánh của thương nhân Việt Nam mà chỉ quy định về chỉ nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, chỉ nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân, được thành lập và hoạt động thương mại tại nơi đặt chỉ nhánh theo quyết định của nhà nước. Thương nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của chi nhánh, Chi nhánh của thương nhân khác với văn phòng đại diện của thương nhân. Chỉ nhánh được thành lập và hoạt động thương mại, giao dịch, kí kết hợp đồng thương mại phù hợp với nội dung và hoạt động được quy định trong giấy phép. Văn phòng đại diện của thương nhân được thành lập để xúc tiến thương mại mà không được mua bán, cung ứng dịch vụ thương mại.